વિક્રમ સારાભાઇ પ્રોત્સાહન યોજના 2023 | Vikram Sarabhai Scholarship Yojana 2023 | Vidhyarthi Sahay Yojana

ધોરણ 8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ચાર વર્ષના સમયગાળામાં કુલ 1,00,000/- ( એક લાખ રૂપિયા) ની શિષ્યવૃત્તિ વિક્રમ સારાભાઇ પ્રોત્સાહન યોજના જેમાં ધો.9 માં 20 હજાર, ધો.10 માં 20 હજાર, ધો.11 માં 30 હજાર અને ધો. 12 માં 30 હજાર રૂપિયા એમ કુલ 4 વર્ષ માં 1 લાખ ની સહાય યોજના બહાર પાડવામાં આવેલ છે...આ શિષ્યવૃતિ યોજનાની સંપૂર્ણ ડીટેઈલ.


વિક્રમ સારાભાઇ પ્રોત્સાહન યોજના


વિક્રમ સારાભાઈ પ્રોત્સાહક યોજના 2023 | Vidhyarthi Sahay Yojana | Vikram Sarabhai Scholarship Yojana

વિક્રમ સારાભાઈ પ્રોત્સાહક યોજના 2022-23 દૂરના ગ્રામીણ વિસ્તારોના વિદ્યાર્થીઓને આર્થિક મુશ્કેલીઓ તેમજ માર્ગદર્શનનો અભાવ અને અન્ય ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે અમારા સ્થાપક શ્રી વિક્રમ સારાભાઈની યાદમાં દસ શિષ્યવૃત્તિઓની સ્થાપના કરી છે.


વિક્રમ સારાભાઈ શિષ્યવૃત્તિનો ઉદ્દેશ વિક્રમ સારાભાઈ પ્રોત્સાહક યોજના શિષ્યવૃત્તિનો ઉદ્દેશ્ય ગુજરાતના ગ્રામીણ વિસ્તારોના આર્થિક રીતે નબળા વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાનમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો અને મદદ કરવાનો છે. શિષ્યવૃત્તિનું નામ છે વિક્રમ સારાભાઈ પ્રોત્સાહક યોજના (વિકાસ શિષ્યવૃત્તિ).


શિષ્યવૃત્તિની મુખ્ય વિશેષતાઓ


વિકાસ શિષ્યવૃત્તિ માત્ર ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા ઓછી આવક ધરાવતા પરિવારોના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે.


કોણ અરજી કરી શકે છે?


ગુજરાતના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ધોરણ 8 માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ જેમની કુલ વાર્ષિક કૌટુંબિક આવક 1.5 લાખ કરતા ઓછી છે.


શિષ્યવૃત્તિની રકમ સ્વીકાર્ય છે


ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે: સ્કોલરશિપ બે વર્ષ માટે આપવામાં આવશે જે ધોરણ 11 દરમિયાન 30000/- અને ધોરણ 12 દરમિયાન 30000/- હશે.


ધોરણ 8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે: 1,00,000/- (માત્ર એક લાખ રૂપિયા) સુધીની શિષ્યવૃત્તિ ચાર વર્ષના સમયગાળામાં આપવામાં આવશે. [9મા ધોરણમાં 20,000/-, 10મા ધોરણમાં 20,000/- અને 11મા ધોરણમાં T30,000/- અને 12મા ધોરણમાં 30,000/- જો વિદ્યાર્થી 10મા ધોરણ પછી વિજ્ઞાન સ્ટીમ કરે છે.
અરજી પ્રક્રિયા

અરજદારે PRL વિકાસ શિષ્યવૃત્તિ વેબસાઇટ પર ઑનલાઇન ફોર્મ ભરીને નોંધણી કરાવવી પડશે. નોંધણી પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે, વિદ્યાર્થીએ સ્કેનિંગ માટે નીચેના દસ્તાવેજો સ્કેન કરીને અપલોડ કરવાના રહેશે.


જરૂરી આધાર પુરાવા


વિદ્યાર્થીનો ફોટો

આવકનો પુરાવો; આવકનું પ્રમાણપત્ર (તહેસીલદાર/મહેસુલ અધિકારી(મામલતદાર)/SDM/તાલુકા મેજિસ્ટ્રેટ/કલેક્ટર/DM/ADM/અને સમકક્ષ અધિકારી દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે. પ્રમાણપત્રમાં પરિવારની વાર્ષિક/વાર્ષિક આવકનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ હોવો જોઈએ.

શાળાના ધોરણ 7 ની માર્કશીટ [ ધોરણ 9 ની માર્કશીટ જો ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થીઓએ શિષ્યવૃત્તિ માટે અરજી કરી હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર.


મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓફિશિયલ સાઇટ:- અહીં ક્લિક કરો

ઓનલાઈન અરજી કરો:- અહીં ક્લિક કરો


મહત્વપૂર્ણ તારીખો

નોંધણીની છેલ્લી તારીખ: 20 જાન્યુઆરી 2023

પસંદગી કસોટી: 22 જાન્યુઆરી 2023

Vikram Sarabhai Yojana


Vividh yojana Gujarat | Vidya Shakti Scholarship | Vidhyarthi Sahay Yojana

Vikram Sarabhai Incentive Scheme 2023 (Vikram Sarabhai Incentive 2022-23) Physics Research Laboratory is committed to inculcate scientific attitude and approach in students active in higher level of teaching and research from the school.


Vikram Sarabhai Incentive Scheme 2023

Vikram Sarabhai Incentive Scheme 2022-23 Students from remote rural areas face financial difficulties as well as lack of guidance and many other problems. Keeping this problem in mind, we have instituted ten scholarships in memory of our founder Mr. Vikram Sarabhai.

Objective of Vikram Sarabhai Scholarship Yojana The objective of the Vikram Sarabhai Incentive Scheme Scholarship is to encourage and assist economically weaker students from rural areas of Gujarat to pursue higher education in science. The name of the scholarship is Vikram Sarabhai Incentive Scheme (Development Scholarship).

Key Features of the Scholarship

Vikas Scholarship is only for students from low-income families studying in schools in rural areas.


Who can apply?

Students studying in Class 8 in rural areas of Gujarat whose total annual family income is less than 1.5 lakhs.


The scholarship amount is admissible

For Class 10 Students: Scholarship will be awarded for two years which will be 30000/- during Class 11 and 30000/- during Class 12.

For Class 8 students: Scholarship up to 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) will be awarded over a period of four years. [20,000/- in 9th standard, 20,000/- in 10th standard and T30,000/- in 11th standard and 30,000/- in 12th standard if the student pursues science steam after 10th standard.


Application Process

The applicant has to register by filling the online form on the PRL Vikas Scholarship website. As part of the registration process, the student has to scan and upload the following documents for scanning.


Required supporting evidence

Photo of the student

proof of income; Income certificate (issued by Tehsildar/Revenue Officer (Mamlatdar)/SDM/Taluka Magistrate/Collector/DM/ADM/and equivalent officer. The certificate should clearly mention the annual/yearly income of the family.

Certificate of Standard Student from School Class 7 Mark Sheet [ Class 9 Mark Sheet if Class 10 students have applied for the scholarship.


Important link

Official Site: - Click here

Apply Online: - Click here


Important dates

Last date of registration: 20 January 2023

Selection Test: 22 January 2023

Powered by Blogger.