સરકારી ફોર્મ અને સરકારી યોજના ફોર્મ । જરુરિ ફોર્મ । વિવિધ ફોર્મ 

સરકારી ની વિવિધ યોજના માટેના સરકારી યોજના ફોર્મ અને જરુરિ ફોર્મ તથા વિવિધ સરકારી ફોર્મ અને અરજી ફોર્મ ની માહિતી આપેલ છે. જેમા પાલક માતા-પિતાની યોજના , કેદી સહાય યોજના, નિરાધાર વૃદ્ધ અને નિરાધાર વિકલાંગો માટેની સહાય યોજના , રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના, વિકલાંગ લગ્ન સહાય યોજના , વ્યંઢળ/કિન્નર જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે વિવિધ ફોર્મ pdf આપેલ છે. ✱ જરુરિ ફોર્મ તથા વિવિધ સરકારી ફોર્મ 


➤ વૃદ્ધાશ્રમ નિરીક્ષણ અહેવાલ ફોર્મ   👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ


➤ રાજ્ય ટ્રાંસજેન્ડર વેલ્ફેર બોર્ડમાં બિન-સરકારી સભ્યોની નિમણૂક સંબંધિત ફોર્મ 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ


➤ કેદી સહાય યોજના માટે આવેદનપત્ર 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ


➤ કિશોર ન્યાય (બાળકોની સંભાળ અને સંરક્ષણ) અધિનિયમ ૨૦૧૫ હેઠળ બાળ સંભાળ સંસ્થાની નોંધણી માટે આવેદનપત્ર  👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ


➤ રાજ્ય ટ્રાંસજેન્ડર વેલ્ફેર બોર્ડમાં બિન-સરકારી સભ્યોની નિમણૂક સંબંધિત ફોર્મ 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ


➤ શેરો પોઝીટીવ ઇલનેસ માટે શિષ્યવૃતિ નું અરજી પત્રક  👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ


➤ વિકલાંગ ધારા રજી. પ્રમાણપત્ર આપવા માટેનું જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી નો નિરીક્ષણ અહેવાલ 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ


➤ સમાજ સુરક્ષા વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર અંતર્ગત સહાયમાં અનુદાન નિયમિત ધોરણે વૃદ્ધાશ્રમો શરૂ કરવા માટે આવેદનપત્ર   👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ


➤ કરાર આધારે ફીક્સ પગારથી નિમણૂક મેળવનાર ઉમેદવારની પ્રદર્શન મૂલ્યાંકન અહેવાલ શીટ  👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ


➤ કેદી સહાય ગૃહ તપાસ અહેવાલ ફોર્મ  👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ મદ્યપાન અને માદક દ્રવ્યોની રોકથામ (ડ્રગ્સ) દુરૂપયોગ અને તેના માટે સામાજિક સંરક્ષણ સેવાઓ ફોર્મ  👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ Person with Disability Registration Form 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ જન્મ તારીખમાં ફેરફાર સંબંધિત ફોર્મ  👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ નામ / અટક ફેરફાર ફોર્મ 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ જેજે એક્ટ નોંધણી ફોર્મ 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો માટે વ્યક્તિઓની ભલામણ માટેનું ફોર્મેટ 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ સંસ્થાકીય પુરસ્કારોની ભલામણ કરવા માટેનું ફોર્મેટ 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ


➤ નિરાધાર વૃદ્ધ અને નિરાધાર વિકલાંગો માટેની સહાય યોજના માટે આવેદનપત્ર 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજના અને વયવંદના અંતર્ગત રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ સહાય મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ


➤ અપંગતા ઓળખ કાર્ડ એપ્લિકેશન ફોર્મ 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ ઉચ્ચ કક્ષાની વિભાગીય પરીક્ષા માટે બેસવા માટે આવેદનપત્ર 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના નું અરજી પત્રક 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ વ્યંઢળ/કિન્નર જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રિ-મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ યોજના ફોર્મ 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ વ્યંઢળ/કિન્નર જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ વ્યંઢળ/કિન્નર જાતિના લોકો માટે રાષ્ટ્રીયકૃત પેન્શન યોજના 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ વ્યંઢળ/કિન્નર જાતિના બાળકોને માતા-પિતા માટેની રાષ્ટ્રીયકૃત પેન્શન યોજના 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ


➤ અપંગ વ્યક્તિઓના સમાન હકોના સંરક્ષણ અંગે કલમ 1995 હેઠળ અપંગ વ્યક્તિઓના કલ્યાણ ક્ષેત્રે કાર્યરત સંસ્થાઓ નોંધણી માટે અરજી 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ માન્‍યતા માટેની અરજીનું ફોર્મ 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ સંસ્‍થા શરૂ કરવા માટેની અરજીનું ફોર્મ 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ સમાજ સુરક્ષા વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય નિરાધાર વૃદ્ધોને અને નિરાધાર અપંગોને આર્થિક સહાયની યોજના અરજીપત્રક 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ વિકલાંગોને કૃત્રિમ અવયવો બેસાડવા તથા અન્‍ય સહાય મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ વિકલાંગતાના ઓળખકાર્ડ માટેની અરજીનો નમૂનો 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ ધો. ૧ થી ૭માં અભ્‍યાસ કરતા વિકલાંગો માટે શિષ્‍યવૃત્તિ અરજી પત્રક 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ રાજ્ય સરકારની ધો-૨ થી ૮ માં અભ્‍યાસ માટેની અપંગ શિષ્‍યવૃત્તિનું રીન્‍યુઅલ અરજીપત્રક
  👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ                           

➤ ધો. ૮ થી ઉચ્‍ચ માં અભ્‍યાસ કરતા વિકલાંગો માટે શિષ્‍યવૃત્તિ અરજી પત્રક 👉  📜 ડાઉનલોડ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

➤ વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉચ્‍ચ અભ્‍યાસ અને વ્યવસાયિક તાલીમની યોજનાનું અરજીપત્રકPowered by Blogger.