સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજના અનુસૂચિત જાતિ માટે | Sat Fera Samuh Lagna Yojana | Sat Fera Samuh Lagna Yojana Gujarat। માઇ રમાબાઈ આંબેડકર સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજના

માઇ રમાબાઈ આંબેડકર સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજના અનુસૂચિત જાતિના નવદંપતીઓને સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજના ( sat fera samuh lagna yojana gujarat ) રૂપે સહાય આપવામાં આવે છે.


યોજનાનો હેતુ ( સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજના ) | Sat Fera Samuh Lagna Yojana

➢ લગ્ન જેવા સામાજિક પ્રસંગોએ લોકો દ્વારા બિનજરૂરી ખર્ચાઓ કરવામાં આવે છે.


➢ આવા પ્રસંગોએ તેઓ ઉધાર લઈને પણ ખર્ચ કરે છે અને પછી આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરે છે.


➢ જો લોકો સમૂહ લગ્નની પ્રથા અપનાવે તો વ્યક્તિગત લગ્ન પ્રસંગે થતા બિનજરૂરી ખર્ચને ટાળી શકાય અને આર્થિક રીતે વિકાસ કરી શકે તે માટે સમૂહ લગ્નમાં ભાગ લેનાર યુગલોને રૂ. 12,000/- કન્યાના નામે અને આયોજક સંસ્થાને યુગલદીઠ રૂ.3000/- લેખે વધુમાં વધુ રૂ. 75,000/- સુધી પ્રોત્સાહન રકમ આપવામાં આવે છે.


નિયમો અને શરત ( સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજના ) | Sat Fera Samuh Lagna Yojana

➢ આ યોજનાનો લાભ માત્ર અનુસૂચિત જાતિ (ગુજરાત રાજ્યના વતનીઓ) માટે જ ઉપલબ્ધ છે.


➢ આ યોજનામાં વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ. 1,20,000/- ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અને રૂ. 150,000 શહેરી વિસ્તારમાં છે.


➢ પુનર્લગ્નના કિસ્સામાં આ યોજના હેઠળનો લાભ મળશે નહીં.


➢ લગ્ન સમયે કન્યાની વય મર્યાદા 18 વર્ષ અને યુવકની ઉંમર 21 વર્ષની હોવી જોઈએ.


➢ લગ્નના બે વર્ષની અંદર સહાય માટે અરજી કરવી આવશ્યક છે.


➢ કુંવરબાઈની મામેરુ યોજનાની સહાય તે જિલ્લામાંથી મળશે જ્યાં સાત ફેરા સમુહલગનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.


➢ જો સમૂહલગ્નમાં ભાગ લેનાર લાભાર્થી કન્યા સાત ફેરા સમુહલગન યોજના તેમજ કુંવરબાઈની મામેરુ યોજનાની તમામ શરતોને પૂર્ણ કરે છે, તો તે આ બંને યોજનાઓ હેઠળ લાભ મેળવવા માટે પાત્ર બનશે.


સબમિટ કરવાનો દસ્તાવેજ (સંસ્થાનો)

➥ જિલ્લા નાયબ નિયામક/જિલ્લા SA (અનુસૂચિત જાતિ)ને અગાઉથી લેખિત જાણ કરેલ હોય તે પત્ર


➥ સંસ્થાની નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર


➥ આમંત્રણ પત્રિકા / કંકોત્રી


➥ બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ચેક


Sat Fera Samuh Lagna Yojana gujarat


દસ્તાવેજ / ડોક્યુમેન્‍ટ(યુગલના) ( સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજના ) | Sat Fera Samuh Lagna Yojana


➥ લગ્નની કંકોત્રી


➥ સમૂહ લગ્નના આયોજકોએ આપવાનું થતું પ્રમાણપત્ર


➥ છોકરીઓના પિતાની આવકનો દાખલો. (સક્ષમ સત્તાધિકારીનો)


➥ યુવક /યુવતીના શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્રો/ જન્મ નોંધણીનો દાખલો/ ઉંમરના પુરાવા/ સરકારી તબીબી પ્રમાણપત્ર. (કોઈપણ એક પુરાવો)


જાતિનું પ્રમાણપત્ર


>>> ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી તે જાણવા માટે અહી 👉 ક્લિક કરો  


Sat Fera Samuh Lagna Yojana Gujarat | Sat Fera Samuh Lagna Yojana in Gujarati

Unnecessary expenses are incurred by people on social occasions like weddings.

On such occasions they also spend on borrowing and then face financial difficulties.

Unnecessary expenses incurred on the occasion of individual marriage can be avoided if people adopt the practice of mass marriage and the couple participating in mass marriage can get Rs. 12,000 / - in the name of the bride and Rs. 3000 / - per couple to the organizing body. Incentive amount Rs. 75,000 / - is given.

Sat Fera Samuh Lagna Yojana

Benefit of this scheme is available only for Scheduled Castes (Residents of Gujarat State).

The annual income limit in this scheme is Rs. 1,20,000 / - in rural areas and Rs. 150,000 in urban areas.
In case of remarriage, the benefit under this scheme will not be availed.

The age limit of the bride at the time of marriage should be 18 years and the age of the young man should be 21 years.

Must apply for assistance within two years of marriage.

Kunwarbai's mameru scheme will get support from the district where seven fera samuhalgan has been organized.

If the beneficiary participating in the community marriage fulfills all the conditions of Kanya Saat Fera Samuhalgan Yojana as well as Kunwarbai's Mameru Yojana, she will be eligible to avail benefits under both these schemes.
Powered by Blogger.