સમાજ સુરક્ષા ખાતાની જીલ્લા કક્ષાની કચેરીઓ

Noble Gujarat December 24, 2021
સમાજ સુરક્ષા વિભાગ। સમાજ સુરક્ષા ખાતુ। સમાજ કલ્યાણ કચેરી। samaj suraksha khatu સમાજ સુરક્ષા ખાતા (Samaj Suraksha Khatu) ની જીલ્લા કક્ષાની કચ...Read More

SBI Recruitment and Syllabus

Noble Gujarat December 16, 2021
 SBI - State Bank of India સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા માં ભરતી | SBI નોકરી નો અભ્યાસક્રમ | SBI Jobs syllabus સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) State Ba...Read More

ગ્રામ પંચાયત ચુંટણી - સરપંચ ચૂંટણી 2021

Noble Gujarat December 09, 2021
ગુજરાત - ગ્રામ પંચાયત ચુંટણી 2021 | સરપંચ ચૂંટણી 2021 | સરપંચ ઉમદેવારનુ લિસ્ટ | ગ્રામ પંચાયત મતદાર યાદી તમારા ગામમા સરપંચ અને કયા વોર્ડમા કય...Read More

કોલ્ડ સ્ટોરેજ (બાંધકામ, વિસ્તરણ અને આધુનિકીકરણ)

Noble Gujarat December 08, 2021
 કોલ્ડ સ્ટોરેજ (બાંધકામ, વિસ્તરણ અને આધુનિકીકરણ) માલ સમાન સંગ્રહાલય | આઇ ખેડૂત પોર્ટલ | ખેડૂત લક્ષી યોજના | ગોડાઉન યોજના આઇ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર...Read More

નાના વેચાણકારોને મફત છત્રી યોજના

Noble Gujarat December 08, 2021
 વિનામૂલ્યે છત્રી/શેડ કવર આપવા માટે સહાય યોજના । મફત છત્રી યોજના | ફેરિયા યોજના |  શાકભાજી વાળા યોજના | ફળ માટે યોજના  ફળો અને શાકભાજીના બગા...Read More

શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22 માં ધોરણ 9 થી 12ની પરીક્ષા પદ્ધતિમાં ફેરફાર

Noble Gujarat December 02, 2021
 શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22 માં ધોરણ 9 થી 12ની પરીક્ષા પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરવા બાબત |  ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્...Read More
Powered by Blogger.