પાસપોર્ટ ફી (Passport Fee in india )

પાસપોર્ટની કિંમત અરજી કરવામાં આવતી પાસપોર્ટ સેવાના પ્રકાર પર અને તે નિયમિત ધોરણે છે કે તત્કાલ પર આધારિત છે. સુધારેલા નિયમો મુજબ તમામ પાસપોર્ટ ફી ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે.
                                             
ભારત માં પાસપોર્ટ ફી (Passport Fee in India)

નિયમિત પાસપોર્ટ અરજી ફી:

સામાન્ય / નિયમિત પાસપોર્ટ માટેની અરજી ફી નીચે આપેલ છે:

Type of passport
36 page booklet
60 page booklet
New or fresh passport (10 year validity)
Rs.1,500
Rs.2,000
Renewal/reissue of passport (10 year validity)
Rs.1,500
Rs.2,000
Additional booklet in existing passport (10 year validity)
Rs.1,500
Rs.2,000
Lost/stolen/damaged passport replacement
Rs.3,000
Rs.3,500
Replacement for change in personal details/change in ECR (10 year validity)
Rs.1,500
Rs.2,000
Replacement for change in personal details/change in ECR for minors
Rs.1,000
Not applicable
Fresh/reissue for minors between 15-18 years (validity till applicant reaches 18 years)
Rs.1,000
Not applicable
Fresh/reissue for minor between 15-18 years (10 year validity)
Rs.1,500
Rs.2,000
Fresh/reissue for minors below 15 years
Rs. 1,000
Not applicable

તત્કાલ પાસપોર્ટ અરજી ફી:

તત્કાલ પાસપોર્ટ અરજીઓ માટે, ઉપર જણાવેલ નિયમિત ફી ઉપરાંત તાત્કાલિક અરજીઓની પાસપોર્ટ ફી રૂ .2,000 લેવામાં આવશે.
Type of passport
36 page booklet
60 page booklet
New or fresh passport (10 year validity)
Rs.2,000
Rs.4,000
Renewal/reissue of passport (10 year validity)
Rs.2,000
Rs.4,000
Additional booklet in existing passport (10 year validity)
Rs.2,000
Rs.4,000
Lost/stolen/damaged passport replacement
Rs.5,000
Rs.5,500
Replacement for change in personal details/change in ECR (10 year validity)
Rs.3,500
Rs.4,000
Fresh/reissue for minor (below 18 years of age)
Rs.1,000
Not applicable
Replacement for change in personal details/change in ECR for minors
Rs.1,000
Rs.2,000
Fresh/reissue for minors between 15-18 years (validity till applicant reaches 18 years)
Rs.3,000
Not applicable
Fresh/reissue for minor between 15-18 years (10 year validity)
Rs.3,500
Rs.4,000
Fresh/reissue for minors below 15 years
Rs.3,000
Not applicable

નોંધ: રાજદ્વારી અથવા સત્તાવાર પાસપોર્ટ માટે - કોઈ ફી / ખર્ચ લાગુ નથી.
NOTE: For Diplomatic or Official Passports - No fee/cost applicable


પાસપોર્ટ એપ્લિકેશન ઓનલાઇન (Online Passport) ફોર્મ ભરવા માતે Click Here

ભારતમાં પાસપોર્ટ કેવી રીતે મેળવવો(How to get a passport in India) - Click Here

પાસપોર્ટ ફી કેવી રીતે ચૂકવવી:

પાસપોર્ટ ફી ચુકવણી ઓનલાઇન: અરજદારો નીચેની ચેનલો દ્વારા જરૂરી ફી ઓનલાઇન ચૂકવણી કરી શકે છે:
 • ક્રેડિટ / ડેબિટ કાર્ડ (ફક્ત માસ્ટરકાર્ડ અને વિઝા)
 • ભારતીય સ્ટેટ બેંક અને એસોસિયેટ બેંકો દ્વારા ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ
 • એસબીઆઈ(SBI) બેંકનું ચાલન
 • એસબીઆઈ (SBI) વોલેટની ચુકવણી

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો:

 તત્કાલ અરજીઓની બાબતમાં, ફક્ત સામાન્ય ફી જ ઓનલાઇન ચૂકવવાની હોય છે. જો Tatkaal અરજી સ્વીકારવામાં આવે તો બાકીની રકમ PSK / પાસપોર્ટ ઓફિસમાં રોકડમાં ચૂકવવાપાત્ર છે.

પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્રો (POKs) પર એપોઇન્ટમેન્ટ બુકિંગ માટે ઓનલાઇન પેમેન્ટ ફરજિયાત છે. ડેબિટ / ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા કરવામાં આવતી ચુકવણી માટે, બેંકો દરેક વ્યવહાર પર લાગુ 1.5% + ટેક્સ લે છે. આ એસબીઆઈ અને એસોસિયેટ બેંકો માટે લાગુ પડતું નથી. પ્રથમ ચુકવણીની તારીખથી એક વર્ષ માટે ઓનલાઇન ચુકવણી માન્ય રહેશે અને અરજીઓ આ સમયની અંદર સબમિટ કરવી આવશ્યક છે. જો નહીં, તો ચુકવણી જપ્ત કરવામાં આવશે, અને નવી ચુકવણી કરવી પડશે. સિટીઝન સર્વિસ સેન્ટર્સ (CSC) પર, ક્રેડિટ / ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા ચુકવણી થઈ શકે છે.

✤ પાસપોર્ટ ફી કેલ્ક્યુલેટર:

વિદેશ મંત્રાલયના CPV (કન્સ્યુલર, પાસપોર્ટ અને વિઝા) વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર, ત્યાં પાસપોર્ટ ફી કેલ્ક્યુલેટર ટૂલ છે જે વિવિધ પ્રકારના પાસપોર્ટ એપ્લિકેશન માટેના ખર્ચની ગણતરી કરે છે. કેસના આધારે કેસ પર ખર્ચ અલગ પડે છે, પાસપોર્ટ માટે કયા પ્રકારનો અરજી કરવામાં આવે છે તેના આધારે, અને તે તત્કાલ યોજના દ્વારા અરજી કરવામાં આવી રહી છે કે કેમ.

કેલ્ક્યુલેટરને તમારે નીચે જણાવેલ પ્રમાણે ક્ષેત્રોમાંથી લાગુ વિકલ્પ પસંદ કરવાની જરૂર છે:

1.એપ્લિકેશન પ્રકાર:

 • પાસપોર્ટ
 • PCP.
 • ઓળખ પ્રમાણપત્ર
 • સમર્પણનું પ્રમાણપત્ર

2.સેવાનો પ્રકાર:

 • તાજા
 • ફરીથી ચાલુ કરો

3.( જો ફરીથી ચાલુ કરવું) ફરીથી ચાલુ કરવાનું કારણ:

 • માન્યતા સમાપ્ત / સમાપ્ત થવાને કારણે
 • ECR DELETE / વ્યક્તિગત વિગતોમાં ફેરફાર
 • પાનાની થાક
 • ખોવાયેલ / ક્ષતિગ્રસ્ત પાસપોર્ટ

4.અરજદારોની ઉંમર:

 • 15 વર્ષથી ઓછા
 • 15 થી 18 વર્ષની વચ્ચે
 • 18 વર્ષ અને તેથી વધુ

5.આવશ્યક માન્યતા:

 • (15 થી 18 વર્ષની વચ્ચેના લોકો માટે) 5 વર્ષ / 18 વર્ષની વય સુધી
 • 10 વર્ષ

6.બુકલેટમાં page ની સંખ્યા:

 • 36 pages
 • 60 pages

✤ ઓળખ પ્રમાણપત્ર ફી કેલ્ક્યુલેટર:

કેલ્ક્યુલેટરની બીજી સુવિધા એ એક સાધન છે જે ઓળખ પ્રમાણપત્રોના ઇશ્યુ માટેની ફીની ગણતરી કરે છે. નીચે મુજબ, વિવિધ કેસો માટે વિવિધ ફી લેવામાં આવે છે.

1.સેવાનો પ્રકાર:

 • તાજા
 • ફરીથી ચાલુ કરો

2.( જો ફરીથી ચાલુ કરવું) ફરીથી ચાલુ કરવાનું કારણ:

 • માન્યતા સમાપ્ત / સમાપ્ત થવાને કારણે
 • ECR DELETE / વ્યક્તિગત વિગતોમાં ફેરફાર
 • પાનાની થાક
 • ખોવાયેલ / ક્ષતિગ્રસ્ત પાસપોર્ટ

✤ સમર્પણ પ્રમાણપત્ર ફી કેલ્ક્યુલેટર:

ટૂલ આના માટે શરણાગતિ પ્રમાણપત્ર ફીની ગણતરી કરવામાં પણ મદદ કરે છે:
 • 1 લી જૂન, 2010 પહેલાં વિદેશી રાષ્ટ્રીયતા પ્રાપ્ત થઈ
 • 1 લી જૂન, 2010 ના રોજ અથવા તે પછીની વિદેશી રાષ્ટ્રીયતા
પોલીસ ક્લિયરન્સ સર્ટિફિકેટ (PCC) માટેની ધોરણ ફી 500 રૂપિયા છે.

પાસપોર્ટ ફીની ચુકવણી સંબંધિત નોંધવાનાં મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા

જો કોઈ એપોઇન્ટમેન્ટ માટેની પાસપોર્ટ ફી ચૂકવવામાં આવી છે, પરંતુ એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરાઈ નથી, તો ચૂકવેલ રકમ પરત નહીં મળે.

એક જ પાસપોર્ટ ફી માટે બહુવિધ ચુકવણી કરવામાં આવી હોય તો RPO વધુ ચૂકવણી પરત કરશે. ઓનલાઇન એપ્લિકેશન રસીદ જેમાં એપ્લિકેશન સંદર્ભ નંબર (ARN) હોય છે તે એપોઇન્ટમેન્ટ દરમિયાન પાસપોર્ટ એપ્લિકેશન સાથે PSK પાસે રાખવી આવશ્યક છે.

ARN અને રસીદ generate કરવા માટે, ઓનલાઇન ચૂકવણી કરનારા અરજદારોએ પ્રિંટ એપ્લિકેશન રસીદ પર ક્લિક કરવું આવશ્યક છે. ચલન દ્વારા કરવામાં આવતી ચુકવણી માટે કોઈ બેંક ચાર્જ લાગુ નથી.

SMS સેવાઓ

40 રૂપિયાના એક સમયના ચુકવણી માટે, અરજદારો એસએમએસ સેવાઓ માટે સબ્સ્ક્રાઇબ કરી શકે છે. એસએમએસ સેવા તમને એપોઇન્ટમેન્ટ રીમાઇન્ડર અને નિયમિત અપડેટ્સ મોકલે છે.

✤ FAQ's

1.પાસપોર્ટ અરજી માટેની ફી કેટલી છે?
પાસપોર્ટ અરજી સાથે જોડાયેલી ફીની વિગતો જાણવા માટે તમારે પાસપોર્ટ સેવાઓની સત્તાવાર વેબસાઇટના હોમપેજ પર ફી કેલ્ક્યુલેટર કહે છે તે લિંકને ક્લિક કરવાની જરૂર છે. જો કે, કોઈ ફી ઓફિશિયલ / ડિપ્લોમેટિક પાસપોર્ટ સાથે સંકળાયેલ નથી.

2.કેવી રીતે ચુકવણી કરવી? સ્વીકૃત ચુકવણી પદ્ધતિઓ કઈ છે?
જો તમે પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્રમાં એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરવા માંગતા હો તો ઓનલાઇન ચુકવણી ફરજિયાત થઈ ગઈ છે. ઓનલાઇન ચુકવણી કરવા માટે નીચેના મોડ્સનો ઉપયોગ કરી શકાય છે:
 • ડેબિટ કાર્ડ અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ
 • એસબીઆઈ બેંકનું ચાલન
 • ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ (એસબીઆઇ અને સહયોગી બેંકો)
3.PCC (પોલીસ ક્લિયરન્સ સર્ટિફિકેટ) માટે મારે કેટલી રકમ ચૂકવવાની છે?
તમારે પીસીસી અથવા પોલીસ ક્લિયરન્સ સર્ટિફિકેટ માટે 500 ની રકમ ચૂકવવી પડશે.

4.જો એપોઇન્ટમેન્ટ બુક ન કરાઈ તો ફી પરત મળશે?
એકવાર તમે ચુકવણી કરી લો, પછી તમને રિફંડ મળશે નહીં.

5.શું હું એક ARN (એપ્લિકેશન સંદર્ભ નંબર) માંથી બીજી ARNમાં ચૂકવેલ ફી સ્થાનાંતરિત કરવાનું પસંદ કરી શકું છું?
એકવાર તમે ચુકવણી કરી લો, પછી એક એપ્લિકેશન સંદર્ભ નંબરમાંથી બીજી એપ્લિકેશન સંદર્ભ નંબર પર ફી ટ્રાન્સફર કરી શકાતી નથી.

6.જો મારે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં ખાતું નથી તો શું?
જો તમારું સ્ટેટ બેંક અથવા તેના આનુષંગિકો સાથે ખાતું ન હોય તો, તમે ક્રેડિટ કાર્ડ / ડેબિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને અથવા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ચલણ દ્વારા ચૂકવણી કરી શકો છો.

7.ફીની માન્યતા કેટલી છે?
ચુકવણીની તારીખથી એક વર્ષના સમયગાળા માટે ચુકવણી માન્ય છે. જો તમે પહેલેથી જ એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરાવી લીધી હોય, તો માન્યતા એપોઇન્ટમેન્ટ તારીખથી એક વર્ષ માટે હશે.

8.પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્રની મુલાકાત લેતી વખતે મારે એપ્લિકેશન સંદર્ભ રસીદ રાખવી પડશે?
ના, તમારે ARN રસીદનું પ્રિન્ટઆઉટ લેવાનું રહેશે નહીં. નિમણૂક વિગતો સાથેનો SMS પણ પુરાવાર તરીકે સ્વીકારવામાં આવશે.

9.જો ઓનલાઇન ચુકવણી પહેલાથી જ પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય પરંતુ મેં હજુ સુધી એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરાવી નથી?
તમે ચુકવણી કર્યા પછી ‘Schedule Appointment’ કહે છે તે લિંકને ક્લિક કરો અને પ્રદાન કરેલા વિકલ્પોમાંથી અનુકૂળ સ્લોટ પસંદ કરો.

10.પાસપોર્ટ માટે તત્કાલ એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરતી વખતે ઓનલાઇન પેમેન્ટના વિકલ્પનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?
તત્કાલ એપ્લિકેશન માટે, તમારે નિયમિત કેટેગરી હેઠળ લાગુ સમાન રકમ ઓનલાઇન ચૂકવવાની રહેશે. પાસપોર્ટ અધિકારીઓ તમારી તત્કાલ અરજીને સ્વીકારે પછી પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્ર પર વધુ Tatkaal ફી રોકડમાં ચુકવવી જ જોઇએ.

11.ચુકવણી કર્યા પછી સુનિશ્ચિત એપોઇન્ટમેન્ટ તારીખ બદલી શકાય છે?
હા. પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્ર દ્વારા એપોઇન્ટમેન્ટની પુષ્ટિ થયા પછી, એપોઇન્ટમેન્ટની તારીખથી એક વર્ષમાં બે વાર તેનું શેડ્યૂલ કરી શકાય છે.

12.જો હું ચુકવણી માટે ઇ-મોડ વિકલ્પ પસંદ કરું છું, તો શું કોઈ વધારાનો ચાર્જ છે?
હા, ડેબિટ અને ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા કરવામાં આવતી ચુકવણી પર 1.5% + ટેક્સની વધારાની ફી છે. જો તમે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને તેની સહયોગી બેંકોની ઇન્ટરનેટ બેંકિંગનો ઉપયોગ કરો છો તો કોઈ શુલ્ક નથી.

13.ચલણની ચુકવણી સ્વીકારતી બેંકો કઇ છે?
ભારતીય સ્ટેટ બેન્ક(SBI)ની તમામ શાખાઓ ચલણની ચુકવણી સ્વીકારે છે.

14.ચલણ ચુકવણી વિકલ્પ સાથે સંકળાયેલા શુલ્ક છે?
જો તમે ચલન મોડ દ્વારા ચુકવણી કરી રહ્યા હોવ તો તમારે કોઈ ચાર્જ ચૂકવવાની રહેશે નહીં.

15.પાસપોર્ટ ફી SBI શાખામાં ચાલન દ્વારા ક્યારે જમા કરાવી શકાય છે?
પાસપોર્ટ ફી ચલણ જનરેશનમાંથી ત્રણ કલાક પછી રોકડમાં જમા કરાવવી આવશ્યક છે.

16.ભારતીય સ્ટેટ બેંક(SBI)ની શાખામાં ફી જમા કરાવવા માટે કેટલો સમયગાળો છે?
85 દિવસના સમયગાળા પછી ચાલન સમાપ્ત થાય છે. તે પછી કરેલી કોઈપણ ચુકવણી બેંક દ્વારા નકારી કાઢવામાં આવશે.
Powered by Blogger.