જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર। Jilla Udhyog Kendra Gujarat। Jila Udyog Kendra Gujarat । જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર લોન ફોર્મ

કમિશનર, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગની વિવિધ યોજનાઓ તથા Manav Kalyan Yojana 2022 નો લાભ લેવા માટે સંબંધિત જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર ( Jila Udyog Kendra Gujarat ) સંપર્ક કરવો પડે. તથા અરજી ફોર્મ સાથે નિયત ડોક્યુમેન્‍ટ જોડાણ કરીને ઉદ્યોગ કેન્‍દ્રની કચેરી ખાતે જમા કરાવવું પડશે. ગુજરાત રાજયના દરેક જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્રના ( Jila Udyog Kendra ) સરનામા નીચે મુજબ છે. Jila Udyog Kendra Loan Gujarat


જિલ્લા-ઉદ્યોગ-કેન્‍દ્ર


 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર  ( Jila Udyog Kendra )

ક્રમ

જિલ્લો

ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર સરનામા ( Jila Udyog Kendra )

1

અમદાવાદ    

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, 1 લો માળબચત ભવન,   રિલિફ રોડઅમદાવાદ 380001

2

અમરેલી        

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્રરાજમહેલ કમ્પાઉન્ડ, અમરેલી 365 601

3

આણંદ  

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્રબીજો માળરૂમ નંબર-205/213, જીલ્લા સેવા સદનબોરસદ ચારરસ્તાઆણંદ

4

બનાસકાંઠા

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,જોરાવર પેલેસ કમ્પાઉંડ, બનાસકાંઠા (પાલનપુર)

5

ભરૂચ   

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્રગાયત્રી નગર, ફલશ્રુતી સોસાયટીની પાછળ, બહુમાળી સંકુલની બાજુમાંભરૂચ 392001

6

ભાવનગર      

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, પોલિટેકનિક કોલેજની બાજુમાં, વિદ્યાનગરભાવનગર

7

દાહોદ  

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, G.I.D.C. કોમ્યુનિટી હોલ, ચાકલીયા માર્ગદુલાસરદાહોદ

8

ગાંધીનગર      

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્રએમએસ બિલ્ડીંગ, બ્લોક નં-B, 3 જો માળ, પથિકાશ્રમની બાજુમાં,ગાંધીનગર

9

જામનગર      

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,લાલ બંગલા કમ્પાઉન્ડ, 2 જો માળ, MS બિલ્ડીંગજામનગર 361001

10

જૂનાગઢ

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, સરદાર બાગજુનાગઢ 362001

11

ખેડા

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, વલ્લભવિદ્યાનગર સોસાયટી,પીજ રોડખેડા (નડિયાદ)

12

કચ્છ

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, નવી ગ્રીન હોસ્પિટલની બાજુમાંકચ્છ-ભુજ 370001

13

મહેસાણા        

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટમોઢેરા રોડમહેસાણા -384002

14

નર્મદા

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, સેન્ટ્રલ બિલ્ડીંગ, 2 જો માળરાજપીપળાનર્મદા

15

નવસારી

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,હિરા પન્ના એપાર્ટમેન્ટ,  2 જો માળચુડીવાડ

 હીરાબઝારટાવર રોડનવસારી

16

પંચમહાલ      

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, કલેકટર કમ્પાઉન્ડપંચમહાલ (ગોધરા) 389001

17

પાટણ  

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,જિલ્લા સેવા સદન, બ્લોક નંબર2, ગ્રાઉન્ડ ફલોરપાટણ

18

પોરબંદર       

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, 7  જીલ્લા સેવા સદન -2, સાંદિપની રોડપોરબંદર

19

રાજકોટ

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, MS  બિલ્ડીંગ, 1 લો માળબ્લોક નં 1/2, રેસકોર્સ રોડરાજકોટ

20

સાબરકાંઠા      

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસની બાજુમાંપેલેસ રોડસાબરકાંઠા (હિંમતનગર)

21

સુરત   

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર A-6-7, MS બિલ્ડીંગનાનપુરાસુરત 395001

22

સુરેન્‍દ્રનગર

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, કલેકટર કચેરીની પાછળસુરેન્દ્રનગર

23

તાપી   

જનરલ મેનેજરજિલ્લા સેવા સદન, 3 જો માળબ્લોક નં 5, પાનવાડીવ્યારા. જીલ્લો-તાપી

24

વડોદરા

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર પ્રથમ માળ, C બ્લોકનર્મદા ભવનજેલ રોડવડોદરા (બરોડા) 390 001.

25

વલસાડ

જનરલ મેનેજરજિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,દમણ ગંગા ભવન, 1 લોમાળકલેકટર કચેરીની બાજુમાંવલસાડ 396001

26

બોટાદ  

જનરલ મેનેજરટાડા વાડીસાવગન નગર, ગુલાબ નિવાસબોટાદ

27

મોરબી 

જનરલ મેનેજર, c / o કુટીર ઉદ્યોગ,તાલીમ કેન્દ્રમાં પ્લોટ નં 95-96, જી.આઇ.ડી.સી.,  નવા બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાંસનાલા રોડમોરબી

28

દેવભૂમિ દ્વારકા

જનરલ મેનેજરસર્વે નં 689, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, તેલીના પુલની નજીક, ખંબાળિયા, દેવભૂમિદ્વારકા

29

ગીર સોમનાથ

જનરલ મેનેજરપુરોહિતે નિવાસખડખડ શેરી નં .2, નવા રામ મંદિરની નજીકકલેકટર કચેરીની બાજુમાંવેરાવળગીર સોમનાથ

30

અરવલ્લી       

જનરલ મેનેજરઅમરદીપ સોસાયટી, 1 લો માળ, DP રોડનજીક RTO કચેરીમોડાસા

અરવલ્લી

31

મહિસાગર

જનરલ મેનેજરરૂમ નંબર- 207 થી 211,

જિલ્લા પંચાયત ભવનજિલ્લા પંચાયતલુણાવાડામહિસાગર.

32

છોટા ઉદેપુર

જનરલ મેનેજર, c / o કુટીર ઉદ્યોગ તાલીમ કેન્દ્ર, બસની બાજુમાંસ્ટેન્ડસરકારી વસાહતની સામેકોર્ટની પાછળછોટા ઉદેપુર.


સમાજ સુરક્ષા વિભાગ જીલ્લા કક્ષાની કચેરીનું સરનામું

Manav Kalyan Yojana Helpline

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્રનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે. ગુજરાત રાજ્યના દરેક જિલ્લા ખાતે આવેલી જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્રના ( Jila Udyog Kendra ) સરનામા અને સંપર્ક નંબર જાહેર કરેલા છે. જે નીચે આપેલા બટન પરથી Download કરી શકાશે.


જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્રના ( Jila Udyog Kendra ) સરનામા >>> Download કરવા માટે 


આવકનો દાખલો ઓનલાઇન >>> અહિ ક્લિક કરો

પાનકાર્ડ ઓનલાઇન >>> અહિ ક્લિક કરો

નવુ રેશન કાર્ડ બનાવા >>> અહિ ક્લિક કરો

આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા  >>>  અહિ ક્લિક કરો

મતદાર યાદીમાં નામ ઉમેરવા >>> અહિ ક્લિક કરો

મતદાર યાદીમાં સરનામું સુધારવા >>> અહિ ક્લિક કરો

લાઇસન્સ ઓનલાઇન અરજી  >>> અહિયા ક્લિક કરો

EWS Certificate ઓનલાઇન >>> અહિયા ક્લિક કરો 

ઓનલાઇન કંડકટર લાઇસન્સ (conductor licence)

જાતિનો દાખલો ઓનલાઇન

લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર


Powered by Blogger.