શૈક્ષણિક અભ્યાસ લોન યોજના | વિદ્યાર્થી લોન । વિદ્યાર્થીઓ માટે સહાય યોજના। એજ્યુકેશન લોન | લોન ફોર્મ | Education loan Gujarat Government

વિદ્યાર્થીઓ માટે સહાય યોજના સહિત રૂ. 10 લાખ સુધીની વિદ્યાર્થી લોન અને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે શૈક્ષણિક અભ્યાસ લોન યોજના અને વિદેશમાં અભ્યાસ માટે લોન સહિત શૈક્ષણિક વિદ્યાર્થી લોન યોજના. બિન-અનામત લોન અને બિન-અનામત યોજના લોન ફોર્મ pdf. વિવિધ શિક્ષણ યોજનાઓ સરકાર તરફથી વિદ્યાર્થીઓને વિદેશમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે લોન આપે છે. સીએમ શિષ્યવૃત્તિ યોજના, વિદ્યાર્થી સહાય યોજના અને ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્રેડિટ યોજના પણ છે. education loan gujarat government

શૈક્ષણિક અભ્યાસ લોન યોજના

શૈક્ષણિક અભ્યાસ લોન યોજના : વિદ્યાર્થી લોન | એજ્યુકેશન લોન

ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના તારીખ 30/5/2017 ના ઠરાવ નંબર: સશપ/122017/568451/A થી ગુજરાત બિન-અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમની રચના કરવામાં આવી છે. નિગમની રચનાનો હેતુ બિન અનામત જાતિના લોકોના આર્થિક અને શૈક્ષણિક ઉત્થાનનો છે. ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંકઃ  EBC/102018/814/A. તા : 15/08/2018  અને 25/01/2019 થી વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે.


સ્ત્રોત : સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ (ગુજરાત સરકાર)

શૈક્ષણિક અભ્યાસ લોન યોજનાનું ફોર્મેટ

શૈક્ષણિક અભ્યાસ માટે રૂ.10.00 લાખની લોન આપવામાં આવશે.

આ યોજના હેઠળ બિન-અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 12 પછી મેડિકલ, ડેન્ટલ, સેલ્ફ લેવલના અભ્યાસક્રમો, એન્જિનિયરિંગ, ટેક્નોલોજી, ફાર્મસી, આર્કિટેક્ચર, આયુર્વેદિક, હોમિયોપેથી, ફિઝિયોથેરાપી, વેટરનરી વગેરેમાં સ્વનિર્ભર સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો, નર્સિંગ(સ્નાતક કક્ષા)નાં વગેરે અભ્યાસક્રમો માટે (હાયર એજ્યુકેશન જેવા કે BBA, BCOM, BSC, BA સિવાય) તથા

ભારતના અન્ય રાજ્યો / કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં અભ્યાસ કરતા તબીબી સ્નાતક, તબીબી અનુસ્નાતક અને ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમોમાં અનુસ્નાતક જેમ કે IIM, IIT, NID, NIFT, IRMA, TISS માં સમગ્ર અભ્યાસક્રમની કુલ ટ્યુશન ફી અથવા  રૂ. 10.00 લાખ બેમાંથી જે ઓછું હોય. તે પ્રમાણેની લોન માટે ની શૈક્ષણિક અભ્યાસ લોન યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે.

✦ લાયકાતના ધોરણ

 1. ધોરણ 12 માં 60% ગુણ.
 2. ગુજરાત બહાર ધો.10/12/સ્નાતક કરેલ હોય તેવા કિસ્સામાં આનુષંગિક પુરાવા રજૂ કરવાના રહેશે.
 3. જે યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ લેવામાં આવ્યો હોય તે યુનિવર્સિટીને સંબંધિત કાઉન્સિલ દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત હોવી આવશ્યક છે.
 4. લોન યોજનાનો લાભ પરિવારમાંથી માત્ર એક જ વ્યક્તિને મળશે.
 5. આ યોજનાનો લાભ માત્ર 15 વર્ષથી ગુજરાતમાં સ્થાયી થયેલા ગુજરાતની બિન અનામત જાતિના લાભાર્થીઓને જ મળશે.
 6. પરિવારની વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ. 6.00 લાખ કે તેથી ઓછા.
 7. વાર્ષિક 4% ના દરે સાદું વ્યાજ.

✦ અભ્યાસ લોન યોજના મહત્વના જરૂરી આધારો

 • શાળા છોડ્યાનો દાખલો (લિવીંગ સર્ટીફીકેટ)
 • આધાર કાર્ડ
 • અરજદારનું નામ હોય તેવું રેશનકાર્ડ
 • રહેઠાણનો પુરાવો
 • બિન અનામત વર્ગનું જાતિ પ્રમાણ૫ત્ર
 • કુટુંબની આવકનો દાખલો,
 • આઇ.ટી.રીટર્ન,(તમામ-PAGE) ફોર્મ -16
 • ઘોરણ-10 અને 12 ની માર્કશીટની નકલ/ડીપ્લોમા સર્ટી
 • સ્નાતક કક્ષા તેમજ તે ૫છીના અન્ય અભ્યાસક્રમની માર્કશીટ અને ડીગ્રી સર્ટી
 • અરજીની તારીખ થી સ્નાતક વચ્ચેનાં સમયગાળાની સ્પષ્ટતા અંગેનાં આધાર(જો હોય તો)
 • શૈક્ષણિક અભ્યાસ અર્થે મેળવેલ પ્રવેશ અંગેનો યુનિવર્સિટી/કોલેજનો એડમીશન લેટર
 • પ્રતિવર્ષ ભરવાની થતી/ભરેલી ફી નો પુરાવો અને સમગ્ર કોર્ષની ફી નું માળખું
 • પિતા/વાલીની મિલકત બોજો/મોર્ગેજ કરવાનું સંમતિ૫ત્ર(પરિશિષ્ટ-૧ મુજબ)
 • અરજદારના બેંક પાસબુકની પ્રથમ પાનાની ઝેરોક્ષ નકલ( આઇ.એફ.સી કોડ સહિત)

ખાસ નોંધ
જરૂરી પર્યાપ્તતા નિર્ધારિત સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવાની રહેશે. જો વિદ્યાર્થીને પર્યાપ્તતા માટે પરત કરવામાં આવેલી અરજીઓ સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવામાં નહીં આવે, તો અરજી આપમેળે નકારી કાઢવામાં આવશે.

વિદ્યાર્થી લોન

✦ શૈક્ષણિક અભ્યાસ લોન યોજના શરતો

➢ શૈક્ષણિક અભ્યાસ લોન યોજના હેઠળ લોન મેળવવા ઈચ્છતા લાભાર્થીઓ 01/11/2021 થી અરજી કરી શકે છે.

➢ શૈક્ષણિક અભ્યાસ લોન યોજના હેઠળ અરજી કરવા માટેનું અહીંનું પોર્ટલ 01/11/2021 થી ખુલ્લું રહેશે.

➢ વર્ષ 2021-22 માટે શૈક્ષણિક અભ્યાસ લોન યોજના હેઠળ 700 લાભાર્થીઓનો ભૌતિક લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.

➢ શૈક્ષણિક અભ્યાસ લોન યોજના હેઠળ, ધોરણ-12 મેડિકલ, ડેન્ટલ, સ્વ-સહાયક સ્તરના અભ્યાસક્રમો, એન્જિનિયરિંગ, ટેક્નોલોજી, ફાર્મસી, આર્કિટેક્ચર, આયુર્વેદિક, હોમિયોપેથી, ફિઝિયોથેરાપી, વેટરનરી વગેરે સ્વનિર્ભર સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો, નર્સિંગ (સ્નાતક કક્ષા) નાં વગેરે અભ્યાસક્રમો માટે (હાયર એજ્યુકેશન જેવા કે બીબીએ, બીકોમ, બીએસસી, બીએ સિવાય) તથા

➢ ભારતના અન્ય રાજ્યો / કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં અભ્યાસ કરતા તબીબી સ્નાતક, તબીબી અનુસ્નાતક અને ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમોમાં અનુસ્નાતક જેમ કે IIM, IIT, NID, NIFT, IRMA, TISS માં સમગ્ર અભ્યાસક્રમની કુલ ટ્યુશન ફી અથવા  રૂ. 10.00 લાખ બેમાંથી જે ઓછું હોય. તે પ્રમાણેની લોન માટે ની શૈક્ષણિક અભ્યાસ લોન યોજના  મેળવવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

➢ આ લોન યોજનાનો લાભ પરિવારમાંથી માત્ર એક જ વ્યક્તિ મેળવી શકે છે.

➢ લોન યોજના માટે અરજદાર દ્વારા અરજીની પુષ્ટિ થયા બાદ, કોર્પોરેશન દ્વારા અહીં ઓનલાઈન સબમિટ કરાયેલા દસ્તાવેજોની ચકાસણી કર્યા પછી, સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી/નામંજૂર/પર્યાપ્તતાનો અહેવાલ અરજદારને ઈ-મેલ/એસએમએસ દ્વારા સીધો જ મોકલવામાં આવશે.

➢ અરજદારે પ્રાપ્ત પરિપૂર્ણતાની વિગતો પૂર્ણ કરવી પડશે અને જરૂરી દસ્તાવેજો ઑનલાઇન અપલોડ કરવા પડશે. ત્યારબાદ અરજદારની અરજી જિલ્લા મારફતે આવેલ લોગીન નિગમને ૫રત મળશે.

➢ નિગમ દ્ધારા સૈધ્ધાંતિક મંજુરી અપાયેલ અરજદારે મંજૂરીના ૫ત્રથી માંગેલ જરૂરી સાધનિક પુરાવાઓ ઓનલાઇન અ૫લોડ કરી તેનું જે જિલ્લામાં રહેઠાણ હોય તે જિલ્લા મેનેજરની કચેરી એ અરજીની પ્રિન્ટ તથા જરૂરી આધાર પુરાવા ૩૦(ત્રીસ) દિવસમાં જમા કરવાના રહેશે.

➢ સૈદ્ધાંતિક મંજુરી મુજબની રકમ ટ્યુશન ફી મુજબ અભ્યાસના અભ્યાસક્રમ દરમિયાન વાર્ષિક ધોરણે ચૂકવવાની રહેશે જેની અરજદારે પાછલા વર્ષની માર્કશીટ તેમજ ફીની ચુકવણીની રસીદ ઓનલાઈન સબમિટ કરવાની રહેશે. બીજા વર્ષનો પ્રથમ હપ્તો મેળવવા.

➢ લોનની રકમ આધારકાર્ડ સાથે જોડાયેલા સક્રિય બેંક ખાતામાં જમા થશે.

➢ હવેથી, અરજીની વિગતો SMS/E-MAIL દ્વારા જાણ કરવાની રહેશે. જો તમારો મોબાઈલ નંબર અને ઈ-મેલ બદલાઈ ગયો હોય, તો તમારે તેની જાણ કોર્પોરેશન ઓફિસમાં કરવાની રહેશે.

➢ અરજદારે અરજી મંજુર થયેથી મોર્ગેજ દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.

➢ કોર્પોરેશનની તરફેણમાં પાંચ (પ્રિન્ટેડ નામ) ચેક રજૂ કરવાના રહેશે.


શૈક્ષણિક લોન યોજના ઓનલાઈન લોન ફોર્મ

👉 ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે એજ્યુકેશન લોન લેવાનું ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા  >>> અહિયા ક્લિક કરો
Powered by Blogger.