રેશનકાર્ડ સુધારો । રેશનકાર્ડ નામ કમી કરવા માટેની ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન અરજી । Ration Card in gujarat

Noble Gujarat June 30, 2020
ચાલુ કૌટુંબિક રેશનકાર્ડ નામ કમી કરવા માટેની  ઓનલાઇન અને  ઓફલાઇન   અરજી  ✤ રેશનકાર્ડ માટે અરજી  પ્રક્રિયા : રેશનકાર્ડ સુધારો રેશનકાર્ડ...Read More

રેશનકાર્ડ નામ ઉમેરવા માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા.

Noble Gujarat June 30, 2020
ચાલુ કૌટુંબિક બારકોડેડ રેશનકાર્ડ માંં  ઓનલાઇન અથવા ઓફલાઇન   નામ ઉમેરવા માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા. How to Add New name In Ration Card: ...Read More

Driving License online Gujarat | Learners Licence gujarat

Noble Gujarat June 28, 2020
ઓનલાઇન ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરવા માટેની પુર્ણ માહિતી. How to Apply Driving License Online: ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ: રસ્તા...Read More

Driving License Important Information For Online Apply

Noble Gujarat June 27, 2020
ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મહત્વપૂર્ણ માહિતી, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ વિશે સંક્ષિપ્ત ✤ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ(Driving License): ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ એ મૂળ...Read More

નવા રેશનકાર્ડ માટે । ઓનલાઈન રેશનકાર્ડ બનાવવા માટે ની રેશનકાર્ડ એપ્લિકેશન

Noble Gujarat June 24, 2020
ગુજરાતમાં નવા રેશનકાર્ડ માટે ઓનલાઇન અરજી કરો (New Ration card Online Application) ઓનલાઈન રેશનકાર્ડ બનાવવા માટે ની રેશનકાર્ડ એપ્લિકેશન ...Read More

વરસાદથી નકુશાની અંગેના કૃષિ સહાય પેકેજનું અરજી પત્રક

Noble Gujarat June 22, 2020
તા.૧૫.૧૦.૨૦૧૯ થી ૨૦.૧૧.૨૦૧૯ સુધી થયેલ વરસાદથી નકુશાની અંગેના કૃષિ સહાય પેકેજનું અરજી પત્રક( Application form for agricultural assistance...Read More

GPSC નાયબ સેક્શન અધિકારી, વર્ગ-૩ અને નાયબ મામલતદાર વર્ગ-૩ ની પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ (GPSC Exam Syllabus)

Noble Gujarat June 21, 2020
GPSC નાયબ સેક્શન અધિકારી, વર્ગ-૩ અને ગુજરાત મહેસૂલ સેવા સંવગર્ના નાયબ મામલતદાર વર્ગ-૩ ની જગ્યાઓ પર ભરતી માટેની સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષાનો અભ્યા...Read More

New BPL List Gujarat 2020

Noble Gujarat June 20, 2020
New BPL List Gujarat 2020 Apply BPL Card | Download BPL List Online in GUJARAT– Apply for BPL Ration Card in GUJARAT Online. Application...Read More

ભારત માં પાસપોર્ટ ફી (Passport Fee in India)

Noble Gujarat June 17, 2020
પાસપોર્ટ ફી (Passport Fee in india ) પાસપોર્ટની કિંમત અરજી કરવામાં આવતી પાસપોર્ટ સેવાના પ્રકાર પર અને તે નિયમિત ધોરણે છે કે તત્કાલ પર આધા...Read More

આધાર કાર્ડ સુધારવા માટે । આધાર કાર્ડ જન્મ તારીખ સુધારવા । આધાર કાર્ડ મોબાઈલ અપડેટ

Noble Gujarat June 17, 2020
દસ્તાવેજ પુરાવા વિના આધાર કાર્ડમાં સરનામું કેવી રીતે અપડેટ કરવું (How to Update Address in Aadhaar card without Document Proof)   આધાર ક...Read More

આધાર કાર્ડ સરનામું ફેરફાર । આધાર કાર્ડ સુધારવા માટે । આધાર કાર્ડ ઓનલાઇન સુધારો

Noble Gujarat June 16, 2020
આધાર કાર્ડ સરનામું ફેરફાર  ઘર બેઠા ( Address Correction in Aadhar Card sat at Home) આધાર કાર્ડ સરનામું ફેરફાર અને આધાર કાર્ડ ઓનલાઇન સુધારવા ...Read More

Link the Aadhaar card to the Bank Account

Noble Gujarat June 13, 2020
આધાર કાર્ડને બેંક ખાતામાં લિંક કરો (Aadhar Card Link Bank Account) લોકોએ તેમના આધારને તેમના બેંક ખાતા સાથે જોડવાની ફરજિયાત કરી છે. બેંકોન...Read More

How To Register DigiLocker Account?

Noble Gujarat June 13, 2020
ડિજિલોકર એકાઉન્ટ કેવી રીતે નોંધાવી શકાય?  ( How To Register DigiLocker Account? ) ડિજિલોકર - દરેક ભારતીય માટે નિ:શુલ્ક ક્લાઉડ-આધારિત દસ્...Read More

પાન કાર્ડ બનાવવા માટે પાન કાર્ડ ની માહિતી અને પાન કાર્ડ ડોક્યુમેન્ટ | Pan Card gujarat

Noble Gujarat June 13, 2020
  પાન કાર્ડ બનાવવા માટે પાન કાર્ડ ની માહિતી અને પાન કાર્ડ ડોક્યુમેન્ટ પાનકાર્ડ માટે અરજી કરવા માટે અરજદારો ઓફલાઇન પદ્ધતિ પસંદ કરી શકે છે. ત...Read More

પાન કાર્ડ । પાનકાર્ડ એપ્લિકેશન । ઓનલાઇન પાન કાર્ડ માહિતી । પાન કાર્ડ ડોક્યુમેન્ટ । PAN CARD online

Noble Gujarat June 13, 2020
PAN CARD ઓનલાઇન(online) અરજી કરવાની રીત - Step by Step પાન કાર્ડ, પાનકાર્ડ એપ્લિકેશન, ઓનલાઇન પાન કાર્ડની માહિતી અને  પાન કાર્ડ ડોક્યુમેન્ટ...Read More

આધાર કાર્ડ સુધારવા માટે અને નવા આધારકાર્ડ માટે જરૂરી પુરાવા

Noble Gujarat June 13, 2020
  આધારકાર્ડ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો( Documents required for Aadhaar card) આધાર કાર્ડ સુધારવા માટે અને નવા આધારકાર્ડ માટે જરૂરી પુરાવા  જો ...Read More

આધારકાર્ડ કેન્દ્ર | નવા આધારકાર્ડ માટે અરજી કરવા । Apply New Aadhar Card

Noble Gujarat June 13, 2020
નવા આધારકાર્ડ માટે અરજી કરવા( Apply New Aadhar Card) ,  તમારે તમારી નજીકના આધાર કાર્ડ નોંધણી કેન્દ્રની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે. નોંધણી કેન...Read More

આધાર કાર્ડ સુધારા વધારા । આધાર કાર્ડ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ

Noble Gujarat June 12, 2020
રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર વિના અને ઉમંગ એપ્લિકેશન દ્વારા આધારકાર્ડ  ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરો આધાર કાર્ડ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરો તમારા મોબાઇલ ફોન થી. ✤ ...Read More

આધાર કાર્ડ Download કરવા માટેની માહિતી । Aadhar Card Download Information

Noble Gujarat June 12, 2020
આધાર કાર્ડ(AADHAR CARD) ડાઉનલોડ કરવા માટેની માહિતી આધાર કાર્ડ Download કરો ઘરે બેઠા તમારા મોબિઇલ ફોન થી. ભારતના નાગરિકને ભારત સરકાર દ્વાર...Read More
Powered by Blogger.