પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2021 । પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અભ્યાસક્રમ । પોલીસ ભરતી ની જાહેરાત | Gujarat Police Bharti

ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2021 માં 10459 પોસ્ટની ભરતી ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ GPRB દ્વારા 10459 પોસ્ટ માટે પોલીસ કોન્ટેબલ ની ભરતી  / લોક રક્ષક પોલીસ ભરતી (Gujarat police Bharti) ની જાહેરાત આપેલ છે. જેમા  સત્તાવાર સૂચનામાં પ્રકાશિત પાત્ર ઉમેદવારો આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે. તમે આ પોલીસ ભરતી મહિતી વધુ વિગતો જોઈ શકો છો, જેમાં કુલ પોસ્ટ, નામ, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અભ્યાસક્રમ (LRD Syllabus 2021 ) , ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સિલેબસ (Constable Syllabus ), ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ (Gujarat police Bharti syllabus )  પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી વગેરે . તમે સત્તાવાર સૂચના અને આ ભરતી વિશે અન્ય મહત્વપૂર્ણ હકીકતો પણ જાણી શકો છો દા.ત. મહત્વપૂર્ણ લિંક અને મહત્વપૂર્ણ તારીખોગુજરાત પોલીસ ભરતી માહિતી( Gujarat Police Bharti ) અને  પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2021


 જગ્યાઓ :10459


✦ પોસ્ટનું નામ : કોન્સ્ટેબલ / લોકરક્ષક

કોન્સ્ટેબલ / લોક રક્ષક (બિન હથિયારધારી)

 પુરુષ  => 3492

મહિલા  => 1720


કોન્સ્ટેબલ / લોક રક્ષક (સશસ્ત્ર)

પુરૂષ => 534

મહિલા => 263

SRPF  => 4450 પોસ્ટ્સ

ગુજરાત પોલીસ વિભાગમાં 10459 જગ્યાઓ પર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ( Gujarat Police Bharti ) ની ભરતી જાહેર 


પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2021✦  પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી જરૂરી લાયકાત :

📌 લાયકાત:12 પાસ


✦ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ની ભરતી  (Gujarat Police constable Bharti) ઉમર મર્યાદા :

📌 ઉંમર:18 થી 35 વર્ષ


શારીરિક ધોરણો મુજબ અને શારીરિક ખામી વગર શારીરિક ક્ષમતા કસોટી (PET) પાસ કરવાની રહેશે અને ત્યારબાદ શારીરિક માપદંડ કસોટી(PST) એટલે વજન ,ઊંચાઈ,છાતી માપવામાં આવશે

લેખિત પરીક્ષા 100 ગુણ હેતુલક્ષી પ્રશ્નો સમય 2 કલાક.


ગુજરાત પોલીસ ભરતી પગાર:19950


અરજી કરવાની તારીખ => 21/10/2021 થી 09/11/2021


પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી


✦ ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2021 અરજી ફી

રૂપિયા 100/- +  5.90/- બેંક શુલ્ક અથવા રૂ. 12/- પોસ્ટ ઓફિસ પર ચલણ ચાર્જ દ્વારા માત્ર સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવાર ચૂકવવા પડશે.


✦ ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ / લોક રક્ષક શારીરિક તંદુરસ્તી :

પુરુષ ઉમેદવારો માટે પોલીસ ભરતી માહિતી

ઊંચાઈ : 165 સેમી (સામાન્ય)

ઊંચાઈ : 162 સેમી (સામાન્ય સિવાય)

વજન : 50 કિલો

છાતી  : 79 થી 84 સે.મી


મહિલા ઉમેદવારો માટે પોલીસ ભરતી માહિતી

ઊંચાઈ : 155 સેમી (સામાન્ય)

ઊંચાઈ : 150 સેમી (સામાન્ય સિવાય)

વજન :  40 કિલો

પોલીસ ભરતી✦ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી માટે નીચેના ઉમેદવારો શારીરિક રીતે અયોગ્ય માનવામાં આવશે

➣ વાંકા ઠીચણવાળા 

➣ ફૂલેલી છાતી 

➣ ત્રાંસી આંખ 

➣ સપાટ પગ 

➣ કાયમની અતિશય ફૂલેલી નસો 

➣ ફૂલેલો અંગુઠો 

➣ અસ્થિભંગ અંગ 

➣ સડેલ દાંત 

➣ ચેપી ચામડીના રોગ 

➣ રંગ અંધત્વની ખામી


✦ પોલીસ ભરતી ની જાહેરાત માટે ગુજરાત પોલિસ કોન્સ્ટેબલ લેખિત પરીક્ષા ( ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સિલેબસ ) ( Gujarat police Syllabus )

➤ માત્ર 1 પ્રશ્નપત્ર છે

  ➢ કુલ ગુણ : 100

  ➢ પ્રશ્નોની કુલ સંખ્યા : 100

➤ સમય : 02 કલાક

➤  દરેક ખોટા જવાબ માટે નકારાત્મક માર્કિંગ : 0.25

➤ પરીક્ષાનું માધ્યમ : ગુજરાતી


✦ લેખિત પરીક્ષા માટે ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અભ્યાસક્રમ ( police constable syllabus ) :

ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ ( Gujarat police Syllabus )

➢ સામાન્ય જ્ઞાન

➢ વર્તમાન બાબતો

➢ કમ્પ્યુટર જ્ઞાન

➢ મનોવિજ્ઞાન

➢ ઇતિહાસ

➢ ભૂગોળ

➢ સામાજિક શિક્ષા

➢ સામાન્ય માનસિક ક્ષમતા

➢ સામાન્ય વિજ્ઞાન

➢ ભારતનું બંધારણ (પ્રાથમિક સ્તર)

➢ ફોજદારી પ્રક્રિયા કોડ (સીઆરપીસી), 1973 (પ્રાથમિક સ્તર)

➢ ભારતીય દંડ સંહિતા, 1860 (પ્રાથમિક સ્તર)

➢ ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ, 1872 (પ્રાથમિક સ્તર)


✦ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ / લોક રક્ષક શારીરિક કાર્યક્ષમતા કસોટી ( ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સિલેબસ )

Gujarat police Constable Syllabus

પુરુષ : 25 મિનિટમાં 5000 મીટરની દોડ

મહિલા : 1600 મીટરની દોડ 9 મિનિટ અને 30 સેકન્ડમાં

ભૂતપૂર્વ સેવા માણસ : 2400 મીટરની રેસ 12 મિનિટ અને 30 સેકન્ડમાંપોલીસ કોન્સ્ટેબલ અભ્યાસક્રમ


👉 GPSC પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ pdf Download (GPSC Exam Syllabus) 


👉 વિદ્યાર્થી યોજના :  અભ્યાસ માટે સહાય યોજનાપોલીસ ભરતી ( Gujarat police Bharti ) ની જાહેરાત pdf Download કરવા  >>>> અહિયા પર ક્લિક કરો

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2021 ( Gujarat Police Constable Bharti ) ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા >>>> અહિયા ક્લિક કરો

Powered by Blogger.