કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના online | કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ફોર્મ pdf 

    દીકરી માટે યોજના જેમા કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના અને કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ફોર્મ pdf  મંગળસૂત્ર યોજના માહિતી આપેલ છે. લાડલી લક્ષ્મી યોજના, વ્હાલી દીકરી યોજના માહિતી અને વ્હાલી દીકરી યોજનાનું ફોર્મ pdf  જેમા સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના દ્વારા દીકરીના શિક્ષણ અને તેના લગ્ન માટે લાડકી દીકરી યોજના સહાય આપવામા આવે છે. પ્રધાનમંત્રી કન્યા આશીર્વાદ યોજના અને કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના (kuvarbai nu mameru yojana) માટે જરૂરી પુરાવાની માહિતી આપેલ છે. કુંવરબાઈનુું મામેરુ યોજના (SC) અને (OBC)

 કુંવરબાઈનુું મામેરુ યોજનાનો હેતુ

•  અનુસૂચિત જાતિની પુખ્ત વયની બે કન્યાના લગ્ન પ્રસંગે કુંવરબાઇના મામેરાની યોજના હેઠળ ₹.12,000/- ની સહાય આપવામાંં આવે છે.


 નિયમો અને શરતો

• આ યોજનાનો લાભ આનુસૂચિત જાતિઓને (ગુજરાત રાજ્યના મૂળ વતનીઓને) જ મળવાપાત્ર

• કુંવરબાઈનુું મામેરુ યોજનામાં વાર્ષિક આવકમર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ₹.૧,૨૦,૦૦૦/- અને શહેરી વિસ્તારમાં ₹. ૧,૫૦,૦૦૦ છે.

• કુંટુંબની બે(૨) પુખ્તવયની કન્યાના લગ્ન પ્રસંગ સુધી આ યોજના હેઠળ લાભ મળવાપાત્ર

• પુન: લગ્નના કિસ્સામાં આ યોજના હેઠળ લાભ મળવાપાત્ર રહેશે નથી.

• કન્યાની વયમર્યાદા લગ્ન સમયે ૧૮ વર્ષ અને યુવકની વય ૨૧ વર્ષ હોવી જોઇએ.

• લગ્નના બે વર્ષની અંદર સહાય માટે અરજી કરવાની રહેશે.

• સાત ફેરા સમૂહલગ્ન આયોજિત જિલ્લામાંથી કુંવરબાઇનુું મામેરૂ યોજનાની સહાય મળવાપાત્ર થશે.


👉 મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના


 કુંવરબાઈનુું મામેરુ યોજના રજુ કરવાના ડોક્યુમેન્ટ

• કન્યાનુું આધાર કાર્ડ
• કન્યાનુું ચૂંટણી કાર્ડ,
• કન્યાના પિતા/વાલીનુું આધાર કાર્ડ
• સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ કન્યાની જાતિનો દાખલો
• સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ યુવકની જાતિનો દાખલો (જો હોય તો)
• રહેઠાણનો પુરાવો ( વીજળી બિલ / લાઇસન્સ / ભાડાકરાર / ચૂંટણી કાર્ડ / રેશનકાર્ડ પૈકી કોઈ પણ એક)
• કન્યાના પિતા/વાલીની વાર્ષિક આવકનો દાખલો
• કન્યાની જન્મ તારીખનો આધાર (L.C. / જન્મ તારીખનો દાખલો / અભણના કિસ્સામાં સરકારી ડોક્ટરનું પ્રમાણપત્ર)
• વરની જન્મ તારીખનો આધાર (L.C. / જન્મ તારીખનો દાખલો / અભણના કિસ્સામાં સરકારી ડોક્ટરનુું પ્રમાણપત્ર)
• બઁક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ચેક (કન્યાના નામ પાછળ પિતા/વાલીનુું નામ હોય તે)
• કન્યાના પિતા/વાલીનુું એકરારનામુું
• કન્યાના પિતા/વાલીનુું બાંહેધરીપત્રક
• જો પિતા હયાત ન હોય તો મરણનો દાખલો

 કુંવરબાઈનું મામેરુ યોજના ફોર્મ pdf ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી?

• આ સેવાનો લાભ હવે ઓનલાઈન સમાજ કલ્યાણ ની વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકો છો. જે નીચે દર્શાવેલ લિંક ધ્વારા મળી શકશે.
• ઓનલાઈન કુંવરબાઈનું મામેરુ યોજના ફોર્મ ભર્યાબાદ ફોર્મ ની કોપી અને પુરાવાઓ વેરીફીકેશન માટે જીલ્લા આનુસુચિત જાતિ કલ્યાણ પ્રભાગ આધિકારી કચેરી (આપના તાલુકા / જીલ્લા માં જેમને સત્તા આપેલ હોય ત્યાં) જઈ તપાસ કરાવવાના રહેશે.કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના online


 કુંવરબાઈનુું મામરુ યોજના રૂ.12,000/- માટે જરૂરી પુરાવા (OBC).

કુંવરબાઈનુું મામરુ યોજના (kuvarbai nu mameru yojana) પાત્રતાના માપદંડ
• આવક મર્યાદાનુું ધોરણ ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- તથા શહેરી વિસ્તાર માતે રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- છે.
• યોજનાનો લાભ કુટુંબની પુખ્તવયની બે કન્યા સુધીના લગ્ન પ્રસંંગે આપવામાંં આવે છે.

સહાયનુું ધોરણ

• સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ અને આર્થિક પછાત વર્ગોની કન્યાઓના લગ્ન પ્રસંગો થતા ખર્ચમાં મદદરૂપ થવા માટે કન્યાના નામે રૂ.12,000/-ની સહાય ચેકથી ચૂકવવામાંં આવે છે.
• લગ્ન થયાના બે વર્ષની અંંદર સહાય મેળવવા અરજી કરવાની હોય છે.

 કુંવરબાઈનુું મામરુ યોજના online રજુ કરવાના ડોક્યુમેંટ

• કન્યાનુું આધાર કાર્ડ
• કન્યાના પિતા/વાલીનુું આધાર કાર્ડ
• સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ કન્યાની જાતિનો દાખલો
• સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ યુવકની જાતિનો દાખલો
• અરજદારનો રહેઠાણનો પુરાવો ( વીજળી બિલ , લાઇસન્સ , ભાડાકરાર, ચૂંટણી કાર્ડ, ની નકલ)
• કન્યાના પિતા/વાલીની વાર્ષિક આવકનો દાખલો
• કન્યાની જન્મ તારીખનો પુરાવો
• યુવકની જન્મ તારીખનો પુરાવો
• લગ્ન કંકોત્રી
• બેંક પાસબૂક / રદ કરેલ ચેક (યુવતીના નામનુું)
• કન્યાના ફોટો


કુંવરબાઈનુું મામરુ યોજના form ક્યાંથી મેળવવું અને ક્યાં અરજી કરવી?

➣ આ સેવાનો લાભ હવે સમાજ કલ્યાણ વેબસાઇટ પરથી ઓનલાઇન મેળવી શકાશે. જે નીચે આપેલી લિંક દ્વારા મળી શકે છે.
➣ કુંવરબાઈનું મામેરુ યોજના online ફોર્મ ભર્યા પછી, ફોર્મની નકલ અને ચકાસણી માટેના પુરાવા મામલતદાર કચેરી / તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી / જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીની કચેરી (તમારા તાલુકા / જિલ્લામાં જ્યાં સત્તા આપવામાં આવી છે) માં જવું જોઈએ.


કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ફોર્મ


Powered by Blogger.