આંગણવાડી ભરતી 2022 | Anganwadi Bharti 2022 | કાર્યકર અને તેડાગરમાં ભરતી

આંગણવાડી ભરતી 2022: આંગણવાડી ભરતી ( Anganwadi Bharti 2022 ) આંગણવાડી કાર્યકર, હેલ્પર પોસ્ટ 2022 ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ પાત્ર અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો નીચેની સત્તાવાર સૂચનાઓ વાંચ્યા પછી ઓનલાઈન અરજી કરે છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. અન્ય વિગતો જેવી કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે આંગણવાડી ભરતી 2022 દ્વારા નીચે આપવામાં આવી છે.


Anganwadi Bharti 2022


આંગણવાડી ભરતી પોસ્ટ્સ ( Anganwadi Bharti 2022 ) : આંગણવાડીમાં ભરતી - ગુજરાત

કાર્યકર અને તેડાગરમાં ભરતી

સંસ્થાનું નામ :   સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા (ICDS)

પોસ્ટનું નામ :   આંગણવાડી કાર્યકર, આંગણવાડી હેલ્પર

જાહેરાત નં. :      મહિતી/રાજ/1553/22

શૈક્ષણિક લાયકાત :      10મી / 12મી અથવા કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી સમકક્ષ પરીક્ષા

નોકરીનો પ્રકાર :    નવી નોકરીઓ

જોબ લોકેશન  :     ગુજરાત

પસંદગી પ્રક્રિયા  :   મેરિટ બેઝ

પ્રારંભ તારીખ   :     15/03/2022

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ :    04/04/2022

રજીસ્ટ્રેશન મોડ  :       ઓનલાઈન

સત્તાવાર વેબસાઇટ  :  https://e-hrms.gujarat.gov.in


ગુજરાતના દરેક જીલ્લામાં આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti 2022 )

બનાસકાંઠા આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Banaskantha )

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 166

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 401

મીની આંગણવાડી કાર્યકર : 10


સાબરકાંઠા આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Sabarkantha )

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 89

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 133


અરવલ્લી આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Aravalli ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 67

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 78


સુરેન્દ્રનગર આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Surendranagar )

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 109

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 172


આણંદ આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Aanand ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 99

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 135


ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Gandhinagar ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 82

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 109


અમદાવાદ આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti  Ahmedabad ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 131

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 165


અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Ahmedabad Urban ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 107

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 247


તાપી આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Tapi ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 88

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 58


ભાવનગર આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Bhavanagar ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 118

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 220


બોટાદ આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Botad ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 34

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 50


ગીર સોમનાથ આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Gir Somnath ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 60

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 65


પોરબંદર આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Porbandar ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 34

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 56


અમરેલી આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Amareli ) :

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 151

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 192


રાજકોટ આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Rajkot ) :

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 132

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 186


રાજકોટ મહાનગરપાલિકા આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Rajkot Urban ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 20

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 36


જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Junagadh Urban ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 28

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 21


સુરત આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Surat ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 99

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 115


મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Mahisagar ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 67

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 62


ભરૂચ આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Bharuch ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 131

આંગણવાડી હેલ્પર : 119


મોરબી આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Morbi ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ) : 106

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 138


વડોદરા આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Vadodara):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 103

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 133


વડોદરા મહાનગરપાલિકા આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Vadodara Urban ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 21

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 55


ભાવનગર મહાનગરપાલિકા આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Bhavanagar Urban ) :

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 28

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 43


દેવભૂમિ દ્વારકા આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Dwarka ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 62

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 132


નવસારી આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Navasari ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 103

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 82


ડાંગ આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત( Anganwadi Bharti Dang) :

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 36

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 20


જુનાગઢ આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Junagadh Urban ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 107

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 144


પાટણ આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Patan):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 104

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 184


મહેસાણા આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Mehsana ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 216

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 256


વલસાડ આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Valasad ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 157

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 147


દાહોદ આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Dahod ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 140

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 157


જામનગર આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Jamanagar ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 74

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 139


ખેડા આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Kheda ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 127

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 112


પંચમહાલ આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Bharti Panchamahal ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 124

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 107


કચ્છ આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત  ( Anganwadi Bharti Kutch ):

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 232

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 332


નર્મદા આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત  ( Anganwadi Bharti Narmada ) :

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 64

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 38


સુરત શહેરી આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત  ( Anganwadi Bharti Surat ) :

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 62

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 115


જામનગર શહેરી આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત ( Anganwadi Jamanagar ) :

આંગણવાડી કાર્યકર ( Anganwadi Worker ): 26

આંગણવાડી હેલ્પર ( Anganwadi Helper ) : 39


➤ ઓનલાઈન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું તે જુઓ  👇👇👇શૈક્ષણિક લાયકાત ( Anganwadi Bharti 2022 ):

આંગણવાડીની ખાલી જગ્યામાં ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી 10/12મી અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઈએ.


પગાર ( Anganwadi Bharti 2022 ):

આંગણવાડી કાર્યકર : 7800

આંગણવાડી હેલ્પર : 3950


ઉંમર મર્યાદા: 18 થી 33 વર્ષ


કેવી રીતે અરજી કરવી ( Anganwadi Bharti Online Apply ) ?

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ https://e-hrms.gujarat.gov.in દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.


👉 આંગણવાડી ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ  >>> Online Apply


✦ જરૂરી પુરાવા ( Anganwadi Bharti 2022 ) :

આંગણવાડી ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ

રહેઠાણ પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનુંઅરજીફોર્મ

રહેઠાણ પ્રમાણપત્ર  ( ગ્રામ પંચાયત માટે - મામલતદારશ્રીનું)

રહેઠાણ પ્રમાણપત્ર ( નગરપાલિકા માટે –મામલતદારશ્રીનું )

પંચનામું– ( ગ્રામ પંચાયત માટે – જરૂરીહોય તો જ )

અરજદારનું સોગંદનામું – ( નમુનો )

પંચનામા માટે અરજદારનો રૂબરૂ જવાબ – ગ્રામ પંચાયત માટે

સ્વ ઘોષણા પત્ર ( Self – Declaration )


આંગણવાડી ભરતી માટે સંપર્ક નં ( Contact No for Anganwadi Bharti )


આંગણવાડી ભારતી 2022

આંગણવાડી ભરતી પ્રશ્નો

Anganwadi Bharti
આંગણવાડી ભારતી 2022


Anganwadi Bharti 2022 Gujarat
Powered by Blogger.