ખેડુત રોટાવેટર સહાય યોજના । આઇ ખેડુત યોજના । ખેડૂત સહાય યોજના । ખેડૂત લક્ષી યોજના | ખેડૂત સાધન સહાય યોજના

આઈ ખેડૂત યોજના જેમા ખેડૂત સાધન સહાય યોજના મા રોટાવેટર (rotavator yojana) ખરીદવા માટે સહાય આપવામાં આવે છે. તેના માટે આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર આઇ ખેડુત ઓનલાઈન અરજી કરી શકાય છે. ખેડૂત લક્ષી યોજના, ખેડૂત હેલ્પલાઇન યોજના, ખેડૂત સહાય યોજના અને પીએમ કિસાન ખેડુત યોજના લાભ લઈ શકાય છે


ખેડુત રોટાવેટર સહાય યોજના

આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના અને ખેડૂત સાધન સહાય યોજના

ખેડૂત સાધન સહાય યોજના કોને લાભ મળે?

 • ખેડુત ખાતેદાર, જેના નામે જમીન હોય (દરેક યોજના માટે)


✦ આઈ ખેડૂત યોજના શુું લાભ મળે?

1. (AGR-2 FM) યોજનામાં દર ૭ વર્ષ અને NFSM (OS & OP) યોજનામાં દર ૫ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

 સામાન્ય ખેડુતને કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ.૩૪,૦૦૦/- (૫ ફૂટ), રૂ.૩૫,૮૦૦/- (૬ ફુટ), રૂ.૩૮,૧૦૦/- (૭ ફૂટ), 

તેમજ નાના/સીમાંત/મહિલા ખેડુતને કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૪૨,૦૦૦/- (૫ ફૂટ), રૂ. ૪૪,૮૦૦/- (૬ ફૂટ), 

રૂ.૪૭,૬૦૦/- (૭ ફૂટ), ૫૦,૪૦૦/- (૮ ફૂટ), એ બે માંથી જે ઓછું હોય તે.


2. NFSM(Pulses) યોજનામાં, ખેડૂત દર 10 વર્ષ પછી ફરીથી લાભ મેળવી શકશે.

સામાન્ય ખેડુતને કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ.૩૫,૮૦૦/- (૬ ફુટ), રૂ.૩૮,૧૦૦/- (૭ ફુટ) તેમજ નાના/સીમાંત/મહિલા ખેડુતને કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૪૪,૮૦૦/- (૬ ફુટ), રૂ.૪૭,૬૦૦/- (૭ ફુટ), એ બે માંથી જે ઓછું હોય તે.

👉 અન્ય ખેડુત યોજના : પાવર થ્રેશર ખરીદવા સહાય 

✦ ખેડૂત લક્ષી યોજના અરજી સાથે જરૂરી પુરાવાઓ

➢ અરજી કરેલ હોય તેની નકલ

➢ જાતિનો દાખલો (અનુસુચિત જાતિ અને અનુસુચિત જનજાતિ માટે)

➢ જમીનના દસ્તાવેજ ૭-૧૨ નો ઉતારો

➢ બેંક પાસબુકની નકલ અથવા કેન્સલ ચેક

➢ આધારકાર્ડ ની નકલ

(ગ્રામ સેવકને દરેક પુરાવા રજૂ કરવા.)

👉 અન્ય ખેડુત યોજના  : બાગાયતી ખેતી યોજના
👉 અન્ય ખેડુત યોજના : ખેડૂત સહાય યોજના 6000

✦ ખેડુત રોટાવેટર સહાય યોજના માટે ક્યાં અરજી કરવી?


• તમારે ikhedut પોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

✦ આઈ ખેડૂત ઓનલાઈન અરજી કરવાની લિંક

• ખેડુત રોટાવેટર સહાય યોજના ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે >>> અહિયા ક્લિક કરો   


👉 અન્ય ખેડુત યોજના : ગાય આધારિત ખેતી યોજના

👉 અન્ય ખેડુત યોજના : કિસાન સન્માન નિધિ યોજના


આઇ ખેડુત સાધન સહાય યોજના


Khedut Rotavator Yojana Gujarat 


ikhedut yojana which provides assistance for purchase of rotavator in Khedut Rotavator Yojana. For this, I-khedut sahay yojana online form on the i-khedut portal. Khedut Yojana , Farmer Helpline Scheme, khedut sahay yojana gujarat and PM Kisan sahay yojana can be availed.

✦ Who benefits of Rotavator yojana?


  • Farmer Accountant, in whose name is the land (for each scheme)

✦ What are the benefits of Khedut Sahay yojana Gujarat?


1. (AGR-2 FM) scheme every 7 years and NFSM (OS & OP) scheme every 5 years.

Ordinary farmer gets 40% of the total cost or Rs.34,000 / - (5 feet), Rs.35,800 / - (6 feet), Rs.38,100 / - (7 feet), As well as small / marginal / women farmers 50% of the total cost for Rs. 42,000 / - (5 feet), Rs. 44,800 / - (6 feet), Rs.47,600 / - (7ft), Rs.50,400 / - (8ft), Whichever is less.

 2. NFSM (Pulses) scheme, the farmer will be able to avail the benefit again after every 10 years.
Ordinary farmer gets 40% of the total cost for Rs. 35,800 / - (6 feet), Rs. 38,100 / - (7 feet), As well as small / marginal / women farmers 50% of the total cost for Rs. 44,800 / - (6 feet), Rs. 47,600 / - (7 feet), Whichever is less.

✦ Khedut Yojana Evidence required with the application 


➢  A copy of the application

➢ Cast Certificate (for Scheduled Castes and Scheduled Castes)

➢ Extract of land document 9-12

➢ Copy of bank passbook or canceled check

➢ Copy of Aadhaar card

(To present every proof to the Gram Sevak.)

✦ Where to apply Khedut sahay form?


You have to apply online on khedut ikhedut portal.


Link to apply Khedut sahay Yojana online form 

Powered by Blogger.