સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે તાલીમ સહાય યોજના । વિદ્યાર્થીઓ માટે સહાય યોજના

Noble Gujarat July 30, 2021
 સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે તાલીમ સહાય યોજના । વિદ્યાર્થીઓ માટે સહાય યોજના। સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી બિનઅનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે સહાય...Read More

માનવ ગરિમા યોજના 2021-22 Online Apply - form

Noble Gujarat July 23, 2021
 માનવ ગરિમા યોજના 2021-22 ।    માનવ ગરિમા યોજના Online ફોર્મ માનવ ગરિમા યોજના 2021-22 અંતર્ગત  માનવ ગરિમા યોજના સહાય રૂપે કુલ 28 પ્રકારના વ્...Read More

વિદ્યાર્થી લોન । વિદ્યાર્થીઓ માટે સહાય યોજના

Noble Gujarat July 17, 2021
વિદ્યાર્થી લોન । વિદ્યાર્થીઓ માટે સહાય યોજના । શૈક્ષણિક લોન યોજના । એજ્યુકેશન લોન | લોન ફોર્મ વિદ્યાર્થીઓ માટે સહાય યોજના જેમા બિન અનામત વર્...Read More

EWS Certificate | EWS online Form Gujarat

Noble Gujarat July 08, 2021
 આર્થિક રીતે પછાત (EWS) હોવાનું પ્રમાણપત્ર | EWS Certificate | EWS online Form Gujarat | EWS Full Form આર્થિક રીતે પછાત પ્રમાણપત્ર (EWS Cert...Read More

વિધવા સહાય યોજના માહિતી : Vidhva sahay yojana

Noble Gujarat July 04, 2021
વિધવા સહાય યોજના માહિતી : Vidhva Sahay Yojana વિધવા સહાય યોજના ની માહિતી જેને વિધવા સહાય યોજના અથવા વિધવા પેન્શન યોજના અને ગંગા સ્વરૂપ યોજના...Read More
Powered by Blogger.