ટ્રેક્ટર સહાય યોજના - ટ્રેક્ટર સબસીડી -Tractor Sahay Yojana

Noble Gujarat September 28, 2021
 ટ્રેક્ટર સહાય યોજના। ટ્રેક્ટર ની સબસીડી । ખેડૂત સાધન સહાય યોજના। કિસાન સબસીડી યોજના | Tractor Sahay Yojana ખેડૂત સાધન સહાય યોજના જેમાં ટ્રે...Read More

આઈ ખેડૂત પાવર થ્રેશર સહાય યોજના : ખેડૂત લક્ષી યોજના

Noble Gujarat September 28, 2021
 પાવર થ્રેશર સહાય। આઈ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના। ખેડૂત લક્ષી યોજના। સબસીડી યોજના  આઈ ખેડૂત યોજના જેમાં વિવિધ ખેડૂત યોજનાઓ માં ખેડૂત સાધન સહાય યોજના...Read More

ખેડુત રોટાવેટર સહાય યોજના। આઇ ખેડુત સાધન સહાય યોજના

Noble Gujarat September 23, 2021
 ખેડુત રોટાવેટર સહાય યોજના । આઇ ખેડુત યોજના । ખેડૂત સહાય યોજના । ખેડૂત લક્ષી યોજના | ખેડૂત સાધન સહાય યોજના આઈ ખેડૂત યોજના જેમા ખેડૂત સાધન સહ...Read More

GPSC Recruitment 2021-22 | GPSC Vacancy 2021 - 22

Noble Gujarat September 23, 2021
 GPSC Recruitment 2021 -22 | GPSC Vacancy 2021 - 22 GPSC દ્વારા નાયબ કલેક્ટર/નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી,  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ( Dy.S.P.) ,  જિ...Read More

અકસ્માતે પશુ મૃત્યુ વળતર યોજના | પશુ સહાય યોજના

Noble Gujarat September 18, 2021
અકસ્માતે પશુ મૃત્યુ વળતર(સહાય) ચુકવણી યોજના ।  પશુપાલન યોજના । પશુ સહાય યોજના | Pasupalan Yojna પશુપાલનની યોજનાઓ મા પશુપાલન લોન યોજના જેમા અ...Read More

12 દુધાળા પશુ યોજના : પશુપાલન લોન યોજના

Noble Gujarat September 12, 2021
 પશુપાલન યોજના ફોર્મ । પશુપાલન લોન અરજી । 12 દુધાળા પશુ યોજના । કેટલ શેડ યોજના । આઈ ખેડૂત પશુપાલન યોજના પશુપાલનની યોજનાઓ મા પશુપાલન લોન યોજન...Read More

દિવ્યાંગો માટે સંત સુરદાસ પેન્શન યોજના

Noble Gujarat September 04, 2021
 દિવ્યાંગો માટે સંત સુરદાસ પેન્શન યોજના | દિવ્યાંગ સહાય યોજના | દિવ્યાંગ યોજના | વિકલાંગ પેન્શન યોજના દિવ્યાંગ પેન્શન યોજના જેમાં દિવ્યાંગોન...Read More
Powered by Blogger.