ગુજરાત હોમગાર્ડ ભરતી 2021 । 6752 હોમગાર્ડ સભ્યોની ભરતી ગુજરાત પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ

ગુજરાત હોમગાર્ડ ભરતી 2021 ગુજરાત રાજ્યમાં  6,752 માનદ હોમગાર્ડ સભ્યોની ભરતી જેમાં 4, કમિશનરેટ વિસ્તારો અને 22 (2) જિલ્લાઓના એકમો / ઝોન / વિભાગોમાં 6,752 માનદ હોમગાર્ડ સભ્યોની ભરતી કરવામાં આવશે. આ માનદ હોમગાર્ડસ સભ્યોની ભરતી માટેની ભરતી પ્રક્રિયા સંબંધિત જિલ્લા કમાન્ડન્ટની કચેરીમાંથી હાથ ધરવામાં આવશે.

 


    રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ ભરતી માટે તમારા વિસ્તારની યુનિટ ઓફિસ અથવા જિલ્લા કચેરીનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. આ હોમગાર્ડસ સભ્યોને માનદ સભ્યો તરીકે ભરતી કરવાના છે. જેમાં સરકારને જરૂર પડ્યે મહત્વની ફરજ માટે બોલાવવામાં આવશે. જ્યારે ફરજ પર બોલાવવામાં આવે ત્યારે, સરકારના પ્રવર્તમાન નિયમો અનુસાર, તેઓ માનદ વેતન તરીકે હોમગાર્ડ પગાર પ્રતિ દિવસ રૂ .300 / - ડ્યૂટી ભથ્થું અને રૂ .4 / - લોન્ડ્રી ભથ્થાના હકદાર રહેશે. આ ભરતી કાયમી કર્મચારી તરીકે કરવાની નથી. પરંતુ માનદ હોમગાર્ડ સભ્યોની માનદ સંસ્થામાં ભરતી થવાની છે. જેથી કાયમી કર્મચારી તરીકેનો કોઈ અધિકાર પાત્ર રહેશે નહીં.


ગુજરાત પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ 6752 હોમગાર્ડ ભરતી 

➤ હોમગાર્ડ ફોર્સમાં ભરતી કરવા માટે પુરૂષ ઉમેદવારની લાયકાતઃ-

(A) ભારતના નાગરિક હોવા જોઈએ.

(B) ધોરણ-10 પાસ અથવા તેથી વધુ શૈક્ષણિક લાયકાત હોવી આવશ્યક છે.

(C) ઉંમર 18 થી 50 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

(D) વજન ઓછામાં ઓછું 50 કિલો હોવું જોઈએ.

(F) ઉંચાઈ ઓછામાં ઓછી 162 સેમી,


 છાતી ઓછામાં ઓછી 79 સેમી હોવી જોઈએ, છાતી 5 સેમી જેટલી ફૂલવા માટે સક્ષમ હોવી જોઈએ.


(G) અરજદારે કોઈ ગુનાહિત કૃત્ય કર્યું ન હોવું જોઈએ. અને ભારતમાં કાયદા દ્વારા સ્થાપિત કોઈપણ અદાલત દ્વારા સજા ન થવી જોઈએ.

(H) અરજદાર કોઈપણ કોમી સંગઠન સાથે સંકળાયેલો ન હોવો જોઈએ અને તેની કોમી પૃષ્ઠભૂમિ ન હોવી જોઈએ.


➤ હોમગાર્ડ ફોર્સમાં મહિલા ઉમેદવારોની ભરતી કરવાની લાયકાત: -

(A) મહિલા ઉમેદવારના કિસ્સામાં લઘુત્તમ વજન - 40 કિલો હોવું જોઈએ.

(B) મહિલા ઉમેદવારોની ઊંચાઈ ઓછામાં ઓછી 150 સેમી હોવી જોઈએ.

(C) ૩ (a) માં દર્શાવેલ પોઈન્ટ નંબર a, b, c, g અને j માં સૂચવેલ લાયકાત સમાન રહેશે.

 

👉 GPSC પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ pdf Download (GPSC Exam Syllabus) 


👉 વિદ્યાર્થી યોજના :  અભ્યાસ માટે સહાય યોજના➤ ભરતી કસોટીની વિગતો:-

 સમિતિએ ભરતી મેળા દરમિયાન ભરતી થનાર ઉમેદવારોની શારીરિક કસોટી કરવી પડશે. જે નીચે મુજબ હશે. વધુમાં, દરેક ઉમેદવારે નિર્ધારિત શારીરિક તંદુરસ્તી કસોટી પાસ કરવી પડશે.


ગુજરાત હોમગાર્ડ ભરતી 2021


➤ પુરૂષ ઉમેદવારો માટે

કસોટીનું નામ   ==>>   1600 મીટર દોડ

સમય   ==>>  09 મિનિટ

ગુણ  ==>>  જે ઉમેદવારો રનિંગ ટેસ્ટ પાસ કરે છે તેઓ 75 ગુણ મેળવવા પાત્ર રહેશે.


નોંધ: - (1) જો ઉમેદવારોની સંખ્યા વધારે હોય તો સમિતિ 100 મીટર સ્કેનિંગ ટેસ્ટ લેવાનું નક્કી કરી શકશે.


➤ મહિલા ઉમેદવારો માટે

કસોટીનું નામ  ==>>  800 મીટર દોડ

સમય  ==>>  05 મિનિટ 30 સેકન્ડ

ગુણ ==>> 75➤ કયા ઉમેદવારોને પ્રાધાન્ય આપવું તે માટે પસંદગીનું ધોરણ

ઉકત શારિરીક કસોટી ૭૫ (પંચોત્તેર) ગુણની રહેશે. મેદાની પરીક્ષામાં નિયત સમયમાં કસોટી પુરી કરનારને પુરે પુરા ૭૫ (પંચોત્તેર) ગુણ મળવાપાત્ર થશે. તદ્દઉપરાંત નીચે દર્શાવેલ લાયકાતો ધરાવનાર નાગરીકો ગૃહ રક્ષક દળમાં સેવા આપવા ઇચ્છુક હોય તો તેઓને પ્રાથમિકતા આપવાની રહેશે.


1. N.C.C. પરીક્ષા પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવારોને વધારાના 05 (પાંચ) ગુણ મળવાપાત્ર થશે.


2. રાજ્ય કક્ષા / રાષ્ટ્રીય કક્ષા / યુનિવર્સિટી કક્ષા એ કોઈ રમત-ગમત સ્પર્ધામાં પ્રમાણપત્ર / મેડલ મળેલ હોય તો વધારાના 05 (પાંચ) ગુણ મળવાપાત્ર થશે.


3. હેવી મોટર વ્હીકલ અથવા લાઇટ મોટર વ્હીકલ લાયસન્સ ધરાવતા હોય અને વાહન ચલાવવાનો ઓછામાં ઓછો બે વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા હોય અને તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોય તો વધારાના 05 (પાંચ) ગુણ મળવાપાત્ર થશે.


4. કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન ધરાવતા “CCC” પરીક્ષા પાસ હોય તો વધારાના 05 (પાંચ) ગુણ મળવાપાત્ર થશે.


5. યોગ, મીકેનીકલ, ઇલેકટ્રીકલ, ઓફીસ ઓટોમેશન, ઓટોમોબાઇલ્સ અને નર્સીંગના ટ્રેડની જાણકારી વિગેરે ટેકનિકલ કૌશલ્યમાં સરકારી માન્ય સંસ્થાના સર્ટીફીકેટ ધરાવતા હોય તો વધારાના 05 (પાંચ) ગુણ મળવાપાત્ર થશે.


શારિરીક કસોટી ૭૫ (પંચોત્તેર) ગુણ અને ઉક્ત મુજબની (1) થી (5) વિશેષ લાયકાતો પૈકી પ્રત્યેકના ૦૫ ગુણ લેખે કુલ-૨૫ ગુણ રહેશે. એમ કુલ-૧૦૦ ગુણની કસોટી રહેશે.


જિલ્લાઓના યુનિટ / ઝોન / ડીવીઝન ખાતે ભરતી કરવાના થતા માનદ હોમગાર્ડઝ સભ્યોની સંખ્યા જાણવા માટે નીચેની લિંન્ક ઉપર ક્લિક કરવું.


ગુજરાત રાજ્ય જિલ્લાની યુનિટ / ઝોન / ડીવીઝન ની કચેરીઓ ખાતે હોમગાર્ડઝ સભ્યોની ભરતીની સંખ્યા દર્શાવતું પત્રક


હોમગાર્ડઝ ભરતી માટેનું અરજી પત્રક


👉 અન્ય યોજના :  વિદેશમાં અભ્યાસ અર્થે નાણાકીય લોન યોજના

Powered by Blogger.