મા અમૃતમ કાર્ડ હોસ્પિટલ । મુખ્યમંત્રી મા અમૃતમ યોજના હોસ્પિટલ યાદી | ma amrutam card hospital list gujarat

મા અમૃતમ કાર્ડ હોસ્પિટલ, મા અમૃતમ યોજના મુખ્યમંત્રી મા અમૃતમ યોજના હોસ્પિટલ યાદી હોસ્પિટલનું નામ અને જીલ્લા સહિત મા અમૃતમ કાર્ડ યોજના । ma amrutam card hospital list gujarat , ma amrutam card yojana

મા અમૃતમ કાર્ડ


છેલ્લું અપડેટ થયેલ: 29 મી જુલાઈ 2020

મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના અંતર્ગત સાર્વજનિક હોસ્પિટલોનું નામ

મુખ્યમંત્રી મા અમૃતમ યોજના સરકારી હોસ્પિટલ યાદી હોસ્પિટલનું નામ અને જીલ્લા સહિત મા અમૃતમ કાર્ડ યોજના (ma amrutam card hospital list gujarat , ma amrutam card yojana) મા અમૃતમ કાર્ડ હોસ્પિટલ, મા અમૃતમ યોજના

           હોસ્પિટલનું નામ,                                                                   જીલ્લા

1     સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ                                                  અમદાવાદ

2    જનરલ હોસ્પિટલ - ગાંધીનગર                                                  ગાંધીનગર

3    જનરલ હોસ્પિટલ સોલા                                                            અમદાવાદ

4    જનરલ હોસ્પિટલ, દાહોદ                                                          દાહોદ

5    જીમર્સ જનરલ હોસ્પિટલ                                                           જૂનાગઢ

 6   જીમર્સ હોસ્પિટલ વલસાડ                                                          વલસાડ

7 જીમર્સ મેડિકલ કોલેજ અને જનરલ હોસ્પિટલ, ગોત્રી                      વડોદરા

8 જીમર્સ મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલ, ધારપુર, પાટણ                    પાટણ

9   જીમર્સ મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલ હિંમતનગર                               સાબરકાંઠા

10  સરકાર (સીએચ અને એસસી) સ્પાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ                      અમદાવાદ

11  ગુરુ ગોવિંદસિંહ સરકારી હોસ્પિટલ                                             જામનગર

12  કિડની રોગો અને સંશોધન સંસ્થા કેન્દ્ર                                         અમદાવાદ

13  એલ.જી. જનરલ હોસ્પિટલ                                                          અમદાવાદ

14  નવી સિવિલ હોસ્પિટલ - સુરત                                                    સુરત

15  પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય સિવિલ હોસ્પિટલ, રાજકોટ              રાજકોટ

16  શેઠ વાડીલાલ સારાભાઇ જનરલ હોસ્પિટલ અને શ્રી સીએમએચ,   અમદાવાદ

17  સિદ્ધપુર કેન્સર હોસ્પિટલ                                                             પાટણ

18   સર તખ્તાસિંહજી જનરલ હોસ્પિટલ - ભાવનગર                           ભાવનગર

19  શ્રીમતી. એસ.સી.એલ. મ્યુનિ.જેન.હોસ્પિટલ                                   અમદાવાદ

20  એસએસજી સિવિલ હોસ્પિટલ                                                       વડોદરા

21 સુરત મ્યુનિસિપલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ એજ્યુકેશન

એન્ડ રિસર્ચ હોસ્પિટલ                                                                          સુરત

22  ગુજરાત કેન્સર અને સંશોધન સંસ્થા - એમ.પી.

શાહ કેન્સર હોસ્પિટલ                                                                          અમદાવાદ

23  યુ.એન. મહેતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કાર્ડિયોલોજી અને રિસર્ચ કેન્દ્ર         અમદાવાદ

મા અમૃતમ કાર્ડ હોસ્પિટલ, મા અમૃતમ યોજના મુખ્યમંત્રી મા અમૃતમ યોજના હોસ્પિટલ યાદી હોસ્પિટલનું નામ અને જીલ્લા સહિત મા અમૃતમ કાર્ડ યોજના । ma amrutam card hospital list gujarat , ma amrutam card yojana✤  મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના અંતર્ગત ખાનગી હોસ્પિટલોને સમન્વયિત

મુખ્યમંત્રી મા અમૃતમ યોજના ખાનગી હોસ્પિટલ યાદી હોસ્પિટલનું નામ અને જીલ્લા સહિત મા અમૃતમ કાર્ડ યોજના (ma amrutam card hospital list gujarat , ma amrutam card yojana) મા અમૃતમ કાર્ડ હોસ્પિટલ, મા અમૃતમ યોજના

       હોસ્પિટલનું નામ,                                                                                    જીલ્લા

1. "બા" શ્રીમતી. લીલાબેન ચીમનલાલ પરીખ કેન્સર કેન્દ્ર                                 નવસારી

2     3D હોસ્પીકેર                                                                                           ભાવનગર

3   અરના સુપરસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ                                                           અમદાવાદ

4   આર્યન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ                                                    કચ્છ

5   એકોર્ડ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ - કચ્છ                                                કચ્છ

6    આદર્શ મલ્ટીસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ - કલોલ                                             ગાંધીનગર

7     અગ્રવાલ હોસ્પિટલ                                                                                    પાટણ

8   અંબુજનગર મલ્ટિસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, કોડીનાર                                     જુનાગઢ

9     અમિત હોસ્પિટલ પ્રા. લિ., વલસાડ                                                              વલસાડ

10    આણંદ સર્જિકલ હોસ્પિટલ                                                                          અમદાવાદ

11     એપોલો સીબીસીસી કેન્સર                                                                         ગાંધીનગર

12     એપોલો હોસ્પિટલ્સ ઇન્ટરનેશનલ લિ.                                                          ગાંધીનગર

13     અસ્થાનું સર્જિકલ હોસ્પિટલ, ઇડર                                                                 સાબરકાંઠા

14     આયુષ્માન સર્જિકલ હોસ્પિટલ, અરવલ્લી- મોડાસા                                        અરવલ્લી

15    બી.ટી. સવાણી કિડની હોસ્પિટલ                                                                   રાજકોટ

16     બેંકર્સ હાર્ટ અને મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ                                              વડોદરા

17     બેંકર્સ હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, વડોદરા                                                                     વડોદરા

18     બાપ્સ પ્રમુખ સ્વામી હોસ્પિટલ, સુરત                                                              સુરત 

19     બરોડા હાર્ટ અને મલ્ટિસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ                                               ભરૂચ

20   બરોડા હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (કાર્ડિયોલોજી યુનિટ-શારદા હોસ્પિટલ)                        જામનગર

21   બરોડા હાર્ટ સંસ્થા અને સંશોધન કેન્દ્ર - બરોડા (શ્રી રામકૃપા મેડિકેર પ્રા.લિ.)       વડોદરા

22    ભારત કેન્સર હોસ્પિટલ                                                                                     સુરત

23    બોડીલાઇન હોસ્પિટલ                                                                                        અમદાવાદ

24    ચારુસાત હોસ્પિટલ                                                                                             આણંદ

25    ક્રિસ્ટ હોસ્પિટલ                                                                                                    રાજકોટ

26    ડી. ઝેડ.પટેલ કાર્ડિયોલોજી સેન્ટર                                                                           ખેડા

27   ડીડીએમએમ હાર્ટ સંસ્થા                                                                                        ખેડા

28   ડિવાઇન હાર્ટ એન્ડ રિસર્ચ હોસ્પિટલ                                                                       ભરૂચ

29   દ્વિતી - પ્રભુ જનરલ હોસ્પિટલ અને બેંકર્સ હાર્ટ સંસ્થા                                               સુરત

30   ગઢવી હોસ્પિટલ, થરાદ                                                                                          બનાસકાંઠા

31   ગેલેક્સી હાર્ટ સંસ્થા (પુષ્ટિ સ્વાસ્થ્યનું એકમ કેર એન્ડ રિસર્ચ પ્રા. લિમિટેડ)                 મહેસાણા

32    જી.સી.એસ. મેડિકલ કોલેજ, હોસ્પિટલ અને સંશોધન કેન્દ્ર                                       અમદાવાદ

33   ગ્લોબલ લોંગ લાઇફ હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ પ્રા. લિ.                                                 અમદાવાદ

34    ગોએન્કા હોસ્પિટલ                                                                                                ગાંધીનગર

35   ગુજરાત અદાણી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ, જી. કે. જનરલ હોસ્પિટલ            કચ્છ 

36   એચ. જે.  ડોશી હોસ્પિટલ                                                                                        રાજકોટ

37   હનુમાન હોસ્પિટલ, નારાયણ સંચાલિત આરોગ્ય                                                       ભાવનગર

38  હરિયા એલ. જ.  રોટરી હોસ્પિટલ                                                                              વલસાડ 

39  એચસીજી કેન્સર સેન્ટર, વડોદરા                                                                                વડોદરા

40  એચસીજી હોસ્પિટલ ભાવનગર                                                                                  ભાવનગર

41  એચસીજી હોસ્પિટલ્સ (હેલ્થકેર ગ્લોબલનું એક યુનિટ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ)             અમદાવાદ

42   હિમાલય કેન્સર હોસ્પિટલ અને સંશોધન કેન્દ્ર                                                            વડોદરા

43  જે.બી. જનરલ હોસ્પિટલ અનિયાદ                                                                            પંચમહાલ 

44 જે.કે. ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ                                                                                        સાબરકાંઠા

45 જયદીપ હોસ્પિટલ                                                                                                       અમદાવાદ

46  જીવણ જ્યોત ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, પાટણ જનતા હોસ્પિટલ-પાટણ                                      પાટણ

47  કૈલાસ કેન્સર હોસ્પિટલ અને સંશોધન કેન્દ્ર                                                                   વડોદરા

48  કાકડિયા હોસ્પિટલ                                                                                                     અમદાવાદ

49  કલ્પ હોસ્પિટલ                                                                                                            જૂનાગઢ

50  કસ્તુરબા હોસ્પિટલ, (કસ્તુરબા વૈદકીયા રાહત મંડળ)                                                   વલસાડ

51  કિરણ મલ્ટી સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ અને સંશોધન કેન્દ્ર, સુરત                             સુરત

52 કૃષ્ણા મલ્ટીસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ                                                                              મોરબી

53  ક્રિષ્ના શેલ્બી હોસ્પિટલ                                                                                              અમદાવાદ

54  કૃષ્ણા સર્જિકલ હોસ્પિટલ, દહેગામ                                                                              ગાંધીનગર

55   લાઇફ કેર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ અને સંશોધન પ્રા.લિ.                             અમદાવાદ

56   જીવાદોરી મલ્ટીસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ                                                                    સુરત

57   લાયન્સ જનરલ હોસ્પિટલ                                                                                          મહેસાણા

58    માવજત મલ્ટિસ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલ                                                                         બનાસકાંઠા

59   મેડિસ્ટાર હોસ્પિટલ                                                                                                  સાબરકાંઠા

60   સાતમા મેટાસ - ડે એડવેન્ટિસ્ટ હોસ્પિટલ                                                                   સુરત

61   મોદી ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ અને નિર્મલ ક્રિટિકલ કેર  કેન્દ્ર, વ્યારા                                      તાપી

62  શ્રીકે લાયન્સ ઓર્થોપેડિક અને એમ.પી.પી. જનરલ હોસ્પિટલ                                      નવસારી

63  મુન્દ્રા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ - કચ્છ                                                             કચ્છ

64  એન. એમ વિરાણી વોકહાર્ટ હોસ્પિટલ, રાજકોટ                                                          રાજકોટ 

65  નાડકર્ણી હોસ્પિટલ                                                                                                     વલસાડ

66    નાઈક સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ                                                                          વડોદરા

67   નારાયણ હ્રુદયાલય પ્રા.લિ.                                                                                       અમદાવાદ

68  ન્યુરો 1 સ્ટ્રોક અને ક્રિટિકલ કેર સંસ્થા                                                                        અમદાવાદ

69  ઓરેંજ હોસ્પિટલ                                                                                                      નવસારી

70   પી પી સવાણી હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને મલ્ટિસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ                              સુરત

71   પગરવ હોસ્પિટલ અને ICU પ્રા. લિ.                                                                          ગાંધીનગર

72  પારૂલ સેવાશ્રમ હોસ્પિટલ                                                                                         વડોદરા

73  પ્રણયમ લંગ અને હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, વડોદરા                                                                વડોદરા

74   પ્રેમદાસ જલારામ હોસ્પિટલ                                                                                       વડોદરા

75  પ્રેમસ્વરૂપ સ્વામી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ (પી.એસ.એમ.)                               ગાંધીનગર

76  પુષ્પા ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ અને ક્રિટિકલ કેર સેન્ટર                                                         અમદાવાદ

77  રાધિકા જનરલ હોસ્પિટલ                                                                                            અમરેલી

78  રાજસ્થાન હોસ્પિટલો                                                                                                 અમદાવાદ

79  રાજકોટ કેન્સર સોસાયટી અને એલાઇડ હોસ્પિટલ                                                     રાજકોટ

80  રિધમ હાર્ટ સંસ્થા                                                                                                         દાહોદ

81  રિધમ હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, વડોદરા                                                                                 વડોદરા

82  સાચી ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ                                                                                           સુરત

83 સદભાવના હોસ્પિટલ                                                                                                રાજકોટ

84 સાલ હોસ્પિટલ                                                                                                        અમદાવાદ

85  સંગમ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, બોડેલી                                                          છોટાઉદેપુર

86   સંજીવની સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ                                                                  અમદાવાદ

87  સરદાર પટેલ હોસ્પિટલ, અંકલેશ્વર                                                                            ભરૂચ

88  સેવિયર હોસ્પિટલ                                                                                                   અમદાવાદ

89  શ્વીજક હોસ્પિટલ અને સંશોધન કેન્દ્ર                                                                         વડોદરા

90  એસ.જી.વી.પી. હોલિસ્ટિક હોસ્પિટલ, અમદાવાદ                                                    અમદાવાદ

91 શાલ્બી હોસ્પિટલ - નરોડા                                                                                       અમદાવાદ

92  શેલ્બી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ,                                                                        સુરત

93  શાલીન હેલ્થકેર પ્રા. લિ. (શલીન  રેડિયોથેરાપી કેન્સર સેન્ટર) અને સ્પંદન

ઇમરજન્સી અને ક્રિટિકલ કેર હોસ્પિટલ (સ્પંદન હોસ્પિટલ)                                             અમદાવાદ

94  શંકુસ મેડિસિટી હોસ્પિટલ                                                                                       મહેસાણા

95   શિફા મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ                                                                        અમદાવાદ

96   શ્રી જલારામ રઘુકુલ સર્વજાનિક હોસ્પિટલ                                                                 રાજકોટ

97   શ્રી કૃષ્ણ હોસ્પિટલ અને તબીબી સંશોધન કેન્દ્ર, કરમસદ                                           આનંદ

98   શ્રીજી હોસ્પિટલ અને ટ્રોમા કેર સેન્ટર                                                                        વડોદરા

99   શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર હોસ્પિટલ                                                                                          વલસાડ

100   શ્રી બી ડી મહેતા મહાવીર હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ                                                              સુરત

101   શ્રી દેવરાજ ભાઈ બાવાભાઈ તેજાણી કેન્સર સંસ્થા, લાયન્સ કેન્સર

 ડિટેક્શન દ્વારા સંચાલિત કેન્દ્ર ટ્રસ્ટ                                                                                   સુરત

102  શ્રી એમ. પરીખ કાર્ડિયાક કેર સેન્ટર                                                                          આણંદ

103  શ્રીમતી જયાબેન મોદી હોસ્પિટલ                                                                              ભરૂચ

104  સીતા હોસ્પિટલ                                                                                                         સુરત

105  શ્રીમતી એસ.સી. અને શેઠ ડી.એમ. સર્વજનિક હોસ્પિટલ, ગોઝારિયા                        મહેસાણા

106   શ્રી સત્ય સાઈ હાર્ટ હોસ્પિટલ                                                                                     રાજકોટ

107   સ્ટર્લિંગ કેન્સર હોસ્પિટલ                                                                                            વડોદરા

108   સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ                                                                                 અમદાવાદ

109   સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ, રાજકોટ                                                                                     રાજકોટ

110   સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ, વડોદરા                                                                                       વડોદરા

111   સ્ટર્લિંગ રામકૃષ્ણ વિશેષ હોસ્પિટલ                                                                             કચ્છ

112   સુમનદીપ વિદ્યાપીઠ                                                                                                વડોદરા

113    સનશાઇન ગ્લોબલ હોસ્પિટલ                                                                                    સુરત

114     સનશાઇન ગ્લોબલ હોસ્પિટલ, વડોદરા                                                                     વડોદરા

115      સ્વયંભુ હેલ્થકેર પ્રા. લિ.                                                                                           અમદાવાદ

116      ત્રિરંગો હોસ્પિટલ, વડોદરા                                                                                       વડોદરા

117      ત્રિસ્તર હોસ્પિટલ                                                                                                     સુરત

118     યુનિકેર હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર                                                                સુરત

119     યુનિકેર હોસ્પિટલ                                                                                                    રાજકોટ

120     યુનિટી ટ્રોમા સેન્ટર અને ICU                                                                                   સુરત

121     વિજય શાલ્બી હોસ્પિટલ                                                                                         અમદાવાદ

122      વિરોક હોસ્પિટલ                                                                                                    વડોદરા

123      વેલકેર હોસ્પિટલ, વડોદરા                                                                                       વડોદરા

124      યશફીન કાર્ડિયાક હોસ્પિટલ                                                                                  નવસારી

125     યેશા સુપર સ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ                                                                        નવસારી

126     ઝાયડસ હોસ્પિટલ                                                                                                  આણંદ

મા અમૃતમ કાર્ડ હોસ્પિટલ, મા અમૃતમ યોજના મુખ્યમંત્રી મા અમૃતમ યોજના હોસ્પિટલ યાદી હોસ્પિટલનું નામ અને જીલ્લા સહિત મા અમૃતમ કાર્ડ યોજના । ma amrutam card hospital list gujarat , ma amrutam card yojana


સરકારી ની વિવિધ યોજના માટેના સરકારી યોજના ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ કરવા >>> ક્લિક કરો✤  મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના અંતર્ગત જાહેર ડાયાલિસિસ કેન્દ્રો

મુખ્યમંત્રી મા અમૃતમ યોજના હોસ્પિટલ યાદી હોસ્પિટલનું નામ અને જીલ્લા સહિત મા અમૃતમ કાર્ડ યોજના (ma amrutam card hospital list gujarat , ma amrutam card yojana) મા અમૃતમ કાર્ડ હોસ્પિટલ, મા અમૃતમ યોજના

       હોસ્પિટલનું નામ,                                                                    જીલ્લા


1   જનરલ હોસ્પિટલ -  અમરેલી                                                      અમરેલી 

2    જનરલ હોસ્પિટલ - પાલનપુર                                                    બનાસકાંઠા

3    જનરલ હોસ્પિટલ - ભરૂચ                                                          ભરૂચ

4    જનરલ હોસ્પિટલ, આહવા- ડાંગ                                                ડાંગ

5    જનરલ હોસ્પિટલ - જામખંભાડિયા                                          દેવભૂમિ દ્વારકા

6   સિવિલ હોસ્પિટલ નડિયાડ                                                         ખેડા

7   જનરલ હોસ્પિટલ - મહેસાણા                                                      મહેસાણા 

8   સી.સી. હોસ્પિટલ - કડી                                                               મહેસાણા

9   કોટેજ હોસ્પિટલ - ઉંઝા                                                                મહેસાણા

10   જનરલ હોસ્પિટલ - વિસનગર                                                       મહેસાણા

11   જનરલ હોસ્પિટલ - મોરબી                                                           મોરબી 

12   જનરલ હોસ્પિટલ - રાજપીપળા                                                    નર્મદા

13  સિવિલ હોસ્પિટલ નવસારી                                                         નવસારી

14   જનરલ હોસ્પિટલ - ગોધરા                                                        પંચમહાલ 

15  જનરલ હોસ્પિટલ - સિદ્ધપુર                                                        પાટણ

16   સિવિલ હોસ્પિટલ, પોરબંદર                                                        પોરબંદર

17   પીકેજી હોસ્પિટલ                                                                         રાજકોટ

18  સરકાર હોસ્પિટલ, જેતપુર                                                            રાજકોટ 

19   સબ જીલ્લા હોસ્પિટલ, ઉપલેટા                                                  રાજકોટ 

20  સબ જીલ્લા હોસ્પિટલ, ગોંડલ                                                      રાજકોટ 

21  જનરલ હોસ્પિટલ - ખેડબ્રહ્મ્ભ                                                     સાબરકાંઠા 

22   સિવિલ હોસ્પિટલ લીંબડી                                                         સુરેન્દ્રનગર

23   એમ.જી.હોસ્પિટલ                                                                    સુરેન્દ્રનગર

24   જનરલ હોસ્પિટલ -  વ્યારા                                                         તાપી

25   સ્ટેટ હોસ્પિટલ  ધરમપુર                                                            વલસાડ 

મા અમૃતમ કાર્ડ હોસ્પિટલ, મા અમૃતમ યોજના મુખ્યમંત્રી મા અમૃતમ યોજના હોસ્પિટલ યાદી હોસ્પિટલનું નામ અને જીલ્લા સહિત મા અમૃતમ કાર્ડ યોજના । ma amrutam card hospital list gujarat , ma amrutam card yojana
✤  મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના અંતર્ગત જાહેર ડાયાલિસિસ કેન્દ્રો

મુખ્યમંત્રી મા અમૃતમ યોજના જાહેર હોસ્પિટલ યાદી હોસ્પિટલનું નામ અને જીલ્લા સહિત મા અમૃતમ કાર્ડ યોજના (ma amrutam card hospital list gujarat , ma amrutam card yojana) મા અમૃતમ કાર્ડ હોસ્પિટલ, મા અમૃતમ યોજના

       હોસ્પિટલનું નામ,                                                                    જીલ્લા


1 અગમન ડાયાલિસિસ સેન્ટર હિંમતનગર,                                      સાબરકાંઠા

2 અવિશ્કર ડાયાલિસિસ સેન્ટર, હિંમતનગર                                   હિંમતનગર, સાબરકાંઠા

3. સી. વી.શાહ ડાયાલિસિસ સેન્ટર, હાલોલ                                       પંચમહાલ

4 દેસાઇ હોસ્પિટલ, પાલનપુર                                                           બનાસકાંઠા

5 ગ્રામ સેવા ટ્રસ્ટ હોસ્પિટલ, ગણ્દેવી                                                     નવસારી

6 ગ્રામ સેવા ટ્રસ્ટ હોસ્પિટલ, ગણ્દેવી                                                     નવસારી

7 હેલ્થ એન્ડ કેર ફાઉન્ડેશન                                                               અમદાવાદ

8 જનક સ્મારક હોસ્પિટલ -દ્વારા સંચાલિત શ્રી બી જે. પટેલ 

વૈદકિયા ટ્રસ્ટ, વ્યારા                                                                              તાપી

9 કિડની આરોગ્ય હોસ્પિટલ                                                                 અમદાવાદ

10 કૃષ્ણ ડાયાલિસિસ સેન્ટર, મોડાસા                                                   અરવલ્લી

11 એલ એન્ડ ટી હેલ્થ એન્ડ ડાયાલિસિસ સેન્ટર,                                    સુરત

12 સિંહો કર્ણાવતી શાંતાબેન વિષ્ણુભાઇ પટેલ આઇ

હોસ્પિટલ- ઓગનાજ                                                                         અમદાવાદ

13   એલ.એન.એમ. ગ્રુપ લાયન્સ હોસ્પિટલ અને સંશોધન કેન્દ્ર                ભુજ

14    મહેશ્વરી ડાયાલિસિસ સેન્ટર, સુરત                                                  સુરત

15    માવાની કિડની કેર ડાયાલિસિસ સેન્ટર                                          અમદાવાદ

16    નવજીવન હોસ્પિટલ                                                                      અમરેલી

17    રામકૃષ્ણ પરમહંસ હોસ્પિટલ                                                          વડોદરા

18   સાબુ કિડની કેર                                                                             ભાવનગર

19    સાંગાણી હોસ્પિટલ, કેશોદ                                                            જૂનાગઢ

20    સાંગાણી હોસ્પિટલ, વેરાવળ                                                     ગીર સોમનાથ

21   શ્રી આનંદબાવા નેત્ર ચિકિત્સાલય કિડની ડાયાલિસિસ સેન્ટર         જામનગર

22    શ્રી લલ્લુભાઈ શેઠ આરોગ્ય મંદિર, સાવરકુંડલા                               અમરેલી

23     શ્રી એમ. બી. પટેલ સાર્વજનિક હોસ્પિટલ, ઇસનપુર

મોટા, ગાંધીનગર                                                                                 ગાંધીનગર

24    શ્રી મહેતા સર્વજનીક હોસ્પિટલ                                                   ગીર સોમનાથ

25   શાહ ડાયાલિસિસ સેન્ટર દ્વારા સંચાલિત સ્મિતાબેન વી

સદ્વિચર પરીવાર, ગોધરા                                                                     પંચમહાલ

26   ઉપસણા કિડની હોસ્પિટલ                                                            મહેસાણા

27    વાગડ કલ્યાણ હોસ્પિટલ, ભચાઉ                                                     કચ્છ

28    ઝવેરી મંગલજી વામલશી દવાખાનું પાલનપુર,                               બનાસકાંઠા


સરકારી ની વિવિધ યોજના માટેના સરકારી યોજના ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ કરવા >>> ક્લિક કરો


મા અમૃતમ કાર્ડ હોસ્પિટલ, મા અમૃતમ યોજના મુખ્યમંત્રી મા અમૃતમ યોજના હોસ્પિટલ યાદી હોસ્પિટલનું નામ અને જીલ્લા સહિત મા અમૃતમ કાર્ડ યોજના । ma amrutam card hospital list gujarat , ma amrutam card yojana

Powered by Blogger.