પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ઓનલાઈન ફોર્મ । Pradhan Mantri Awas Yojana

સરકારી મકાન યોજના અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના જેમા મકાન બાંધકામ બનાવવા સહાય રુ. 3,50,000/- ની પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ઓનલાઈન ફોર્મ મકાન સહાય યોજના, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (Pradhan Mantri Awas Yojana) ડોક્યુમેન્ટ આવાસ યોજના ની માહિતી અંતર્ગત વ્યક્તિગત નવું બાંધકામ અર્થે સબસીડી / સહાય

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના


યોજના-કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા દેશના પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગ્રામીણ અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના શહેરી વિસ્તારોને વર્ષ ૨૦૨૨ સુધી ઝુપડપટ્ટી મુક્ત અને જર્જરિત મકાન નુું નવેસર થી બાંધકામ કરવા માટે “સૌના માટે આવાસ” હાઉસિંગ ફોર ઓલ મિશન તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૫ ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ છે.


પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ની માહિતી (Pradhan Mantri Awas Yojana Gujarat)

 લાભાર્થી એક પરિવાર તરીકે વ્યાખ્યાયિત જેમાં પતિ,પત્ની અને અપરણીત બાળકોનો સમાવેશ.

 પોતાની જમીન ધરાવતા વ્યક્તિઓને આવાસ(મકાન) બાંધકામ કરવાના હેતુસર સહાય.

 3 લાખ રૂપિયા સુધીની સંયુક્ત વાર્ષિક આવક મર્યાદાવાળા પરિવારોને સહાય મળવાપાત્ર.

 લાભાર્થી પાસે આધારકાર્ડ અને બેંક એકાઉન્ટ નંબર હોવું ફરજીયાત.

 આવાસ પરિવારની મુખ્ય સ્ત્રી ના નામ પર અથવા તો પરિવારના મુખ્ય પુરુષ અને તેની પત્નીના સંયુક્ત નામે કરવાના રહે છે.

 લાભાર્થીએ NBC ના કોડ અને સ્થાનિક GDCR મુજબ આવાસનું નિર્માણ કરવાનુું રહેશે.


અન્ય યોજનાઓ : બેન્કેબલ યોજના ઓનલાઇન ફોર્મ


 પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના મકાન ( Pradhan Mantri Awas Yojana)

 લાભાર્થી પોતાની માલિકીની ખુલ્લી જમીન પર 30.00 ચો.મી. કાર્પેટ વિસ્તાર સુધીનુું નવું પાકું મકાન બાંધી શકેછે.

 30.00 ચો. મી. કાર્પેટ વિસ્તાર સુધીના મકાન બાંધકામ માટે લાભાર્થીને સહાય મળવાપાત્ર થશે.


 સરકારી મકાન યોજના મળવાપાત્ર સહાય (Pradhan Mantri Awas Yojana Benefits)

  કુલ મળવાપાત્ર રકમ રૂ.૩,૫૦,૦૦૦ (રૂ. ત્રણ લાખ પચાસ હજાર)

 જેમાં કેન્દ્ર સરકારની સહાય રૂ. 1,50,000 (રૂ.એક લાખ પચાસ હજાર) ની રહેશે. અને રાજ્યસરકારની સહાય રૂ. 2,00,000 (રૂ.બે લાખ) ની રહેશે.


 મકાન સહાય યોજના લાભાર્થીની પાત્રતા (Pradhan Mantri Awas Yojana Gujarat)

➢ જમીન ના માલિક અરજદાર પોતે હોવો જોઈએ.

 અરજદારના કુટુંબના કોઈ પણ સભ્ય ભારતભરમાં પાકું મકાન ધરાવતા ન હોવા જોઈએ.

 કૌટુંબિક વાર્ષિક આવક રૂ. 3,00,000/- થી વધુ ન હોવી જોઈએ.

 અરજદાર PMAY (પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના) ના અન્ય કોઈપણ ઘટક હેઠળ તેમજ ભારત સરકારની બીજી કોઈપણ યોજનાનો લાભ લીધેલ ન હોવા જોઈએ.


 પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ડોક્યુમેન્ટ (Pradhan Mantri Awas Yojana Documents List)

 જમીન માલિકી ના પુરાવા (પાકા દસ્તાવેજની નકલ/સીટી સર્વે પ્રોપર્ટી કાર્ડ/૭-૧૨ ની નકલ).

 લાભાર્થીના કુટુંબની વાર્ષિક આવક દર્શાવો મામલતદારશ્રી/તલાટી નો દાખલો (૩ લાખ થી ઓછી આવક મર્યાદા).

 અરજદારના કુટુંબના કોઈ પણ સભ્ય ભારતભરમાં પાકું મકાન ધરાવતા ન હોવા અંગોનું રૂ, 50 ના સ્ટેમ્પ પેપર પર નોટરાઈઝ સોગંદનામું.

 આાધારકાર્ડની નકલ(કુટુંબ ના દરેકસભ્યની).

 મતદાનકાર્ડ ની નકલ.

 બેંક પાસબુક / કેન્સલ ચેક.

 રહેઠાણ નો લાભાર્થી સાથેનો ફોટો.

 લાભાર્થી નો પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો.

 સંયુક્ત માલિકી ના કિસ્સા માં જમીન ના અન્ય માલિકો દ્વારા લાભાર્થીને લાભ લેવા માટે ન વાંધા બાબતે સંમતી આપતો રુ. 50 ના સ્ટેમ્પ પેપર પર નોટરાઈઝડ સંમતિપત્ર.


અન્ય યોજનાઓ : વૃદ્ધ પેન્શન યોજના


 પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ફોર્મ (Pradhan Mantri Awas Yojana Form)

મેળવવા અરજી ક્યાં કરવી?

 મહાનગરપાલિકા વિસ્તારના રહીશો એ મહાનગરપાલિકા ની સ્લમ અપગ્રેડેશન કચેરી નો સંપર્ક કરવો.

 જિલ્લા કો નગરપાલિકા વિસ્તાર ના રહીશો એ સ્થાનિક નગરપાલિકા કે જિલ્લા પંચાયત કચેરી નો સંપર્ક કરવો.

 પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા રહીશો એ ગ્રામ પંચાયત કચેરી નો સંપર્ક કરવો.


 આવાસ યોજના ઓનલાઈન ફોર્મ (Pradhan Mantri Awas Yojana Online Apply)

વધુ વિગત માટે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ની એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ ની વેબસાઈટ ની નીચે આપેલ લિંક દ્વારા મેળવી શકો છો.


➤ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ઓનલાઈન ફોર્મ અને વધુ માહિતી માટે >>> અહિ ક્લિક કરો

➤ Pradhan Mantri Awas Yojana Online Apply >>> Click Here
Powered by Blogger.