આંગણવાડી ભરતી ૨૦૨૩ | બાલવાટિકા ભરતી 2023 | આંગણવાડી ભરતી ફોર્મ | Gujarat anganwadi bharti 2023 apply online | anganwadi recruitment 2023 | Gujarat anganwadi bharti 2023 pdf download

Gujarat anganwadi bharti 2023


Gujarat Anganwadi Bharti: ગુજરાત આંગણવાડી કાર્યકર અને આંગણવાડી હેલ્પરની ભરતી

ગુજરાત આંગણવાડી ભારતી 2023: ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 માં, ગુજરાત આંગણવાડી કાર્યકર અને આંગણવાડી હેલ્પરની ભરતીએ કુલ 10,500 જગ્યાઓ બહાર પાડી છે. આંગણવાડી ભરતી 2023, ગુજરાત સંકલિત બાળ વિકાસ સેવાઓ (ગુજરાત આંગણવાડી કાર્યકર અને આંગણવાડી હેલ્પર ભરતી 2023) માં પારદર્શિતા જાળવવા શરતો અનુસાર અરજી કરવા અને જિલ્લાવાર ખાલી જગ્યાઓની વિગતો જોવા માટે જાહેરાત અને સૂચના વાંચો. ઝડપી ભરતી પ્રક્રિયા. ગુજરાત પોર્ટલ પર આંગણવાડી કાર્યકર અને આંગણવાડી હેલ્પરની પોસ્ટની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયક ઉમેદવારોને આથી આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.


આંગણવાડી ભરતી ૨૦૨૩, ઓનલાઇન ભરતી 2023, બાલવાટિકા ભરતી 2023, આંગણવાડી ભરતી ફોર્મ, Gujarat anganwadi bharti 2023 apply online, e-hrms.gujarat.gov.in anganwadi recruitment 2023, www.wcd.gujarat.gov.in 2023,Gujarat anganwadi bharti 2023 pdf download, 


સામગ્રીનું કોષ્ટક

1. ગુજરાત આંગણવાડી ભારતી 2023

2. ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 વિશેની માહિતી (1. આંગણવાડી ભરતી પ્રક્રિયા 2023 || ઓનલાઈન ફોર્મ ચાલુ )

આંગણવાડી ભરતી જગ્યાઓની કુલ સંખ્યા:

આંગણવાડી ભરતી પોસ્ટનું નામ અને સ્થાન

3. ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 વિસ્તાર મુજબ અને પોસ્ટ મુજબ કેવી રીતે જાણવી

4. ગુજરાતી આંગણવાડી ભરતી 2023 કયા દસ્તાવેજો સાથે અરજી કરવી?

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 માટેની નીચેની સૂચના વાંચો.

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 કેવી રીતે અરજી કરવી?

ગુજરાતી આંગણવાડી ભરતી 2023 ઓનલાઈન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું?

ગુજરાત ભરતી 2023 શ્રેણી બનાવો લિંક

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 અરજી કરવાની મહત્વની ચાવી

5. FAQ - વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો વિશે જાણો?

1. ગુજરાતી આંગણવાડી ભરતી 2023 ઓનલાઈન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું?

2. ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી સરકારી વેબસાઈટ શું છે?

3. ગુજરાતી આંગણવાડી ભરતી 2023 ની છેલ્લી શું છે?


Gujarat Anganwadi Bharti 2023 | ગુજરાત આંગણવાડી ભારતી 2023

ભરતી બોર્ડનું નામ સંકલિત છોકરી વિકાસ સેવાઓ (ગુજરાત)

યોજનાનું નામ (ICDS) - સંકલિત મૂળભૂત વિકાસ સેવાઓ

પોસ્ટનું નામ આંગણવાડી કાર્યકર અને આંગણવાડી હેલ્પર

કુલ ખાલી જગ્યાઓ 10500

ગુજરાતના વિવિધ ગામોમાં નોકરી

 ઓનલાઇન અરજી કરવી

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30-11-2023 છે.

Gujarat Anganwadi Bharti 2023 Apply Onlineગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 વિશે માહિતી (1. આંગણવાડી ભરતી પ્રક્રિયા 2023 || ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ)

ICDS, બ્રાન્ચ, ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓ, ગુજરાતના વિવિધ હોલ્ડિંગ ઘટકોના આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં વેતન પર આંગણવાડી કાર્યકરો અને ટેડગરોની ભરતી માટે હાલની ખાલી જગ્યાઓ અને સંભવિત ખાલી જગ્યાઓની વિગતો.

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે કૃપા કરીને વાંચો અને અરજી કરો.

આવી પોસ્ટ્સના નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે નોબલગુજરાત વેબસાઇટની નિયમિત મુલાકાત લો.


આંગણવાડી ભરતીની ખાલી જગ્યાઓની કુલ સંખ્યા:

10500 જગ્યાઓ પર ભરતી


આંગણવાડી ભરતી પોસ્ટનું નામ અને સ્થાન

આંગણવાડી કાર્યકર: 3421 જગ્યાઓ

આંગણવાડી હેલ્પર: 7079 જગ્યાઓ


ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી ૨૦૨૩ જિલ્લા વાઇઝ અને પોસ્ટ પ્રમાણે ક્યાં કેટલી જગ્યાઓ જાણૉ

ક્રમ નંબર જીલ્લાનું નામ આંગણવાડી કાર્યકર આંગણવાડી હેલ્પર કુલ જગ્યાઓ

1 રાજકોટ શહેરી 25 50 75

2 પાટણ 95 244 339

3 જૂનાગઢ 18 23 41

4 નવસારી 95 118 213

5 રાજકોટ 137 224 361

6 બોટાદ 39 71 110

7 ભાવનગર શહેરી 30 42 72

8 અમરેલી 117 213 330

9 સુરેન્દ્રનગર 99 144 243

10 વડોદરા શહેરી 26 62 88

11 દેવભૂમિ દ્વારકા 82 158 240

12 નર્મદા 55 111 166

13 નડિયાદ 113 142 255

14 સુરત શહેરી 41 118 159

15 ભરૂચ 102 177 279

16 તાપી 43 111 154

17 મોરબી 106 184 290

18 જામનગર શહેરી 22 42 64

19 અરવલ્લી 79 103 182

20 ગાંધીનગર 63 97 160

21 ગાંધીનગર શહેરી 12 20 32

22 પોરબંદર 33 60 93

23 ભાવનગર 120 253 373

25 મહીસાગર 57 156 213

26 ગીર સોમનાથ 56 79 135

27 જામનગર 71 184 255

28 ડાંગ 24+01 (મીની) 25 36 61

29 છોટા ઉદેપુર 51 286 337

30 સુરત 100 231 331

31 બનાસકાંઠા 131 634 765

32 દાહોદ 130 342 472

33 અમદાવાદ 127 160 287

34 મહેસાણા 139 212 351

35 વલસાડ 97 307 404

36 કચ્છ-ભુજ 252+01 (મિની) 253 394 647

37 અમદાવાદ શહેરી 140 343 483

38 જૂનાગઢ 84 125 209

40 આણંદ 122 160 282

41 વડોદરા 87 225 312

કુલ સમગ્ર ગુજરાત 3421 7079 10500


ગુજરાતી આંગણવાડી ભરતી 2023 કયા દસ્તાવેજોથી અરજી કરવી? anganwadi bharti 2023 documents

  • અરજી પત્ર
  • શૈક્ષણિક લાયકાતનું પ્રમાણપત્ર
  • તમારું પ્રમાણપત્ર
  • જાતિ પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)
  • વાસણો પ્રમાણપત્ર
  • તાજેતરના ફોટો વગેરેનો સંદર્ભ લો. એપ્લિકેશન સૂચનામાં પૂછવામાં આવેલા દસ્તાવેજો જોશે.

આંગણવાડી ભરતી ૨૦૨૩


ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 માટે નીચે આપેલ સૂચના વાંચો.


➢ “અવહિલા સેવા કે જે તે આંગણવાડી કેન્દ્ર વિસ્તારનું સ્થાનિક કેન્દ્ર હોવું જોઈએ તે માત્ર મામલતદારશ્રી દ્વારા જારી કરાયેલ જન નમૂનાના પ્રમાણપત્ર દ્વારા પ્રમાણિત છે. (માર્ગદર્શિકા મુજબ)

➢ રાજ્ય આયોગના તા.03/10/2020ના આદેશમાં ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓના નવા વોર્ડની રચના નક્કી કરવામાં આવી છે. ઉપરોક્ત જોગવાઈમાં, "સ્થાનિકીકરણ" એટલે વોર્ડની રચના પોતે અને નાગરિકતાનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરનાર પક્ષ,

➢ અરજી કરવાની છેલ્લી કટ-ઓફ તારીખ મારી પાસે આવશે. અરજી કરવા માટેના છેલ્લા અરજદારે બહુવિધ લાયકાત અને અન્ય ગેરલાયકાત માટેના માપદંડોને પૂર્ણ કર્યા હોવા જોઈએ. (માર્ગદર્શિકા મુજબ)

➢ આંગણવાડીકર અને ટેડગરની મંડસેવામાં પસંદગી માટે અરજી કરતી મહિલા અરજદારે 18 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા હોવા જોઈએ અને 33 વખતથી વધુ નહીં. આંગણવાડી કાર્યકર મંડસેવા અરજીમાં પસંદગી માટે અરજી કરનાર સમાન આંગણવાડી કેન્દ્રની આંગણવાડી કાર્યકર છેલ્લા ત્રિમાસિક ગાળામાં 43 વખતથી વધુ ન હોવી જોઈએ.

➢ અરજી કરવા માટે વેબસાઇટ https://e-hrms.gujarat.gov.in પર દર્શાવેલ સૂચનાઓ અને શરતો વાંચો. ઓનલાઈન અરજીની જાહેરાત 23મી તારીખે 08/11/2023 બપોરે 12:00 PM થી 30/11/2023 12:0 PM સુધી થવાની છે.

➢ ઓનલાઈન અરજી https://e-hrms.gujarat.gov.in આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર જે તે જગ્યા માટે અરજી કરવા માટે આંગણવાડી કેન્દ્ર પસંદ કરી શકે છે તે અરજી કરવાની છે.

➢ આંગણવાડી કાર્યકર-10000/-, આંગણવાડી ટેડગર-5500/- સામાન્ય શરતો અનુસાર પસંદગી, પાત્રતા અને સારી ગુણવત્તાવાળી ઓનલાઈન મેરિટ યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે. આંગણવાડી કાર્યકર્તાની કુલ ટોચની લાયકાત ધોરણ 12 છે અને આંગણવાડી થેડાગરનું કુલ મેરિટ ધોરણ 10 ની પરીક્ષા છે. જો કે મેરિટ ગુણાંક વધુ લાગુ પડે છે. અધિકૃત પાત્રતા અને મેળવેલ ગુણના ભારાંકના આધારે મેરિટ યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે. આ ખાલી જગ્યાઓની યાદી માટે વિચારણા હેઠળની ઓનલાઈન મેરિટ આધારિત પદ્ધતિ દ્વારા નીચેની ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરવામાં આવશે.

➢ આ અરજી માટેની પ્રક્રિયા અને માર્ગદર્શિકા ઉપરોક્ત વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. ઓનલાઈન અરજી ધ્યાનથી વાંચો. ઓનલાઈન ડેન આવે છે જ્યારે બધી વિગતો વર્ણવવામાં આવે છે. જો કોઈપણ અરજદાર વિગતો રજૂ કરે છે અથવા તેઓ અરજી કરે છે તે રીતે અસ્પષ્ટ છે, તો તેમને યોગ્ય વિચારણા કરવામાં આવશે અને આ સ્તરે કોઈ વાંધો લેવામાં આવશે નહીં, ખાસ કરીને નોંધ કરો,

➢ આંગણવાડી કાર્ય માટે આ કેન્દ્રમાં ઉપરોક્ત ખાલી જગ્યાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને આંગણવાડી થેડાગર માટે ભરતીનો ત્રીજો પ્રયાસ છે.

➢ વધુ માહિતી માટે બેંક ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ ઓફિસર (ICDS), રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના સંબંધિત વિભાગના ચૂંટણી ક્ષેત્રનો સંપર્ક કરો.


ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 કેવી રીતે અરજી કરવી?

ગુજરાત આંગવાડી ભરતીમાં ફોર્મની ચારણી.

આ ભરતીમાં ઉમેદવારો એક્સ્ટેંશનમાં જાહેરાતમાં જાહેર કરાયેલ વેબસાઇટ દ્વારા અરજી કરી શકે છે.


ગુજરાતી આંગણવાડી ભરતી 2023 ઓનલાઈન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું?

➥ સૌ પ્રથમ તમારે https://e-hrms.gujarat.gov.in પર સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી જોઈએ.

➥ જાહેરાત શોધો અને ડાઉનલોડ કરો અને યોગ્યતાના માપદંડોને ખૂબ તપાસો.

➥ Apply Online બટન વિભાગમાંથી ઇચ્છિત પોસ્ટ પસંદ કરો અને Apply Now પર ક્લિક કરો.

➥ રજિસ્ટર્ડ નંબર નંબર અને ઈમેલ સાથે નામ, પક્ષ, લિંગ વગેરે જેવી મૂળભૂત માહિતી સાથે નોંધણી કરો.

➥ તમામ વિગતો ભર્યા બાદ દસ્તાવેજ અપલોડ કરવામાં આવશે.

➥ ચુકવણી માટે ચુકવણીની રકમની ઑનલાઇન ચુકવણી.

➥ ભરેલી બધી વિગતો જોવા માટે લાસ્ટ સબમ સ્પાન પર ક્લિક કરો.

➥ અભિનંદન, નોંધણી સફળ! ડાઉનલોડ કરો અને તેને PDF તરીકે સાચવો.

છેલ્લે, એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ કરો અને ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે ડાઉનલોડ કરો અથવા પ્રિન્ટઆઉટ લો

નોંધ: એપ્લિકેશન લખતા પહેલા સૂચનાઓ વાંચવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે.


ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 ફોર્મ ભરવાની લિંક

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી સત્તાવાર સૂચના PDF ડાઉનલોડ કરો

ઑનલાઇન અરજી કરવા માટેની લિંક માટે અહીં ક્લિક કરો (ફોર્મ ભરવા માટેની લિંક).

આંગણવાડી ભરતી 2023 સત્તાવાર વેબસાઇટ: https://e-hrms.gujarat.gov.in/

જિલ્લાવાર ખાલી જગ્યાઓની માહિતી અને અરજી માટે અહીં ક્લિક કરો


ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 માં અરજી કરવાની મહત્વની તારીખ

  • ઓનલાઈન અરજી શરૂ થવાની તારીખ 08-11-2023
  • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30-11-2023


FAQ - વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો જાણો છો?


1. ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 ઓનલાઈન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું?

સૌ પ્રથમ ઉમેદવારોએ https://e-hrms.gujarat.gov.in/ ની મુલાકાત લેવી જોઈએ. ત્યારબાદ, Apply પર ક્લિક કરો અને તમે જે જિલ્લા માટે અરજી કરવા માંગો છો તેના ગુજરાત આંગણવાડી સુપરવાઈઝરની ખાલી જગ્યા 2023-24 પર ક્લિક કરો. બાદમાં સૂચના પૃષ્ઠ ખુલશે સૂચનાઓ વાંચો અને સંમત પર ક્લિક કરો.


2. ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે

સત્તાવાર વેબસાઇટ. https://e-hrms.gujarat.gov.in


3. ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 ની છેલ્લી તારીખ શું છે?

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 નવેમ્બર 2023 છે.

Powered by Blogger.