દિવ્યાંગો માટે ઇલેક્ટ્રીક સ્કુટર ખરીદવાની યોજના

Noble Gujarat August 27, 2021
 દિવ્યાંગો માટે ઇલેક્ટ્રીક સ્કુટર ખરીદવાની યોજના । દિવ્યાંગ યોજના   દિવ્યાંગો માટે ઇલેક્ટ્રીક સ્કુટર ખરીદવાની યોજના જેમાં દિવ્યાંગોને ઇલેક્ટ...Read More

રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના ફોર્મ - સંકટ મોચન યોજના ફોર્મ pdf

Noble Gujarat August 25, 2021
 રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના ફોર્મ । સંકટ મોચન યોજના ફોર્મ pdf  । ગરીબ સહાય યોજના । મરણોતર સહાય યોજના ગરીબ સહાય યોજના જે રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહ...Read More

મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના : મહિલા લોન

Noble Gujarat August 23, 2021
 મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના (MMUY) । મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના । મહિલા યોજના । મહિલા લોન મહિલાઓની યોજનાઓ મહિલા સશક્તિકરણ યોજના અને મહિલા સ્વર...Read More

ખેડુત યોજના ડ્રમ તેમજ બે પ્લાસ્ટિકના ટોકર(ટબ) માટે ની સહાય

Noble Gujarat August 18, 2021
ખેડુત યોજના । ખેડૂતો માટે ડ્રમ તેમજ બે પ્લાસ્ટિકના ટોકર(ટબ) માટે ની સહાય ।  ખેડુત લક્ષી યોજના ખેડુત યોજના જેમા ખેડૂતોને ડ્રમ તેમજ બહુહેતુક ઉ...Read More

પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના । ફસલ બીમા યોજના

Noble Gujarat August 13, 2021
 પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના । ફસલ બીમા યોજના । Fasal Bima Yojana Gujarat  ફસલ વીમા યોજના ખેડુત યોજના જેમાં પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના માં ...Read More

બિન અનામત વર્ગ માટે સ્વરોજગાર લક્ષી યોજના

Noble Gujarat August 03, 2021
 બિન અનામત યોજના । સ્વરોજગાર લક્ષી યોજના | સ્વરોજગાર લોન  બિન અનામત યોજના જેમા વ્યવસાય માટે સ્વરોજગાર લોન આપવામાં આવે છે. સ્વરોજગાર યોજના અન...Read More
Powered by Blogger.