સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજના વિકસતી જાતિ માટે | Sat Fera Samuh Lagna Yojana | Sat Fera Samuh Lagna Yojana Gujarat | samaj kalyan yojana

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગો તેમજ આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના નવદંપતીઓને સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજના ( sat fera samuh lagna yojana gujarat ) રૂપે Samaj Kalyan Yojana સહાય આપવામાં આવે છે. 


સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજના


લાયકાતના ધોરણ ( સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજના ) | Sat Fera Samuh Lagna Yojana

➢ આવક મર્યાદાનું ધોરણ ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ.1,20,000/- અને શહેરી વિસ્તાર માટે રૂ.1,50,000/- નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

➢ સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજનાનો લાભ લેવા માટે આયોજક સંસ્થા દ્વારા ઓછામાં ઓછા 10 નવદંપતિઓએ આયોજન કરવાના રહેશે.

➢ સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજના નો લાભ માત્ર સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગો તેમજ આર્થિક રીતે પછાત વર્ગો (ગુજરાત રાજ્યના વતનીઓ) માટે જ ઉપલબ્ધ છે.

➢ લગ્ન સમયે કન્યાની વય મર્યાદા અને યુવકની ઉંમર મર્યાદા પૂર્ણ  હોવી જોઈએ.


સહાયનું ધોરણ ( સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજના )

➨ સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગો તેમજ આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના નવદંપતીઓને રૂ. 12,000 ની પ્રોત્સાહક રકમ આપવામાં આવે છે. અને આયોજક સંસ્થાને રૂ. 3000 લેખે ( મહત્તમ રૂ. 75,000/- સુધી) ની પ્રોત્સાહક રકમ આપવામાં આવે છે. 

➨ કુંવરબાઈની મામેરુ યોજનાની સહાય તે જિલ્લામાંથી ઉપલબ્ધ છે જ્યાં સાત ફેરા સમુહલગનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

➨ જો સમૂહ લગ્નમાં ભાગ લેનાર લાભાર્થી કન્યા સતફેરા સમુહલગન યોજના તેમજ કુંવરબાઈની મામેરુ યોજનાની તમામ શરતોને પૂર્ણ કરે છે, તો તે આ બંને યોજનાઓ હેઠળ લાભ મેળવવા માટે પાત્ર છે.


સબમિટ કરવાના દસ્તાવેજો ( સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજના )

➥ સંસ્થાની નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર

➥ બેંક ખાતાની વિગતો દર્શાવતી પાસબુક પેજની નકલ / રદ થયેલ ચેક (સંસ્થાનું નામ)

➥ કન્યાનું આધાર કાર્ડ

➥ કન્યાના પિતા/વાલીની વાર્ષિક આવકનું ઉદાહરણ

➥ લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર

➥ બેંક ખાતાની વિગતો દર્શાવતી પાસબુકના પેજની નકલ અથવા કેન્સલ થયેલ ચેક (યુવતીના નામે)
સાત ફેરા સમુહ લગ્ન સહાય યોજના અંગે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQS) ( સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજના )

➤ સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓછામાં ઓછા કેટલા યુગલોએ સમૂહ લગ્ન કરવા પડશે?

ઓછામાં ઓછા 10 નવદંપતિઓએ સમૂહ લગ્નનો કાર્યક્રમ યોજવાનો છે.


➤ સમૂહ લગ્ન સંસ્થાને કેટલી મદદ મળે છે?

રૂ.3000/- ની સહાય પ્રતિ યુગલ (રૂ. 75,000/-ની મર્યાદામાં) અને પ્રશંસાપત્રો આપવામાં આવે છે.


➤ સામૂહિક લગ્નમાં જોડાનાર વ્યક્તિને કુવરબાઈ મામેરુ યોજના હેઠળ મદદ મળી શકે?

હા. કુવરબાઈ મામેરુ યોજનાના લાભો પણ ઉપલબ્ધ છે.


➤સંસ્થાએ આ સહાય મેળવવા કેટલા સમયમાં જાણ કરવાની છે ?

આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે આયોજક મંડળ દ્વારા સમૂહ લગ્નના 15 દિવસ પહેલા જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીને આયોજનની જાણ કરવાની રહેશે.


➤ સહાય કેવી રીતે મળે?
ડીબીટી (ડાયરેક્ટ બેંક ટ્રાન્સફર) દ્વારા છોકરીને રૂ. 12,000/-ની સહાય ચૂકવવામાં આવે છે.

➤ જો યુવક સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત ન હોય તો સહાય ઉપલબ્ધ છે.
હા, છોકરી સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગની અને આર્થિક રીતે પછાત વર્ગની હોવી જરૂરી છે.


સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજના ઓનલાઈન લોન ફોર્મ


sat fera samuh lagna yojana gujarat


Sat Fera Samuh Lagna Yojana Gujarat | Sat Fera Samuh Lagna Yojana in Gujarati


Standard of qualification ( Sat Fera Samuh Lagna Yojana Gujarat )

The standard of income limit has been fixed at Rs.1,20,000 / - for rural area and Rs.1,50,000 / - for urban area.

In order to take advantage of this scheme, at least 10 newlyweds have to be organized by the organizing body.

The benefit of Sat Fera Samuh Lagna Yojana is available only for socially and educationally backward classes as well as economically backward classes (natives of Gujarat state).

The age limit of the bride and the age limit of the young man should be fulfilled at the time of marriage.


The standard of assistance ( Sat Fera Samuh Lagna Yojana Gujarat )


Socially and Educationally Backward Classes as well as Economically Backward Classes An incentive amount of Rs. 12,000 is given. And Rs. An incentive amount of Rs. 3000 (up to a maximum of Rs. 75,000 / -) is given.

Assistance to Kunwarbai's Mameru Yojana is available from the district where Saat Fera Samuhalgan has been organized.

If the beneficiary participating in the mass marriage fulfills all the conditions of Kanya Satfera Samuhalgan Yojana as well as Kunwarbai's Mameru Yojana, he is eligible to avail benefits under both these schemes.

Documents for Sat Fera Samuh Lagna Yojana Gujarat


Certificate of registration of the organization

Copy of passbook page showing bank account details / canceled check (name of the institution)

Kanya's Aadhaar card

Example of annual income of the bride's father / guardian

Marriage registration certificate

A copy of a passbook page showing bank account details or a canceled check (in the girl's name)


Frequently Asked Questions (FAQS) on Sat Fera Samuh Lagna Yojana Gujarat


At least how many couples have to get married in mass to avail Sat Fera Samuh Lagna Yojana ?
At least 10 newlyweds are planning a mass wedding.


How much help does a mass wedding organization get?
Assistance of Rs.3000 / - per couple (within the limit of Rs.75,000 / -) and testimonials are given.


Can a person joining a mass marriage get help under Kuvarbai Mameru scheme?
Yes. Benefits of Kuvarbai Mameru scheme are also available.


How long does it take for the organization to report this assistance?
In order to avail the benefits of this scheme, the planning board has to inform the district social welfare officer 15 days before the mass wedding.

How to get help?
Through DBT (Direct Bank Transfer) the girl gets Rs. 12,000 / - assistance is paid.

Assistance is available if the youth is not socially and educationally backward.
Yes, a girl needs to be socially and educationally backward and economically backward.


Sat Fera Samuh Lagna Yojana Gujarat >>> Online Form 

Powered by Blogger.