ચૂંટણી કાર્ડમાં સરનામું બદલવા અને મતદાર યાદી માંથી નામ કમી કરવા

Noble Gujarat June 29, 2021
 ચૂંટણી કાર્ડમાં સરનામું બદલવા અને મતદાર યાદી માંથી નામ કમી કરવા મતદાર યાદીમાં સંપૂર્ણ સરનામું સુધારવા માટે અને ચૂંટણી કાર્ડમાં (chutni card...Read More

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ફોર્મ : Pradhan Mantri Awas Yojana

Noble Gujarat June 25, 2021
  પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ઓનલાઈન ફોર્મ । Pradhan Mantri Awas Yojana સરકારી મકાન યોજના અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના જેમા મકાન બાંધકામ બનાવવા સ...Read More

મતદાર યાદીમાંં નામ ઉમેરવા : Matdar Yadi New Name Add

Noble Gujarat June 19, 2021
 મતદાર યાદીમાંં નામ ઉમેરવા : Matdar Yadi New Name Add મતદાર યાદીમાંં નામ ઉમેરવા મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ અથવા મતદાર યાદીમાંં ઓનલાઈન (ચૂં...Read More

વ્હાલી દીકરી યોજના માહિતી : Vahali Dikri Yojana Form

Noble Gujarat June 11, 2021
 વ્હાલી દીકરી યોજના : Vahali Dikri Yojana Form દીકરી માટે યોજના વ્હાલી દીકરી યોજના માહિતી અને વ્હાલી દીકરી યોજનાનું ફોર્મ dpf જેમા દીકરીના શ...Read More

MYSY - મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના માહિતી અને યોજના pdf | MYSY in Gujarati

Noble Gujarat June 03, 2021
 MYSY - મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના માહિતી અને યોજના pdf  | MYSY in Gujarati  મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના માહિતી અને મુખ્યમંત્રી ય...Read More
Powered by Blogger.