ગુજરાતમાં નવા રેશનકાર્ડ માટે ઓનલાઇન અરજી કરો (New Ration card Online Application)

ઓનલાઈન રેશનકાર્ડ બનાવવા માટે ની રેશનકાર્ડ એપ્લિકેશન

નવી રેશનકાર્ડ માટે અરજી પ્રક્રિયા:

➥ ફોર્મ ઓનલાઇન ભરવા માટે તમારે "Apply Online" બટન અથવા ઓફલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે "Download form " બટન પર ક્લિક કરવાની જરૂર રહેશે.
➥ આ સેવા ગુજરાતી માં ઉપલબ્ધ છે.
➥ ઑનલાઇન અથવા ઑફલાઇન વિગતો ભરવા માટે તમારી સામાન્ય વિગતો તથા સેવા માટે ની ખાસ માહિતી પણ સાથે તૈયાર હોવી જોઈએ જેમ કે વ્યવસાય વિગતો, કૌટુંબિક વિગત, વગેરે ઓનલાઇન ફોર્મ પર “*” ચિહ્નિત થયેલ બધા ક્ષેત્રો ફરજિયાત છે.
➥ જો ઈનપુટ ની ભાષા અંગ્રેજી પસંદ કરેલ હશે તો ઈનપુટ માટે અંગ્રેજી કી - બોર્ડ જરૂરી રેહશે, પરંતુ જો ઈનપુટ ની ભાષા ગુજરાતી પસંદ કરેલ હશે તો ઈનપુટ માટે કી - બોર્ડ ગુજરાતી જરૂરી રેહશે.
➥ ઓનલાઇન ફોર્મમાં તમારા દ્રરા કોઈ પણ ડેટા ખોટો અથવા ગેરમાર્ગે દોરનારો ભરવામાં આવ્યો હશે તો વિભાગીય વડાને તમારું ફોર્મ રદ કરવાની ફરજ પડશે.

જો તમારી અરજી બદલાવ માટે પરત કરવામાં આવી છે અથવા અપૂર્ણ વિગતો ભરવા માટે, કૃપા કરીને તેને 37 દિવસના વળતરની અંદર સબમિટ કરો. જો અરજદાર 37 દિવસની અરજીની અંદર સબમિટ ન કરી શકે તો તેનો નિકાલ કરવામાં આવશે.એપ્લિકેશન ફી પરત નહીં કરાશે.

ગુજરાતમાં નવા રેશનકાર્ડ માટે DIGITAL GUJARAT વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અરજી કરો.


નવા રેશનકાર્ડ માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા Click Here.

  

નવા રેશનકાર્ડ માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા:

New Ration Card Online Apply In Gujarat
 • ત્યાર બાદ "MENU" પર Click કર્સો એટલે મેનુ બાર open થાસે.
 • ત્યાર બાદ "Services" પર Click

 • Services માં "Citizen Services" પર Click


 • Citizen Services માં Click કરસો એટલે new Page Open થાસે.
 • તે page પર નીચે જાષો એટલે "Application for New Ration Card" આવસે.
 • "Application for New Ration Card" પર Click કરો.
 • નવુ પેજ ઓપેન થાસે એમા નીચે " Apply Online" પર Click કરો.
 • Apply Online કર્યા બાદ Registered User ની Login સાઇડ ખુલસે.
 • જો તમારુ  Registration કરેલુ હોઇ તો Login ID અને Password નાખી Login કરો.
 • New Registration માટે "Click For New Registration(Citizen)"નવા રેશનકાર્ડ માટે ઑફલાઇન અરજી (New Ration Card Offline Apply):

 • ઑફલાઇન અરજી કરવા માટે અરજી ફોર્મ ભરીને મામલતદાર કચેરીની મુલાકાત લ્યો.


અરજી ફોર્મ Download કરવા માટે અહિયા Click કરો "Download Form"

નવા રેશનકાર્ડ માટેના જરુરી દસ્તાવેજો: 

અરજી કરતી વખતે એક પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને નીચેના દસ્તાવેજોની જરૂર છે.

✦ રહેઠાણનો પુરાવો (કોઇપણ એક)
 • રેશન કાડૅ
 • લાઇટ બીલની ખરી નકલ.
 • ટેલીફોન બીલની ખરી નકલ.
 • ચુંટણી ઓળખ કાર્ડ ની નકલ
 • પાસપોર્ટ ની ખરી નકલ
 • First Page Of Bank PassBook/Cancelled Cheque
 • Post Office Account Statement/Passbook
 • Driving License
 • Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU
 • Water bill (not older than 3 months)
 • માલિકીના કિસ્સા માં આકારણી પત્રક
 • મિલકત વેરા ની પહોંચ
 • ભાડા ના કિસ્સા માં ભાડા કરાર ,મકાન માલિકી ની સંમતિ તથા મિલકત નો પુરાવો
 • પ્રોપર્ટી કાર્ડ ની નકલ
✦ ઓળખાણનો પુરાવો (કોઇપણ એક)
 • ચુંટણી ઓળખ કાર્ડ ની નકલ
 • ઇન્કમટેક્ષ પાન કાર્ડની ખરી નકલ.
 • પાસપોર્ટ ની ખરી નકલ
 • Driving License
 • Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU
 • Any Government Document having citizen photo
 • Photo ID issued by Recognized Educational Institution
 • ઝુંપડ પટ્ટી ના કિસ્સા માં આધાર કાર્ડ કે ચૂંટણી કાર્ડ ની નકલ

✦ સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

 • ચુંટણી ઓળખ કાર્ડ ની નકલ
 • સબ રજિ.ઇંડેક્સ ન.૨ ની નકલ
 • કુમુ પત્ર જો લાગુ પડતું હોય તો
 • મહેસુલ ની પાવતી
 • વારસાઈ પેઢીનામું નોટરાઈજ
 • વસિયતનામની પ્રમાણિત નકલ
 • વિલના આધારે મેળવેલ પ્રોબેટ ની નકલDocument list in English:

✦ Residence Proof Attachment (Any One)
 • Ration Card
 • True Copy of Electricity Bill.
 • True Copy of Telephone Bill.
 • True Copy of Election Card.
 • True Copy of Passport
 • First Page Of Bank Pass Book/Cancelled Cheque
 • Post Office Account Statement/Passbook
 • Driving License
 • Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU
 • Water bill (not older than 3 months)
 • In the case of ownership Aakhani Patrak
 • Receipt of property tax
 • In the case of a lease rental agreements, the consent of the building and evidence of property ownership
 • A copy of property card
✦ Identity Proof Attachment (Any One)
 • True Copy of Election Card.
 • True Copy Income Tax PAN Card.
 • True Copy of Passport
 • Driving License
 • Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU
 • Any Government Document having citizen photo
 • Photo ID issued by Recognized Educational Institution
 • A copy of the Aadhar card or Election card in case of slum
✦ Proof Needed In Service Attachment
 • True Copy of Election Card.
 • Copy of sub registrar index no. 2
 • Power of attorney letter, if applicable
 • Receipt of Revenue / Mahesul
 • Notarised Succession genealogy
 • Certified copy of will
 • Copy of probate obtained on bases of Will

Digital Gujarat Online Application Registration Details:


 Are you looking for Digital Gujrat or Something like How to register or register in Digital Gujrat Portal? So, you are the right place to get the best results for Digital India. Before, once the official services portal was started. People of Gujarat will soon be able to avail a range of government services through their smartphones and tablets, together with the state government deciding to start a mobile application as well.

Online Application for New Ration Card @digital.gujarat.gov.in


Powered by Blogger.