બાગાયત વિભાગની બાગાયતી યોજનાઓ અને સબસીડી માટે ની અરજીઓ | bagayat sahay yojana gujarat


ખેડુત જાહેર જોગ સંદેશ બાગાયતી યોજનાઓ, સબસીડી યોજના

બાગાયત વિભાગની બાગાયતી ખેતી યોજના ( bagayat sahay yojana) અને સબસીડી યોજના માટે ઓનલાઈન અરજીઓ ચાલુ  છે. (bagayat yojana gujarat) બાગાયત વિભાગની બાગાયતી યોજનાઓ માં ઓનલાઈન અરજી કરી શકશો. બાગાયત વિભાગના તમામ ઘટકોમાં આપ અરજી કરી શકશો.

જેમાં મુખ્યત્વે, બાગાયત ખેતી યોજના, સબસીડી યોજના 

1 અતિ ઘનિષ્ઠ ખેતીથી વાવેલ ફળ પાકો

2 અન્ય સુગંધિત પાકો

3 અનાનસ (ટીસ્યુ)

4 અર્ધ પાકા મંડપ-વેલાવાળા શાકભાજીના પેડલ

5 ઓઇલ પામ માં આતર પાક માટે ઇન પુટસ

6 ઓઇલપામ ફ્રેશ ફ્રુટ બંચીશ ( FFB)ના ટેકાના ભાવ

7 ઓઈલ પામ વાવેતર વિસ્તાર

8 ઔષધિય / સુગંધિત પાકોના વાવેતર માટે સહાય

9 ઔષધિય સુંગધિત પાકોના માટે નવા ડીસ્ટીલેશન યુનિટ

10 કંદ ફૂલો

11 કેળ (ટીસ્યુ)

12 કાચા મંડપ ટામેટા/મરચાં અને અન્ય શાકભાજીના ટ્રેલીઝ

13 કાજુ વાવેતર વિસ્તાર વધારવા માટે પ્લાંટીંગ મટીરીયલ સહાય

14 કોલ્ડ સ્ટોરેજ (બાંધકામ, વિસ્તરણ અને આધુનિકીકરણ )

15 કોલ્ડ ચેઇન ના ટેકનોલોજી ઇન્ડકશન અને આધુનિકીકરણ માટે

16 કોલ્ડ ચેઇન મેનેજમેન્ટ કાર્યક્રમ

17 કોલ્ડ્ રૂમ (સ્ટેગીંગ) (ક્ષમતા ૩૦ મે. ટન)

18 ગ્રામ્ય બજાર / અપની મંડી / સીધુ બજાર

19 ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબ. વીજદર સહાય

20 ઘનિષ્ઠ ખેતીથી વાવેલ ફળ પાકો-આંબા, જામફળ, દાડમ, લીંબુ માટે

21 ચાલુ ટીસ્યુકલ્ચર લેબ.નું સ્ટ્રેન્ધનીંગ

22 છુટા ફૂલો

23 જૂના બગીચાઓનું નવીનીકરણ/ નવસર્જન કેનોપી મેનેજમેન્ટ સાથે

24 ટ્રેક્ટર (૨૦ PTO HP સુધી)

25 ટ્રેકટર માઉન્ટેડ/ ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર (૩૫BHP થી વધુ)/ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટીક સ્પ્રેયર

26 ટ્રેકટર માઉન્ટેડ/ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર(૨૦ BHP થી ઓછા)

27 ટીસ્યુકલ્ચર ખારેકની ખેતીમાં સહાય

28 ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણીના ટાંકા

29 ડીઝલ/ ઇલેક્ટ્રીક/પેટ્રોલ પં૫સેટ- (ઓઇલપામ HRT – 6)

30 દેવીપુજક ખેડુતોને તરબૂચ,ટેટી અને શાકભાજીના બીયારણમાં સહાય

31 દાંડી ફૂલો (કટ ફલાવર્સ)

32 નર્સરીની માળખાગત સુવિધા સુધારવા

33 નવી ટીસ્યુકલ્ચર લેબ.ની સ્થાપના

34 નાની નર્સરી (૧ હે.)

35 નિકાસકારોને બાગાયતી પાકોની ઇરેડીએશન પ્રક્રિયા માટે સહાય

36 પક્ષી/કરા સામે સંરક્ષણ નેટ

37 પેકહાઉસ ( ૯ x ૬ મી.)

38 પપૈયા

39 પ્રાઇમરી/ મોબાઇલ/ મીનીમલ પ્રોસેસીંગ યુનિટ

40 પ્રી કૂલીંગ યુનિટ (ક્ષમતા ૬ ટન)

41 પ્લગ નર્સરી

42 પ્લાન્ટ હેલ્થ કલીનીકની સ્થા૫ના

43 પ્લાન્ટેશન પાકો (કાજુ અને કોકો)

44 પ્લાસ્ટીક આવરણ (મલ્ચીંગ)

45 પ્લાસ્ટીક ટનલ્સ

46 પુસા ઝીરો એનર્જી કુલ ચેમ્બર(૧૦૦ કિ.ગ્રા.)

47 પાકા મંડપ-વેલાવાળા શાકભાજીના પેડલ

48 પાવર ટીલર (૮ BHP થી ઓછા)

49 પાવર ટીલર (૮ BHP થી વધુ)

50 પાવર નેપસેક સ્પ્રેયર / પાવર ઓપરેટેડ તાઇવાન સ્પ્રેયર (૧૬ લી. થી વધુ ક્ષમતા)

51 પોલી હાઉસ/ શેડનેટ હાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા ગુલાબ અને લીલીયમના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ માટે તથા ખેતી ખર્ચ માટે

52 પોલી હાઉસ/ શેડનેટ હાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા કાર્નેશન અને જર્બેરાના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ માટે તથા ખેતી ખર્ચ માટે

53 પોલીહાઉસ / નેટહાઉસમાં સોઇલલેસ કલ્ચર માટે સહાય

54 પોલીહાઉસ/ શેડનેટ હાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા ઓર્કીડ અને એન્થુરીયમના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ તથા ખેતી ખર્ચ માટે

55 પોલીહાઉસમાં ઉગાડાતા અતિમૂલ્ય ધરાવતી શાકભાજીના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ તથા ખેતી ખર્ચ માટે

56 ફંક્શનલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (કલેકશન, શોર્ટીંગ /ગ્રેડીંગ,પેકીંગ એકમો વગેરે તેમજ ગુણવતા નિયંત્રણ /પૃથ્થયકરણ પ્રયોગશાળા )

57 ફળ/શાકભાજી પાકોના હાઇબ્રિડ બિયારણ ખરીદવા

58 ફળપાક પ્લાન્ટીગ મટીરીયલમાં સહાય

59 ફળપાકના વાવેતર(ડાંગ જિલ્લા માટે- HRT-10)

60 ફળપાકો જેવા કે દ્વાક્ષ, કીવી, પેશન ફ્રૂટ વિગેરે

61 બાગાયત પેદાશની પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત પેકીંગ મટીરીયલ્સમાં સહાય

62 બાગાયતી પાકના પોસેસીંગના નવા યુનિટ માટે સહાય

63 બાગાયતી પાકોમાં વોટર સોલ્યુબલ ખાતરમાં સહાય

64 બાયો કંટ્રોલ લેબોરેટરીની સ્થા૫ના

65 બીજ માળખાકિય સવલત ઊભી કરવી

66 બોરવેલ /ટ્યુબ વેલ /વોટર હાર્વેસ્ટ સ્ટ્રકચર / તળાવ (ઓઇલપામ: HRT – 6)

67 મધમાખી સમૂહ (કોલોની)

68 મધમાખી હાઇવ

69 મશીનરી એંન્ડ ટુલ્સ નેશનલ મિશન ઓન ઓઇલસીડ એંન્ડ ઓઇલપામ (HRT – 6)

70 મસાલા પાકો (સીડ સ્પાઇસીસ અને રાઇઝોમેટીક સ્પાઇસ)

71 મોબાઇલ પ્રીફુલીંગ યુનિટ

72 રેફ્રિજરેટેડ ટ્રાન્સપોર્ટ વેહીકલ

73 રાઇપનીંગ ચેમ્બર (ક્ષમતા મહત્તમ ૩૦૦ મે.ટન)

74 રીટેલ માર્કેટ / આઉટલેટ(વાતાવરણ નિયંત્રીત)

75 લેન્ડ ડેવલપમેન્ટ ટીલેજ અને સીડ બેડ તૈયાર કરવાના સાધનો

76 લીફટીસ્યુ એનાલીસીસ લેબોરેટરીની સ્થા૫ના

77 લો કોસ્ટ ડુંગળીના સંગ્રહ સ્ટ્રકચર માટે (ક્ષમતા ૨૫ મે.ટન)

78 વધુ ખેતી ખર્ચવાળા ફળ પાકો સિવાયના ફળપાકો

79 વધુ ખેતી ખર્ચવાળા સુગંધિત પાકો (પચોલી, જિરેનીયમ, રોઝમેરી વિગેરે)

80 વેલાવાળા શાકભાજીપાક માટે ટીસ્યુકલ્ચરથી ઉત્પન્ન થયેલ પ્લાન્ટીગ મટીરીયલમાં સહાય

81 વાવણી, વાવેતર લણણી અને ખોદકામના સાધનો

82 સંકલિત કોલ્ડ ચેઇન સપ્લાય સીસ્ટમ

83 સંકલિત પેક હાઉસ કન્વેયર બેલ્ટે, શોર્ટીંગ, ગ્રેડીંગ યુનિટ, વોશીંગ, સુકવણી અને વજન કરવાની સુવિધા સાથે (સાઇઝ ૯ મી x ૧૮ મી)

84 સ્ટેટિક/મોબાઇલ વેન્ડીંગ કાર્ટ/ પ્લેટફોર્મ શીતક ચેમ્બર સાથે

85 સ્ટ્રોબેરી

86 સરગવાની ખેતીમાં સહા

87 સ્વયં સંચાલિત બાગાયત મશીનરી

88 હની એક્ષ્ટ્રેક્ટર (૪ ફ્રેમ), ફૂડ ગ્રેડ કન્ટેઇનર (30 કિ.ગ્રા.), નેટ મધમાખી ઉછેરના સાધનો માટે

89 હવાઇ માર્ગે બાગાયત પેદાશની નિકાશ માટેના નૂરમાં સહાય

90 હાઇટેક નર્સરી (૪ હે. )

91 હાઇબ્રીડ બિયારણ

92 હોલસેલ માર્કેટ

વગેરે આ ઘટકોમાં અરજી કરી શકો છો.


👉 અન્ય ખેડુત યોજના : રોટાવેટર ખરીદવા માટે સહાય યોજના 

👉 અન્ય ખેડુત યોજના : પાવર થ્રેશર ખરીદવા સહાય  બાગાયતી ખેતી યોજના, સબસીડી યોજના માં અરજી કરવા માટે જરૂરી આધાર પુરાવા. 

૧. ૭/૧૨ નો ઉતારો

૨. ૮/અ નો ઉતારો

૩.  આધારકાર્ડ 

૪.  બેંક ની પાસબુક

૫.  મોબાઈલ નંબર


બાગાયત સબસીડી યોજના અરજી કર્યા બાદ અરજીની પ્રીંટ  ભુલ્યા વગર વહેલી તકે દિવસ ૭ મા  બાગાયત અધિકારી ને જમાં કરાવવાની રહેશે.


અન્ય ખેડુત યોજના : ગાય આધારિત ખેતી યોજના

અન્ય ખેડુત યોજના : કિસાન સન્માન નિધિ યોજના


  બાગાયતી યોજનાઓ(bagayat sahay yojana), સબસીડી યોજના માં અરજી સાથે જોડવાના કાગળ.

૧. અરજીની પ્રીંટ.

૨. આધારકાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ. 

૩. મોબાઈલ નંબર.(ચાલુ મોબાઈલ નંબર અરજીની પ્રીંટ ઉપર લખવો) 

૪.  બેંક પાસબુકની ઝેરોક્ષ નકલ. 

૫. ૮/અ, ૭-૧૨ નકલ

૬. જાતીનો દાખલો (ST,SC માટે).


✤ Applications for subsidy of Horticulture Department bagayat sahay yojana gujarat

Farmer Public Jog Message Horticulture Schemes, Subsidy Schemes

Online applications for Horticulture Department's Horticulture Scheme (Bagayat Sahay Yojana) and Subsidy Scheme are on. To apply online from Horticulture Department from 09/06/2021. You will be able to apply till 15/08/2071.


✤  You will be able to apply in all the components of Horticulture Department.

In which mainly, horticulture scheme, subsidy scheme, bagayat yojana gujarat


1 Crops sown with very close cultivation

2 other aromatic crops

3 pineapple (tissue)

4 semi-lined porch-vine vegetable pedals

5 Putts in oil palm for perfume crops

6 Oilpam Fresh Fruit Bunch (FFB) support price

7 Oil palm planting area

8 Assistance for cultivation of medicinal / aromatic crops

9 New distillation units for medicinal aromatic crops

10 tuber flowers

11 bananas (tissue)

12 raw porridge tomato / chili and other vegetable trellis

13 Planting Material Assistance to Increase Cashew Planting Area

14 Cold storage (construction, expansion and modernization)

15 For technology induction and modernization of cold chain

16 Cold Chain Management Program

17 Cold rooms (staggering) (capacity 20 MT)

18 Rural Market / Apni Mandi / Direct Market

19 greenhouses and tissue labs. Electricity rate assistance

20 Intimate Crop Fruit Crops - Mango, Guava, Pomegranate, Lemon

21 Strengthening of Ongoing Tissue Culture Lab

22 loose flowers

Renovation of 23 old gardens with canopy management

24 tractors (up to 20 PTO HP)

25 Tractor mounted / operated sprayer (above ૩૫BHP) / electrostatic sprayer

26 Tractor mounted / operated sprayer (less than 20 BHP)

27 Tissue culture Assistance in Kharek cultivation

28 Water tanks for drip irrigation

29 Diesel / Electric / Petrol P5 Set- (Oilpam HRT-6)

Assistance to 30 Goddess-worshiping farmers in watermelon, melon and vegetable seeds

31 stem flowers (cut flowers)

32 Improving the infrastructural facility of the nursery

33 Establishment of new tissue culture lab

34 small nurseries (1 ha)

Assistance to 35 exporters for irradiation process of horticultural crops

36 Bird / hail protection net

37 Packhouses (2 x 2 m.)

38 papaya

39 Primary / Mobile / Minimal Processing Units

40 pre-cooling units (capacity 3 tons)

41 plug nursery

42 Location of Plant Health Clinic

43 Plantation Crops (Cashew and Cocoa)

44 Plastic Coating (Mulching)

45 plastic tunnels

46 PUSA ZERO ENERGY Total Chamber (100 kg)

47 lined porch-vine vegetable pedals

48 power tillers (less than ૮ BHP)

49 Power Tiller (over ૮ BHP)

50 Power Knapsack Sprayer / Power Operated Taiwan Sprayer (Capacity over 15L)

51 for planting material of roses and lilies growing in poly house / shadenet house and for farming expenses

52 for carnation and gerbera planting material grown in poly house / shadenet house and for farming expenses

53 Assistance for soilless culture in polyhouse / nethouse

For planting material and cultivation cost of orchids and anthurium grown in 54 polyhouse / shadenet house

55 For planting material and cultivation cost of high value vegetables grown in polyhouses

56 Functional Infrastructure (Collection, Shorting / Grading, Packing Units etc. as well as Quality Control / Analysis Laboratory)

57 Purchase of hybrid seeds of fruit / vegetable crops

58 Assistance in Fruit Planting Material

59 Fruit Plants (for Dang District-HRT-10)

60 Fruits like Dwaksha, Kiwi, Passion Fruit etc.

61 Assistance in Packing Materials under Horticultural Product Post Harvest Management

62 Assistance for new unit of horticultural crop processing

63 Assistance in water soluble fertilizers in horticultural crops

64 Location of Bio Control Laboratory

65 Establishment of seed infrastructure facility

66 Borewells / Tube Wells / Water Harvest Structures / Ponds (OilPam: HRT-6)

67 bee colony

68 Bee Hive

69 Machinery and Tools National Mission on Oilseed and Oilpam (HRT-6)

70 Spice Crops (Seed Spices and Rhizometic Spices)

71 Mobile Prefilling Unit

72 Refrigerated Transport Vehicle

73 ripping chambers (capacity 500 mt)

74 Retail Markets / Outlets (Environment Controlled)

75 Land Development Tillage and Seed Bed Preparation Equipment

76 LiftSu Analysis Laboratory Location

77 for low cost onion storage structure (capacity ૨૫ MT)

78 Fruits other than fruit crops with higher cultivation costs

79 Aromatic crops with higher cultivation cost (Pacholi, Geranium, Rosemary etc.)

Assistance in planting material produced from tissue culture for growing 80 vine vegetables

81 Sowing, planting, harvesting and excavation equipment

82 Integrated Cold Chain Supply System

83 Integrated Pack House Conveyor with Belt, Shorting, Grading Unit, Washing, Drying and Weighing Facility (Size 8m x 15m)

84 Static / Mobile Vending Cart / Platform with Cooling Chamber

85 strawberries

86 Saha in Sargwani farming

87 Self-operated horticultural machinery

88 Honey Extractor (૪ Frame), Food Grade Container (30kg), For Net Beekeeping Equipment

89 Assistance in light for export of horticultural products by air

90 Hi-Tech Nurseries (૪ ha.)

91 hybrid seeds

92 Wholesale Market

Etc. can be applied in these components.


 Evidence supporting to apply.

  •  Excerpt from 9/12
  •  8 / a
  •  aadhar card
  • Bank's passbook
  • Mobile number


After applying for the horticulture subsidy scheme, the application should be submitted to the horticulture officer on the 8th day as soon as possible without forgetting the print of the application.


 Horticulture schemes (bagayat yojana), paper attached to the application in the subsidy scheme

Print the application for bagayat kheti yojana


  •  Xerox copy of Aadhaar card.
  • Mobile number. (Write the current mobile number on the print of the application)
  • Xerox copy of bank passbook.
  • 2 / a, 8-12 copies
  • Species pattern (for ST, SC).

Powered by Blogger.