તમારા રેશનકાર્ડ પર તમને મળવાપાત્ર જથ્થો જાણો.

 તમારો રેશનકાર્ડ નંબર નાખીને  મળવાપાત્ર જથ્થો જાણો 

  રેસનકાર્ડ મા મળવાપાત્ર જથ્થો જાણવા અહિપર ક્લિક કરો
  • રાજયભરમાં  આવેલી  ૧૭   હજાર  જેટલી  સસ્તા  અનાજની  દુકાનો પરથી  Non - NFSA  APL-1    રેેેશનકાર્ડ  ધરાવનારને  એપ્રિલ માસ પુરતુંં ૧૦ કિ. ગ્રા. ઘઉં, 3 કિ. ગ્રા. ચોખા, ૧ કિ. ગ્રા. દાળ અને  ૧ કિ. ગ્રા. ખાંડ વિનામુલ્યે અપાશે. ગ્રાહકે પોતનું રેશનકાર્ડ, આધારકાર્ડ/ઓળખકાર્ડ સાથે રાખવુંં
 
ration card
                           

  • Ration Card

        Generally every citizen of the country living within the state has the right to get ration card. For this, the head of the family has to give complete details in the form prescribed by the state government in the prescribed form, along with supporting evidence in the office of the Taluka Mamlatdar / Zonal Officer of their area. As per the provisions of Citizen Charter, Taluka Mamlatdar Shri / Zonal Officer inspected the applicant's application and checked the location of the applicant, decided the category of card, got photos and bio matric details of the family head / members, issue barcode ration card. Under the barcoded ration card scheme, card holders are required to visit the e-gram / cyber café based on their biometric details and obtain barcoded coupons of the quantity of essential goods corresponding to their card category. Individual coupons are printed on all items accessible to card holders on a bar-shaped coupon sheet of A-8 size. And on those coupons the card holder's name, the card number, the name of the shopkeeper to receive the amount from the store, all the details such as the amount of commodities available for that month, the price, etc. are also displayed. The state government will pay the coupon for Rs. W / - has been fixed. The cardholder's copy is also printed on the middle of the coupon sheet. Whereas the barcoded coupon on both ends of the A / 9 size paper sheet is required to be cut, as per the requirement, the amount printed on the coupon is to be paid to the shopkeeper / kerosene agent / feria at a reasonable price. In addition to the barcode coded ration card, the quantity of essential commodities received during the month of that year has to be recorded as well. In the coming days, barcoded ration card holders are also under consideration to provide arrangements for the quantity of essential commodities available at any reasonable price shop.

Coupons obtained at bargain ration card and coupon based on the bio-metric based coupon as stated above at the reasonable price shopper or retailer of Kerosene will, however, in any case, be required to visit the Ingram / Cybercafe before the end of the month. In the coming days, permits for next month's commodities will be available for bulk commodities as per the items sold during the coupon by the coupon system at fair price shoppers or kerosene. This wise arrangement will be done in a short time.
Powered by Blogger.