આવકનો દાખલો ઓનલાઇન । આવકનો દાખલો મેળવવા પુરાવા । income certificate online gujarat

ઘરે બેઠા આવકનો દાખલો ઓનલાઇન (income Certificate online Gujarat) ફોર્મ ભરવા માટે અને આવકનો દાખલો મેળવવા પુરાવા ની સમ્પુર્ન યાદી હવે તમારા મોબાઇલ ફોન પર.

આવકનો દાખલો ઓનલાઇનઆવકનો દાખલો । આવકનો દાખલો મેળવવા પુરાવા ( Income Certificate online Gujarat)


➥ આવક્નો દાખલો ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે "Apply Online" બટન ક્લિક કરવુ અથવા ઓફલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે "Download form" બટન પર ક્લિક કરવાથી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી સકસો.

➥ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની સેવા ગુજરાતીમાં પણ ઉપલબ્ધ છે.

➥ ઑનલાઇન અથવા ઑફલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે તમારે તમારી સામાન્ય વિગતો અને સેવા માટે ની ખાસ માહિતી સાથે તૈયાર હોવી જોઈએ જેમ કે વ્યવસાય વિગતો, કૌટુંબિક વિગત, વગેરે ઓનલાઇન ફોર્મ પર “*” ચિહ્નિત થયેલ બધા ક્ષેત્રો ભરવા ફરજિયાત છે.

➥ જો ઈનપુટ ની ભાષા ગુજરાતી પસંદ કરેલ હશે તો ઈનપુટ માટે કી - બોર્ડ ગુજરાતી જરૂરી રેહશે, પરંતુ જો ઈનપુટ ની ભાષા અંગ્રેજી પસંદ કરેલ હશે તો ઈનપુટ માટે અંગ્રેજી કી - બોર્ડ જરૂરી રેહશે.

➥ આવકનો દાખલો ઓનલાઇન ફોર્મમાં તમારા દ્વારા કોઈ પણ ડેટા ખોટો અથવા ગેરમાર્ગે દોરનારો ભરવામાં આવ્યો હશે તો વિભાગીય વડાને તમારું ફોર્મ રદ કરવાની ફરજ પડશે.

➥ જો તમારી અરજી સુધારા માટે પરત કરવામાં આવી છે અથવા અપૂર્ણ વિગતો ભરવા માટે પરત કરવામાં આવી છે, તો કૃપા કરીને તેને 37 દિવસની અંદર સબમિટ કરવાની રહશે. જો અરજદાર 37 દિવસની અંદર સબમિટ ન કરી શકે તો તેનો નિકાલ કરવામાં આવશે અને એપ્લિકેશન ફી પરત નહીં મલે.
✤ આવકનો દાખલો ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે ( Income Certificate online Gujarat)

⦿ ગુજરાત સરકારની ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ www.digitalgujarat.gov.in ની વેબસાઇટ open કરો તમારા મોબાઇલ ફોન પર.

⦿ ત્યાર બાદ "MENU" બાર પર Click કર્સો એટલે મેનુ બાર open થાસે.

આવકનો દાખલો ઓનલાઇન income certificate online gujarat


⦿  ત્યાર બાદ "Services" ઓપ્શન પર Click કરો.

આવકનો દાખલો ઓનલાઇન step2


⦿ Services માં "Citizen Services ઓપ્શન પર Click કરો.

આવકનો દાખલો ઓનલાઇન step3


⦿ Citizen Services માં Click કરસો એટલે New Page Open થાસે.

⦿ તે page પર નીચે જાસો એટલે આવકનો દાખલો (Income Certificate) માટેનો ઓપ્સન આવસે.

⦿ આવકના દાખલા માટે "Income Certificate" પર Click કરો.

આવકનો દાખલો ઓનલાઇન step 4


⦿ ક્લિક કર્યા બાદ નવું પેજ ઓપન થશે તેમાં નીચે "Apply Online" પર Click કરો.

આવકનો દાખલો ઓનલાઇન step5


⦿ Apply Online કર્યા બાદ Registered User ની Login સાઇડ ખુલસે.

⦿ જો તમારુ પહેલેથી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર Registration કરેલુ હોઇ તો Login ID અને Password નાખી  Login કરો.

⦿ New Registration કરવા માટે Select કરો 👉 "Click For New Registration(Citizen)"  


આવકનો દાખલો ઓનલાઇન step 6⦿ Login કરીને ત્યાર બાદ Apply Online કર્યા બાદ નવું પેજ ઓપન થશે તેમાં નીચે Box માંં ખરુ કરી આધાર નંંબર ભરો ત્યાર બાદ  "Continue To Service" પર Click કરો.

⦿ ઓનલાઇન ફોર્મ માં આપેલ જરૂરી વિગતો ભરીયા બાદ સબમિટ કરવાનુ રેહસે. ઓનલાઇન ફોર્મ પર “*” ચિહ્નિત થયેલ બધી માહિતી ફરજિયાત છે. 


નોંધ:- અરજી કરતી વખતે એક પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને નીચેના પુરાવા ની જરુર પડસે.

Note: You Need to Attach Following Documents and Passport size photo .


✤ આવકનો દાખલો મેળવવા પુરાવા/ડોક્યુમેન્ટ.

રહેઠાણ નો પુરાવો (કોઈ પણ એક):Residence Proof Attachment (Any One):

 ઓળખાણનો પુરાવો (કોઈ પણ એક):Identity Proof Attachment (Any One):


  આવકનો પુરાવો (કોઈ પણ એક)Proof of income (any one):

  • એમ્પ્લોયર સર્ટિફિકેટ (જો સરકાર, અર્ધ સરકાર અથવા કોઈપણ સરકારી ઉપક્રમે કાર્યરત હોય)
  • જો પગારદાર હોય તો (ફોર્મ: 16-એ અને છેલ્લા 3 વર્ષથી આઇટીઆર)
  • જો વ્યવસાયમાં હોય તો (છેલ્લા 3 વર્ષથી વ્યવસાયનું આઈટીઆર અને વ્યવસાયની બેલેન્સ શીટ)
  • તલાટી સમક્ષ જાહેરનામું (સેવા સંબંધિત)

  સેવા જોડાણમાં પુરાવા જરૂરી છે(Proof Needed In Service Attachment):Powered by Blogger.