રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ 3 | Rajya Vera Nirikshak Syllabus | gpsc rajya vera nirikshak | gpsc income tax officer syllabus 2022

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ ( GPSC ) દ્વારા રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ 3 ભરતી કરવામાં આવે છે. જેમાં રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ 3 ( Rajya Vera Nirikshak Syllabus ) પરીક્ષા પ્રાથમિક કસોટી અને મુખ્ય પરીક્ષા એમ 2 ભાગમાં યોજવામાં આવે છે. જેની ત્યારી માટે રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ 3 અભ્યાસક્રમ આપેલ છે. GPSC Income Tax officer Syllabus pdf  Download 2022.


Rajya Vera Nirikshak Syllabus


રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ 3 સિલેબસ ( Rajya Vera Nirikshak Syllabus / GPSC income tax officer syllabus )

✦ રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ-III ( Rajya Vera Nirikshak Syllabus ) પ્રારંભિક પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ


સામાન્ય અભ્યાસ (પ્રારંભિક પરીક્ષા રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ 3)

ગણતરી - 200   પ્રશ્નોની સંખ્યા - 200   મધ્યમ - ગુજરાતી    સમય - 150 મિનિટ

રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ 3


(1) ઇતિહાસ ( રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ 3 )

➢ સિંધુ ખીણની સભ્યતા : લાક્ષણિકતાઓ, સ્થાનો, સમાજ, સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ, કલા અને ધર્મ, વૈદિક યાગુ - જૈન ધમ્મ અને બૌદ્ધ ધમ્મ. પ્રાચીન ભારતનું પ્રજાસત્તાક.


➢ મૌર્ય અને ગુપ્ત સામ્રાજ્ય, ચોલ અને પલ્લવ સામ્રાજ્ય. વિજયનગર સામ્રાજ્ય


➢ ગુજરાતના મહત્વના રાજવંશો- અસરો અને પ્રદાન, મહત્વની નીતિઓ, તેનો વહીવટ, અર્થતંત્ર, સમાજ, ધર્મ, કલા, સ્થાપત્ય અને સાહિત્ય.


➢ ભારતમાં યુરોપિયનોનું આગમન, ભારતમાં બ્રિટિશ શાસનની સ્થાપના અને વિસ્તરણ, 1857 નો ભારતનો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ, 19મી સદીમાં ભારતમાં અને ગુજરાતમાં, ખાસ કરીને ગુજરાતમાં ધાર્મિક અને સામાજિક સુધારા આંદોલનો. 


➢ ભારતીય સ્વતંત્રતા ચળવળ, ભારતમાં અને વિદેશમાં ભારતીય ક્રાંતિકારીઓ, ગુજરાત અને ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓનું યોગદાન અને ભૂમિકા.


➢ સ્વતંત્રતા અને સ્વતંત્રતા પછીના ભારતમાં મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની ભૂમિકા અને યોગદાન.


➢ સ્વતંત્રતા પછીનું ભારત: દેશમાં રાજ્ય પુનઃરચના, મહાગુજરાત ચળવળ, મહત્વની ઘટનાઓ.


➢ સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગુજરાતના મૂળ રાજ્યોના શાસકોના યોગ્ય પગલાં અને સિદ્ધિઓ.


(2) સાંસ્કૃતિક વારસો ( રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ 3 )

➢ ભારત અને ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો: કળાસ્વરૂપો, સાહિત્ય, શિલ્પ અને સ્થાપત્ય. 


➢ ગુજરાતની લોકસંસ્કૃતિ અને મૌખિક પરંપરા: તેનું મહત્વ લાક્ષિણકતાઓ અને અસરો.


➢ ગુજરાતની કળા અને હસ્તકલા: સામાજિક-સાંસ્કૃતિક યોગદાન


➢ આદિવાસી જીવન.


➢ ગુજરાતના યાત્રાધામો અને પ્રવાસન સ્થળો


(3) ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્થા, બંધારણ, સામાજિક ન્યાય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધ ( રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ 3 )

➢ ભારતીય બંધારણનો ઉદભવ અને વિકાસ, લાક્ષણિકતાઓ, આમુખ, મૂળભૂત અધિકારો અને ફરજો, માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, મહત્વપૂર્ણ બંધારણીય સુધારાઓ, મહત્વપૂર્ણ જોગવાઈઓ અને અંતર્ગત માળખું.


➢ રાજ્ય અને વિધાન પરિષદો સહિત તમામ અને રાજ્યના કાર્યો અને જવાબદારીઓ; માળખાકીય કાર્યો અને વિશેષાધિકારો, રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલની ભૂમિકા.


➢ બંધારણીય સંસ્થાઓ, કાનૂની, નિયમનકારી અને અર્ધ-ન્યાયિક સંસ્થાઓ


➢ પંચાયતી રાજ


➢ શાસન અને શાસન પર ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણની અસરો.


➢ અધિકારો સંબંધિત મુદ્દાઓ (માનવ અધિકાર, મહિલા અધિકાર, અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના લોકોના અધિકારો, બાળકોના અધિકારો) વગેરે.


➢ ભારતની વિદેશ નીતિ - આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો - મહત્વપૂર્ણ સંસ્થાઓ, એજન્સીઓ, વિવિધ સંસ્થાઓ, તેમની રચના અને અધિકૃત પ્રવૃત્તિઓ.


➢ કેન્દ્ર અને રાજ્યની મહત્વની નીતિઓ અને કાર્યક્રમો.


(4) ભારતીય અર્થતંત્ર અને આયોજન ( રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ 3 )

➢ સ્વતંત્રતાની પૂર્વ-ભારતીય અર્થતંત્ર, ભારતમાં આયોજનની કામગીરીનો ઉદભવ અને વિકાસ :- ઐતિહાસિક ચર્ચાઓ, પ્લાનિંગ મોડલ અને સમયમર્યાદામાં ફેરફારો, ઉત્તર-આધુનિક સમયગાળામાં ભારતીય અર્થતંત્ર: નવા આર્થિક સુધારાઓ, નીતિ આયોગ : ઉદ્દેશો બંધારણ અને કાર્ય 


➢ કૃષિ-ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રમાં વિવિધ આર્થિક નીતિઓ અને સુધારા, ભારતીય ફાઈનાન્શિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બેન્કિંગ અને વીમો: નિયમનકારી માળખું, ભારતીય આર્થિક વ્યવસ્થા પર ખાનગીકરણનો પ્રભાવ વિકાસ, પડકારો અને તકો. 


➢ ભારતીય જાહેર સ્વ-સરકારી પ્રણાલી ભારતીય કર પ્રણાલી, જાહેર ખર્ચ, જાહેર દેવું, ભારતીય અર્થતંત્રમાં ખોરાક અને સહાય, કેન્દ્ર અને રાજ્ય નાણાકીય સંબંધો, ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST): ખ્યાલ અને ચિંતાઓ.  ભારતીય જાહેર વિત્ત વ્યવસ્થા સાથેસંકળાયેલી અગત્યની સંસ્થાઓ. કેન્દ્રીય નાણા પંચ અને રાજ્ય નાણા પંચ ની ભૂમિકા.


➢ ભારતના વિદેશ વ્યાપારના વલણો, સંરચના, માળખું અને દિશા.


➢ ગુજરાતનું અર્થતંત્ર - એક ઝાંખી, ગુજરાતમાં સામાજિક ક્ષેત્રો: શિક્ષણ, આરોગ્ય અને પોષણ. કૃષિ, વન, જળ સંસાધનો, ખાણ, ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્ર,


(૫) ભૂગોળ

(6) વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
(7) સામાન્ય બૌદ્ધિક ક્ષમતા
(8) પ્રાદેશિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વપૂર્ણ વર્તમાન ઘટનાઓ.
✦ રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ 3 મુખ્ય પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ ( Rajya Vera Nirikshak Syllabus / GPSC income tax officer syllabus 2022 )


gpsc income tax officer syllabus 2022

Rajya Vera Nirikshak Syllabus ( રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ 3) pdf 

Powered by Blogger.